เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Eduzones PR News
Eduzones PR News
  • ประเภท : Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 5,103 เรื่อง
  • ผู้ชม : 44,075,438 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 472 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนสวนสุนันทา อินเตอร์ รับตรง

ลบ แก้ไข

 

 

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
          วิทยาลัยนานาชาติ จัดการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละหลักสูตร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ ความสามารถและประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของสังคม   ซึ่งการเรียนการสอนของวิทยาลัย ไม่เน้นเด็กที่เก่งภาษา แต่มีความพยายามและชอบที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม โดยวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษทุกภาคเรียนและมีการจัดเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน รวมไปถึงจัดให้มีวิชาการเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพิ่มเติม สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ โดยผู้สอนมีทั้งชาวไทยที่มีดีกรีจบการศึกษาจากต่างประเทศ และชาวต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ และมีพื้นฐานเฉพาะด้าน แต่ทั้งนี้ในปี ที่ 1 จะเน้นการเรียนพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานที่ดีแล้วจึงจะเรียนเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการตามสาขาวิชา

Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

          International Business Program   สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
                  ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด หลักการ และทฤษฎีการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และการตลาด โดยเน้นด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา การวิเคราะห์เชิงระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การศึกษาพฤติกรรมองค์กร ความสัมพันธ์ของกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ การจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการตอบสนองการขยายตัวทางด้านธุรกิจ ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติงานจริงจากองค์กรรัฐและเอกชน โดยบัณฑิตสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างประเทศ การส่งออก นำเข้าสินค้า การขนส่ง การเงิน การธนาคาร การบริหารงานโรงงาน งานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Hospitality and Tourism Management Program  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
                 เน้นความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน เกี่ยวกับการจัดการโรงแรม (Hospitality) การท่องเที่ยว(Tourism) และการจัดการประชุมสัมนา (MICE) และศึกษาถึงโครงสร้างการบริหารจัดการ (Management) การศึกษาแนวโน้มการดำเนินงานด้านธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมีการศึกษาดูงานในธุรกิจสถานประกอบการด้านโรงแรม และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน การวางระบบงาน เรียนรู้ระบบปฏิบัติการในส่วนงานต่างๆ ภายในโรงแรม  มีการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

Bachelor of Arts (B.A.)
         
Airline Business สาขาวิชาธุรกิจการบิน

 เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับธุรกิจด้านการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน ภูมิศาสตร์การบิน กฏและระเบียบการจราจรทางอากาศ ชนิดของเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน โดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการจำลอง มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง พร้อมส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงาน

Restaurant and Lodging Business สาขาวิชาธุรกิจภัตตาคารและที่พัก       

          เป็นสาขาที่เรียนรู้และต้องลงมือปฏิบัติจริงในด้านธุรกิจภัตตาคารและเครื่องดื่ม การศึกษาถึงครัวไทย ครัวนานาชาติ ฝึกการจัดเตรียมอาหารในแต่ละชาติ การเลือกวัตถุดิบ วิธีการปฏิบัติ หลักโภชนาการ การจัดตกแต่ง การจัดทำเมนู การควบคุมต้นทุน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับที่พัก การจัดเตรียมสถานที่ รายละเอียดที่สำคัญสำหรับงานบริการด้านที่พัก รวมถึงระบบการทำงานภายในแผนกต่างๆ ฝึกทักษะในการเพิ่มพูนความรู้ใหม่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน และศึกษาถึงโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดทำธุรกิจเฉพาะด้านการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ และส่งเสริมความชำนาญในวิชาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง

          Tourism Industry สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

          เน้นความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทักษะเฉพาะทางและทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมบริการ โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในวิชาชีพควบคู่กับทักษะด้านการจัดการและการใช้เทคโนโลยี การศึกษาการท่องเที่ยวทั่วไทย และทั่วโลก เน้นรูปแบบบริษัทนำเที่ยวจำลอง เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์นำเที่ยวด้วยตนเอง รวมถึงการจัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญ การจัดทำบัตรมัคคุเทศก์ เพื่อประกอบวิชาชีพในอนาคต ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

 

 อัตราค่าธรรมเนียม   ภาคการศึกษาปกติ 30,000 บาท ภาคฤดูร้อน 15,000 บาท  ยกเว้น หลักสูตรธุรกิจการบิน ค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาปกติ 35,000 บาท ภาคฤดูร้อน 17,500 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
            1.  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในประเทศและต่างประเทศ

2.   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

3.   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

4.   มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.  มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75            

6.  มีความประพฤติเรียบร้อย

7.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

 

ทุนการศึกษา

          1. ทุนเรียนดี เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00

2. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ตามคุณสมบัติที่กำหนด

 

ความร่วมมือทางวิชาการ

         วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในศักยภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา    จึงมีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ     ให้ความร่วมมือโดยมีข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันในการที่จะพัฒนา    หลักสูตร     งานวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา      รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาบัณฑิต    ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยมี Partner Institutions  ดังนี้

       องค์กรในต่างประเทศ

           1. Harrow House International College ประเทศอังกฤษ

      2. University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย

               3. Deakin University ประเทศออสเตรเลีย

               4. University of Hradec Kralove สาธารณรัฐเช็ก

               5. Metropolitan University Prague สาธารณรัฐเช็ก

               6. Business and Hotel Management School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          องค์กรในประเทศ

               1.  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

               2.  สวนนงนุชพัทยา

3.  โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               4.  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (Interactive e-learning) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

           

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 ถนน อู่ทองนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ สมัครทางเว็ปไซด์ www.ssruic.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-160-1200 หรือ 02-160-1194

          อีเมล์ : info_ic@ssru.ac.th  หรือ ssruic@hotmail.com

 โดย Eduzones PR News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 พ.ย. 53 23:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,874 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,874 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์