ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.เอก BME มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัย

ลบ แก้ไข
ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในปีการศึกษา 2562 โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

            รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตระดับวิศวกรชีวการแพทย์ เพื่อออกไปปฏิบัติงานรับใช้สังคมจำนวน 14 รุ่น รวมจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้นกว่า 400 คน ในปีการศึกษา2558 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

            “สำหรับการจัดการศึกษาทั้ง 3 ระดับการศึกษาของวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตนั้น เราจะเน้นการพัฒนาบัณฑิตในแต่ละระดับที่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ และการทำวิจัยทั้งลักษณะของปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษดีนิพนธ์ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศไทย ให้สามารถนำผลงานไปใช้ได้จริง อีกทั้งจะเน้นในด้านระยะเวลาในการจบการศึกษาที่เหมาะสม

สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เรามีความมุ่งหวังในการพัฒนาขีดความสามารถชุดใหม่ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบโจทย์และรองรับกับมิติต่างๆ ของแพลตฟอร์มของโลกในศตวรรษที่ 21 ให้กับประเทศไทย เพื่อทำให้ทั้งโลกส่วนตัว ครอบครัว สังคมไทยและสังคมโลกเป็นที่ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแท้จริง อีกทั้งมุ่งไปสู่การเป็นวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ตามปณิธาน การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ไม่ใช่เป็นที่สอนหนังสือแต่เป็นที่สำหรับออกแบบและสร้างคนสำหรับสร้างชาติ ของมหาวิทยาลัยรังสิต” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวปิดท้าย
 ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.


 
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 มี.ค. 62 16:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 268 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 268 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement