คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ลบ แก้ไข

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

UploadImage

1. มีความจงรักภักดีต่อรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
พฤติกรรมบ่งชี้
 1.1 แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ และทำหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ
 1.2 ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ
 1.3 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู และผู้มีพระคุณ

 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต / ซื่อตรง (SPC)
 พฤติกรรมบ่งชี้
 2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
 2.2 มีความซื่อตรง ยุติธรรม ต่อตนเองและผู้อื่น
 2.3 มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 

3. มีวินัย มีความรัก ความสามัคคีทั้งในสถาบันของตน และสถาบันในเครือฯ

พฤติกรรมบ่งชี้
 3.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 3.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง และโรงเรียนในเครือฯ
 3.3 มีความรัก ความสามัคคี เสียสละ ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน พี่ และน้องในโรงเรียนของตนเองและโรงเรียนในเครือฯ

 

4. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมพฤติกรรมบ่งชี้
 4.1 มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อตนเองในการทำงาน
 4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4.3 สามารถจำแนกประเภทข้อมูล เปรียบเทียบ มีความคิดรวบยอด สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง

 

5. อยู่อย่างพอเพียง / เรียบง่าย (SPC)
พฤติกรรมบ่งชี้
 5.1 สมถะ พอเพียง รู้จักประมาณตน
 5.2 ไม่แสวงหาอำนาจ ชื่อเสียง เกียรติยศ และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา อบายมุขต่าง ๆ
 5.3 มีจิตใจที่งดงาม สุภาพถ่อมตน รักสันติ และรักความสงบ


6. มุ่งมั่นในการทำงาน / ขยันทุ่มเท (SPC)
พฤติกรรมบ่งชี้
 6.1 มุ่งมั่น บากบั่น พากเพียร อุทิศตนในการทำงานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
 6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

7. รักความเป็นไทย
พฤติกรรมบ่งชี้
 7.1 ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ
 7.2 ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7.3 รักษ์ ภูมิใจ และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 

8. มีจิตสาธารณะ / เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น (SPC)
พฤติกรรมบ่งชี้
 8.1 มีความเมตตา กรุณา เอื้ออาทรและเสียสละเพื่อส่วนรวม
 8.2 เคารพและรับฟังคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่และครู
 8.3 รักษาสิทธิของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มา.http://www.stfx.ac.th/stfxnew53/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68

 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 54 15:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 23,208 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 23,208 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง