เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,134 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,237,264 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนแจงสิทธิ ข้าราชการ เบิกค่าเล่าเรียน ลูกได้

ลบ แก้ไข

                        

 

 

นางผานิตย์ มีสุนทร ผอ.สำนักการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค. 0422.3/161 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ลงวันที่ 13 พ.ค. 2552 ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับสิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการ ปีการศึกษา 2552 ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ สถานศึกษาของทางราชการ ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 4,650 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,200 บาท ระดับม.ต้น, ม.ปลาย, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,900 บาท และระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 11,000 บาท

ทั้งนี้เงินบำรุงการศึกษาระดับอนุบาลถึง ม.ปลายที่ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราดังกล่าว จะประกอบด้วย

1.ค่าสอนคอม พิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดสอนให้นักเรียนเกินกว่ามาตรฐานที่รัฐจัดให้

2.ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)

3.ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

4.ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ

5.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ และ

6.ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

 

        ส่วนระดับอนุปริญญา เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายได้ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรงที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บ โดยไม่รวมค่าปรับพื้นฐาน ค่าปฐมนิเทศ เงินบริจาค และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานของสถานศึกษา

สำหรับสถานศึกษาของเอกชน จำแนกเป็น สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 10,856 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 10,556 บาท ระดับ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 12,647 บาท ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 12,947 บาท สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,874 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 3,404 บาท ระดับ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 2,635 บาท ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน 2,605 บาท

สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช. หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน สาขาคหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ เบิกได้ปีละไม่เกิน 13,217 บาท พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน 15,877 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม่เกิน 15,967 บาท เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน 16,887 บาท ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 19,487 บาท ประมง ปีละไม่เกิน 16,887 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน 15,877 บาท อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม่เกิน 19,487 บาท สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน สาขาคหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน 1,148 บาท พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน 4,142 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม่เกิน 2,923 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน 4,051 บาท ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม่เกิน 5,791 บาท ประมง ปีละไม่เกิน 4,051 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน 4,142 บาท อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม่เกิน 5,791 บาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ เทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทหรือสายวิชา ดังนี้ ช่างอุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ ปีละไม่เกิน 30,000 บาท พาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือ ศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือ เกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน 25,000 บาท

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บ โดยค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ไม่รวมค่าปฐมนิเทศ ค่าลงทะเบียนล่าช้า ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเทียบโอน ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานของสถานศึกษา

 

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 พ.ค. 52 01:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 102,041 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 102,041 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 222.123.159.***
แล้วถ้าเรียน อยู่ระดับ ปวส. บัญชี ค่าเทอม 12,500 บาท จะเบิกได้เท่าไหร่ ใครรู้ตอบที

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ