ข้อสอบครูผู้ช่วย 2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ลบ แก้ไข

UploadImage
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554
แนว...พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉ.3 53
Q.1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
A. 21 กรกฎาคม 2553 B. 22 กรกฎาคม 2553
C. 23 กรกฎาคม 2553 D. 24 กรกฎาคม 2553

Q.2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ใช้บังคับวันใด
A. 22 กรกฎาคม 2553 B. 23 กรกฎาคม 2553
C. 24 กรกฎาคม 2553 D. 25 กรกฎาคม 2553

Q.3) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
A. 3 มาตรา B. 4 มาตรา C. 5 มาตรา D. 6 มาตรา

Q.4) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ให้ไว้ ณ วันใด
A. 12 กรกฎาคม 2553 B. 13 กรกฎาคม 2553
C. 22 กรกฎาคม 2553 D. 23 กรกฎาคม 2553

Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 เป็นปีที่เท่าไรในรัชกาลปัจจุบัน
A. 22 B. 23 C. 65 D. 66

Q.6) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2553 เป็นฉบับที่เท่าไร
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Q.7) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ตราขึ้นตามข้อใด
A. โดยคำแนะนำของรัฐสภา B. โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
C. โดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ D. โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ

Q. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีกี่มาตรา
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Q.9) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ยกเลิกความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
A. มาตรา 36 B. มาตรา 37 C. มาตรา 38 D. มาตรา 39

Q.10) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพิ่มความในมาตราใด ของพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข พ.ศ.2545
A. มาตรา 37 B. มาตรา 38 C. มาตรา 39 D. มาตรา 40

Q.11) การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใด
A. ระดับของการศึกษา B. เขตพื้นที่การศึกษา C. จำนวนสถานศึกษา
D. จำนวนประชากร E. ความเหมาะสมด้านอื่น

Q.12) การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
A. เขตพื้นที่การศึกษา B. จำนวนสถานศึกษา
C. จำนวนประชากร D. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น

Q.13) การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับใดที่ไม่ยึดเขตพื้นที่การศึกษา
A. ระดับช่วงชั้นที่ 1 B. ระดับช่วงชั้นที่ 2 C. ระดับช่วงชั้นที่ 3 D. ระดับอาชีวศึกษา

Q.14) ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการ บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
A. รัฐมนตรี B. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐสภา
C. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา D. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา

Q.15) กรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดตามข้อใด
A. เขตพื้นที่การศึกษา B. จำนวนประชากร C. ระดับการศึกษา D. ความเหมาะสมด้านอื่น

Q.16) การจัดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดนั้นให้เป็นไปตามข้อใด
A. โดยคำยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน B. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
C. โดยคำแนะนำและยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
D. โดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Q.17) ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ใครอาจเป็นผู้จัดการศึกษาดังกล่าว
A. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา B. สภาการศึกษาแห่งชาติ
C. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ D. กระทรวงศึกษาธิการ

Q.18) การดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามข้อใด
A. ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
B. ตามที่รัฐมนตรีประกาศโดยคำแนะนำและยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
C. ตามประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
D. ตามคำยินยอมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Q.19) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553
A. นายกรัฐมนตรี B. รองนายกรัฐมนตรี C. รัฐมนตรี D. เลขาธิการ

ที่มา.http://forum.02dual.com/index.php?topic=1557.0
 loading...


โดย Eduzones Pr News ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 54 15:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 156 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 156 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง