เครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร เครื่องจักร

ลบ แก้ไข


เครื่องมือการเกษตรเป็นเครื่องมือของเกษตรกรในการเพาะหรือขยายพันธุ์  ซึ่งผู้ใช้ควรได้ศึกษาถึงวิธีการใช้  การดูแลรักษา  เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและควรรู้จักการป้องกัน อุบัติเหตุทั้งผู้ใช้และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง  การเลือกเครื่องมือที่ดีจะทำให้ได้รับผลประโยชน์หรือได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
ประเภทเครื่องมือเกษตร…..แบ่งตามลักษณะของการใช้งานดังนี้
UploadImage
1.เครื่องมือที่ใช้กับงานดิน…เครื่องมือประเภทนี้ใช้สำหรับการทำงานเกษตรที่เกี่ยวข้องกับดิน
2.เครื่องมือใช้ในการให้น้ำเครื่องประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการดูแลพืช
3.เครื่องมือตัดแต่งกิ่งและขยายพันธ์พืช
เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับดิน เครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับพืช
เครื่องมือที่ใช้กับดินมี 6 ชนิด เครื่องมือที่ใช้กับพืชมี 5 ชนิด
1.[ช้อนปลูก] 1.บัวรดน้ำ
2.[ส้อมพรวน] 2.ถังน้ำ 3.[คราด] 3.กรรไกรตัดหญ้า 4.[เสียม] 4.มีดดายหญ้า 5.[จอบ 5.กรรไกรตอนกิ่ง 6.[พลั่ว]เครื่องมือเกี่ยวกับดิน
จอบ ใช้สำหรับ ขุดดินถางหญ้าขุดแปลง หรือใช้สำหลับขุดหลุมใหญ่ๆ
ส้อมพรวน ใช้สำหลับพรวนดินรอบๆต้นพืช
ความปลอดภัยในการใช้ ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าจอบเข้าด้ามแน่นหนาหรือไม่ขณะที่ ใช้จอบต้องระวังเพื่อนที่อยู่ข้างเคียงและเท้าของผู้ใช้ด้วย
การทำความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
ส้อมพรวน
ใช้สำหรับพรวนดินรอบ ๆ ต้นพืช ไม่ควรใช้พรวนในดิน แข็ง เพราะจะหักและงอง่าย
ความปลอดภัยในการใช้
ไม่ควรเล่นกันในขณะทำงาน เพราะ ส้อมพรวนมีความแหลมคม อาจจะได้รับอันตรายจากการใช้ได้ ถ้าผู้ใช้ขาด ความระมัดระวัง
การทำความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

คราด
ใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้า แต่งแปลงปลูก การ จับคราดใช้มือทั้งสองจับด้ามคราดให้ห่างกันพอสมควร แล้วถึงเข้าหาตัว
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าคราดอยู่ในสภาพที่ ใช้ได้หรือไม่ ขณะใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ด้ามคราดไปถูกคนใกล้เคียง
การทำความสะอาดและเก็บรักษา
หลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

เสียม
ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาด เล็กลึก หรือใช้ในบริเวณแคบไม่เหมาะกับการใช้จอบ เวลาขุด ใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามเสียมให้มือยู่ห่างกันพอสมควร แล้วกด ปลายเสียมลงไปในดิน
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจสภาพของเสียมเสียก่อน ขณะปฏิบัติงานให้ ระมัดระวังไม่ให้ด้ามเสียมไปโดนคนข้างเคียงที่ยืนอยู่ได้
การทำความสะอาดและเก็บรักษา
ภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

พลั่ว
ใช้สำหรับตักวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น ดิน ปุ๋ย
ความปลอดภัยในการใช้
ก่อนใช้ควรตรวจดูว่าชำรุดหรือไม่ เพื่อจะได้ซ่อมให้เรียบ ร้อย ในขณะที่ใช้ตักดิน ควรระวังไม่ให้ถูก