สอศ.จับมือกลุ่มน้ำตาลมิตรผลผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะป้อนธุรกิจน้ำตาล

ลบ แก้ไข
สอศ.จับมือกลุ่มน้ำตาลมิตรผลผลิตพัฒนา
กำลังคนอาชีวะป้อนธุรกิจน้ำตาล
 
     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล พร้อมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในระดับช่างฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล รวมถึงธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการผลิตอ้อยและน้ำตาล ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับความต้องการของของภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเข้ารับการฝึกอบรม และการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการส่งเสริมฝึกอบรมให้แก่ครู และบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ และทักษะ  ซึ่งจะเป็นการผนึกกำลังผลักดันให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อย่างมีระบบ มีแผนงานและเป้าหมาย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นธรรม ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำทรัพยากร จากกระบวนการการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ในรูปแบบวัสดุอินทรีย์นำไปเป็นเชื้อเพลิง นำสิ่งที่จะเกิดจากผลผลิตของน้ำตาลไปสู่การผลิตชีวพลังงาน และส่งต่อการนำชีวพลังงานไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป

 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ กลุ่มมิตรผล เป็นความร่วมมือที่ต่อเนื่องมาจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 249 คน และเข้าทำงานกับกลุ่มมิตรผล จำนวน 149 คน โดยครั้งนี้จะดำเนินงานความร่วมมือในการจัดการศึกษา รูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี ระดับ ปวส. กับ 4 วิทยาลัย คือ 1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร   ซึ่งกลุ่มมิตรผลมีโรงงานอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย และชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง และครอบคลุมกับสถานศึกษา ที่สามารถดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมได้    
  
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ก.พ. 62 17:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 259 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 259 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement