คะแนน สูง-ต่ำ ธรรมศาสตร์

ลบ แก้ไข

 

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์ ปี 52 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

 

คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 7,618.0000- 6,849.2500 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 7,370.7000-6,793.5500 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,848.0000-6,737.0000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 8,261.5000-6,448.0000 สอบวิชาภาษาจีน 7,763.2500-7,076.5000 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,487.0000-7,063.5000

 

คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,194.2500-5,725.2500 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,720.7000-5,701.5000 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,397.7500-5,249.5000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 6,112.5000-5,569.5000 สอบวิชาภาษาจีน 6,165.5000-5,172.7500 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,721.2500-5,232.0000

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,170.0000-6,729.2500 บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) ฯลฯ 7,452.5000 - 6,752.2500 บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 7,008.2500-6,385.7500 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฯลฯ 7,420.0000-6,526.5000

 

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1)7,239.7500-6,792.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,356.2500-6,891.0000

 

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,276.2500-6,814.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

 

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,178.2500-6,751.2500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,028.7500-7,028.7500 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,103.5000-6,978.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 6,755.0000-6,755.0000

 

เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,195.2500-6,730.5000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2)7,314.0000-7,314.0000

 

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,552.2500-6,874.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,204.3750-6,908.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1)6,936.2500-6,936.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1)6,945.2500-6,876.8750

 

เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,410.5000-6,966.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,072.1250-7,072.1250

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 7,922.2500-6,300.7500

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,783.7500-6,364.3750 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,913.7500-6,353.0750 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,781.8750-6,357.5000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,749.3750-6,380.6250 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,767.5000-6,358.7500

 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)8,005.0000-6,443.7500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน(รูปแบบที่ 1) 7,287.5000-6,572.5000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1) 6,873.7500-6,873.7500 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ฯลฯเลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1)7,650.0000-6,447.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1)7,330.0000-6,442.5000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2)6,755.2500-6,755.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน(รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 6,471.2500-6,471.2500 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)7,089.5000-6,475.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,280.7500-6,545.5000 เลือกสอบภาษาอังกฤษ 2 8,113.7500-7,383.7500

 

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 6,345.0000-5,751.0000 สาขาวิชาจิตวิทยา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,672.2500-6,100.0000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,844.7000-6,072.4500 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,322.5000-6,322.5000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,392.5500-5,887.4500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,411.2500-5,881.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,327.5000-6,327.5000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,392.5000-5,723.7500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,478.7500-5,763.7500

 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,502.5000-6,163.7500 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,742.5500-5,677.5000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,106.2500-6,428.7500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,731.2500-6,731.2500 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 6,726.2500-6,478.7500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,953.7500-6,376.2500

 

สาขาวิชาปรัชญา เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 0.0000-0.0000 เลือกสอบภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,545.0000-6,216.2500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,226.2500-6,210.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,173.7500-6,336.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000

 

สาขาวิชาภาษาไทย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 6,755.0500-6,257.5500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 6,592.5000-6,328.7500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 6,547.5000-6,182.5000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,027.5000-6,222.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 6,636.2500-6,248.7500

 

สาขาวิชารัสเซีย เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 6,931.2500-6,531.2500 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 8,526.3000-6,406.2000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 7,665.0000-6,497.5000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 7,066.2500-7,066.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 7,175.0000-6,312.5000 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 8,346.2500-7,337.5000 (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1)7,353.7500-6,143.7500 (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1)8,169.5000-7,131.2500 (รูปแบบที่ 2)8,143.7500-7,003.2500 (รูปแบบที่ 3)7,779.2500-7,200.5000

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7,189.5000-6,524.0000

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,932.6500-5,287.1000 สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท 5,602.1000-5,023.4000 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 5,628.7500-4,933.2500 สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 6,145.3500-5,623.1000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6,146.2500-5,427.5000 สาขาวิชาสถิติ 6,283.9000-5,395.7500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6,437.1000-5,772.4000 สาขาวิชาเคมี 6,323.6500-5,799.1000 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 6,285.1000-5,169.5000 สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 5,487.2500-5,092.5000 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 6,177.6500-5,624.6500 สาขาวิชาฟิสิกส์ 5,955.4000-5,190.2500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5,555.4000-5,059.1500 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,023.1500-5,390.6500

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ฯลฯ 6,708.8000-5,534.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,223.3000-5,368.3000

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP)6,244.2000-6,244.2000

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ฯลฯ 0.0000-0.0000

 

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์6,497.4500-6,132.8000

 

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 6,561.3000-6,227.0000 สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,425.3000-5,988.3000

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,477.3000-7,266.9500

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 6,165.5000-5,721.7500

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 6,122.2500-3,632.7500

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม 4,360.5000- 3,189.7500

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ.) 7,251.5000-6,530.5000 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 6,452.6250-5,866.1250 สาขาวิชาการผังเมือง 7,060.0000-6,354.5000 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 6,120.6250-5,623.0000

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 6,064.7000-5,615.9500

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 6,239.3000-3,808.8000 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์และการสื่อสาร ฯลฯ 8,268.0000-3,799.2000 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 6,051.3500-3,623.1500 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ฯลฯ (รูปแบบที่ 1)6,157.6000-3,848.5000 (รูปแบบที่ 2)6,567.0000-3,948.0000

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง 6,452.0000-4,937.5000

 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

 

คะแนนสูง-ต่ำ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

        คะแนนสูง-ต่ำ ม.ศิลปากร

                 

                 คะแนนสูง-ต่ำ ม.มหิดล

 

                 คะแนน สูง-ต่ำ ธรรมศาสตร์

 

คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52

 

คะแนนสูง-ต่ำ 52 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

คะแนนสูง-ต่ำ ม.เกษตรฯ - ม.ขอนแก่น

 

 

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 52 04:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,626 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,626 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ