คลิป !! เลื่อนสอบ GAT/ PAT ปีการศึกษา 2557 ทั่วประเทศ

เลื่อนสอบ GAT/ PAT ปีการศึกษา 2557 ทั่วประเทศ 

แถลงเลื่อนสอบ GAT/ PAT ปีการศึกษา 2557 ทั่วประเทศ โดย ผอ.สทศ. เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอัน­อาจส่งผลกระทบในการเดินทางของผู้เข้ารับ การทดสอบและการจัดเตรียมสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ประชุมหารือร่วมกับประธานที่ประชุมอ­ธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น­ฐาน ผู้แทนศูนย์สอบ ๑๘ แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษ­าแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗


ขอบคุณ Clip : http://www.niets.or.th/

 

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 7 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้