มหิดล อินเตอร์ รับตร ถึง 29 ม.ค.53

ลบ แก้ไข

 

การสมัครเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติมหิดล

เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติจึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
  หมายเหตุ
  1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
  2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต
 
ขั้นตอนการสมัครสอบ

ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร o­nline ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร o­nline

 1. เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขาCommunication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
 2. อ่านขั้นตอนการกรอกใบสมัครอย่างละเอียด
 3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร และกด “Apply”
 4. ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  * ผู้สมัครไม่สามารถกรอกใบสมัครซ้ำ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว *

ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
  (กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้)
 7. สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)
แบบฟอร์มหนังสือรับรอง
ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครสอบ
 1. ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 2. ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย
  ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
  ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
  โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4
  ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
  ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
  จ. นครปฐม 73170
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
(ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 
รายละเอียดค่าสมัครสอบ
 • ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท
 
ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้สมัครที่ศึกษาในประเทศไทย

 • กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม
 • กรณีจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) และสำเนาประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไปในศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Exchange) ต้องยื่นผลการเรียนดังกล่าวด้วย
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอเมริกา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12)และ High School Diploma
 • กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • กรณีจบการศึกษาวุฒิ IB Certificate หรือ IB Diploma ให้มีผลการเรียนตามเกณฑ์การเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

 • ประเทศอังกฤษ หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ เช่น สิงคโปร์ อินเดีย ยื่น GCSE, IGCSE, GCE O’ Level หรือ GCE A’ Level
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศแคนาดา ยื่น Transcript (Grade 10 – 12) และ High School Diploma
 • ประเทศออสเตรเลีย ยื่น Statement of results และประกาศนียบัตรจากรัฐที่จบการศึกษา
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ยื่น Record of Achievement และ NCEA level 2
 • ประเทศที่ใช้ระบบ International Baccalaureate ยื่น IB Certificate หรือ IB Diploma
 • ประเทศอื่นๆ ยื่นสำเนาใบแสดงผลการเรียน และประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

  ทั้งนี้ ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) กำหนดและต้องนำผลการเรียนไปเทียบวุฒิการศึกษาที่สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส่งสำเนาใบเทียบวุฒิการศึกษาให้กับส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือก

  ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเทียบวุฒิการศึกษา ได้ที่
  สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
  โทรศัพท์ 02 – 2885789 – 91

   
การสอบคัดเลือก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)

วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน


กำหนดการรับสมัคร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม เมษายน กรกฏาคม และตุลาคมของทุกปี โดยในปีการศึกษา 2552 - 2553 มีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ดังนี้

รอบที่ 1
กำหนดการรับสมัคร 20 เมษายน -6 พฤษภาคม 2552
กำหนดวันสอบข้อเขียน 16 – 17 พฤษภาคม 2552
เปิดภาคเรียน 21 กันยายน 2552
รอบที่ 2
กำหนดการรับสมัคร 1-22 กรกฎาคม 2552
กำหนดวันสอบข้อเขียน 1 –2 สิงหาคม 2552
เปิดภาคเรียน 21 กันยายน 2552
รอบที่ 3
กำหนดการรับสมัคร 1-20 ตุลาคม 2552
กำหนดวันสอบข้อเขียน 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2552
เปิดภาคเรียน 4 มกราคม 2553
รอบที่ 4
กำหนดการรับสมัคร 5-29 มกราคม 2553
กำหนดวันสอบข้อเขียน 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2553
เปิดภาคเรียน 19 เมษายน 2553
หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทรศัพท์: 02 441 5090 ต่อ 1124 หรือ 1327
โทรสาร: 02 441 0629

 
 
 
 

 

 

"เรียนไปทำไม๊..บริหาร" ฟรี..ช้าอด

 

 

คู่มือ คู่คิด พิชิต แอดมิสชั่นส์..แจกฟรี

 

 

 

รับตรง เรียนต่อ ขอทุนวิศวะ..แจกฟรี

 

 

 

อยากเป็นหมอ ไม่ต้องรอชาติหน้า..แจกฟรี

 

 

 

คู่มือสอบตรง ทุกมหาวิทยาลัย ทุกเดือน ที่นี่

 

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ม.ค. 53 15:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,182 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,182 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์