จุฬาฯ ปรับโฉม ป.โท นิเทศ

ลบ แก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

 

นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2553 เพิ่มความเข้มข้นทางวิชาการและตอบสนองวิชาชีพขั้นสูง ครอบคลุมองค์ความรู้ใหม่ด้านนิเทศศาสตร์ในเชิงบูรณาการ สอดรับกับสังคมยุคใหม่แห่งการหลอมรวมสื่อ ด้านคณบดีนิเทศฯ จุฬาฯ ย้ำ หลักสูตรใหม่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบันได้ดีกว่าเดิม
       
       รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า “
ทุกวันนี้สังคมการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก ปรากฏการณ์การหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ได้เกิดขึ้นในสังคมมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการศึกษา วิจัย วิชาชีพ และการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ในศาสตร์ของการสื่อสาร เนื่องจากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่มีอยู่เดิมนั้นมีลักษณะของการมองสื่อแบบแยกกลุ่ม แยกประเภทกัน ในขณะที่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สื่อหลากหลายเหล่านั้นได้หลอมรวมเป็นสื่อเดียวกัน ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้หลักสูตรที่มีอยู่เดิมในระดับปริญญาโทนั้นตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของสังคมปัจจุบันได้ไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงเร่งพัฒนาและออกแบบหลักสูตรปริญญาโทขึ้นมา เพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารและสังคมปัจจุบัน และปูทางไปสู่การรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคตได้”
       
       สำหรับหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโทดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2553 นี้ มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจในองค์ประกอบหลักของศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์อย่างลึกซึ้ง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม สิ่งสำคัญคือแผนการเรียนใหม่นี้จะมีความยืดหยุ่น ให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการ และรายวิชามีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน เนื้อหาวิชามีความล้ำสมัย ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารและสังคม
       
       “เนื้อหาของการเรียนการสอนจะเข้มข้นในเชิงทฤษฎีและวิจัย อีกทั้งยังมีแผนการศึกษาที่เน้นด้านวิชาชีพด้วย รายวิชามีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ใหม่ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่มีลักษณะเชิงบูรณาการมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นิสิตที่จบไปสามารถทำงานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งยังเน้นให้นิสิตเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้สามารถเลือกประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาและวิจัยได้ตามที่ต้องการ” รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญของหลักสูตรใหม่
       
       ทั้งนี้หลักสูตรใหม่ดังกล่าวจะ แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา ประกอบด้วย
       1.) แผนเน้นวิชาการ ซึ่งจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาทางทฤษฎี การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ มี 5 กลุ่ม กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวารสารและสารสนเทศ กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ กลุ่มวิชาการสื่อสารผ่านสื่อและวาทนิเทศ กลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม และกลุ่มวิชาการสื่อสารเชิงสุนทรียะและบันเทิงคดี เปิดสอนในเวลาราชการ
       
       และ 2.) สำหรับแผนเน้นวิชาชีพ ซึ่งจะเน้นองค์ความรู้นิเทศศาสตร์เชิงวิชาชีพขั้นสูง โดยมีพื้นฐานด้านทฤษฎีและวิจัย เปิดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการผลิตข่าวและสารคดี กลุ่มวิชาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ และ กลุ่มวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อบันเทิง
       
       
“ความเข้มข้นทางวิชาการจะเพิ่มขึ้น และการเรียนก็จะเน้นการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และทำโครงการวิชาชีพมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรใหม่นี้จะสามารถผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิชาชีพที่มีความสามารถบูรณาการความรู้และทักษะด้านนิเทศศาสตร์ให้กับสังคมได้อีกจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและวิชาชีพตลอดจนสังคมโดยรวม”
       
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ กล่าว
       
       ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทในหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2553 แล้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และสืบค้นข้อมูลประกอบการสมัครได้ที่ www.grad.chula.ac.th  (เมนู : การรับสมัครเข้าศึกษา) หรือซื้อหนังสือคู่มือการรับสมัครฯ ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรข่าวสารการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.grad.commarts.chula.ac.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวหลักสูตร ได้ที่ คุณสุภา หลายคงคา และ คุณเอมอร ศรีสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2218-2155 และ 0-2218-2178

 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์   แหล่งการศึกษา

 

 

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ต.ค. 52 03:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,815 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,815 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement