กำหนด รับ นร.ม.1- ม.6 ปี 2553

ลบ แก้ไข

สพฐ. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-6 ประจำปี 2553
       
        นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัด สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนวันที่ 10 มีนาคม 2553

นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรับสมัครวันที่ 13-17 มีนาคม 2553 สอบคัดเลือกวันที่ 20 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 23 มีนาคม 2553 และมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2553

จับฉลากพร้อมประกาศผลและรายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2553 และมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2553

นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียนหรือผลการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการอื่นๆตามที่โรงเรียนกำหนด รับสมัครวันที่ 13-17 มีนาคม 2553 สอบคัดเลือกวันที่ 20 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 23 มีนาคม 2553 และมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2553

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัคร 13-14 มีนาคม 2553 คัดเลือก 15 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 16 มีนาคม 2553 และมอบตัววันที่ 3 เมษายน 2553

นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้รอบสอง รับสมัครวันที่ 4-5 เมษายน 2553 ประกาศผลวันที่ 8 เมษายน 2553 รายงานตัววันที่ 9 เมษายน 2553 และจะประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม โดยการรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียนรายงานตัววันที่ 28 มีนาคม 2553 และมอบตัววันที่ 4 เมษายน 2553

โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย รับสมัครวันที่ 13-17 มีนาคม 2553 สอบคัดเลือกวันที่ 21 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 24 มีนาคม 2553 นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัครวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 คัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม 2553 ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 16 มีนาคม 2553

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ รับสมัครวันที่ 13 มีนาคม - 30 เมษายน 2553 ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และรายงานตัววันที่ 9 พฤษภาคม 2553

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 คัดเลือกวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 และรายงานตัวภายในวันที่ 14 มีนาคม 2553

โรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบคัดเลือกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบคัดเลือกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ประกาศผลวันที่ 3 มีนาคม 2553 และรายงานตัวภายในวันที่ 5 มีนาคม 2553
       
       เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สำหรับสัดส่วนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นได้กำหนดสัดส่วนคือ รับในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือกไม่เกินร้อยละ 50 ความสามารถพิเศษไม่เกินร้อยละ 5 ของการสอบคัดเลือก และการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และความจำเป็นของสถานศึกษา ส่วนการสอบคัดเลือกโรงเรียนจะเป็นผู้ออกข้อสอบที่อยู่ในเนื้อหาของกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โดยจะสอบใน 4 วิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิมที่ประสงค์จะเรียนต่อตามความเหมาะสมทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และโรงเรียนที่เปิดเ