อัปเดต!! เส้นทางสู่มหา'ลัย เด็ก 61 ล่าวสุดจาก ที่ประชุม ทปอ. 23/04/60

อัปเดต!! เส้นทางสู่มหา'ลัย เด็ก 61
ล่าสุดจาก ที่ประชุม ทปอ. 23/04/60


อัปเดต!! เส้นทางสู่มหาลั


 

                วันนี้ ( 23 เม.ย.  ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ซึ่งมีการแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับ " การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 "  โดยมี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. และผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการ ทปอ. ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี 2561

- นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกสามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สถาบันอุดมการศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน


โดยกำหนดการสอบวิชาต่างๆแบ่งเป็น ดังนี้
- GAT - PAT  24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
- O-NET 3 - 4 มีนาคม 2561
- วิชาสามัญ 17-18 มีนาคม 2561


           โดยการสอบวิชาเฉพาะต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดสอบเองต้องไม่เป็นวิชาที่ทับซ้อนกับข้อสอบกลาง โดยการจัดสอบจะต้องอยู่ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  - 12 เมษายน 2561 เท่านั้น ซึ่งความชัดเจนของกำหนดการรวมถึงสัดส่วนองค์ประกอบวิชา่ในการคัดเลือกต่างๆ ทางทปอ. จะประกาศเป็นทางการวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทางเว็บไซต์ของ ทปอ.


รอบการรับสมัคร

รอบที่ 1  การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษา

ครั้งที่ 1/1
ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560


ครั้งที่ 1/2 
ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560  - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผล 26 มีนาคม 2561


รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื่นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมการศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นใบสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมการศึกษา

- รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561
ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยการในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน


- รับสมัคร  9 - 13 พฤษภาคม 2561
- ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ


- รับสมัคร  6-10 มิถุนายน 2561
- ประกาศผล 13 กรกฏาคม 2561 


รอบที่ 5   การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง
- เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฏาคม

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
 

1. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ต้องการในระบบกลางของ ทปอ. รอบใดรอบหนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง

2. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้วต้องการสละสิทธิ์ในรอบต่อรอบที่ผ่านมา ให้แจ้งสิทธิ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าหรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลางจัดการส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการสละสิทธิ์ ให้ทันในเวลาที่กำหนด แล้วสมัครรอบต่อไปตามเวลาที่กำหนด

3. ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือ เลือก "การสละสิทธิ์" สามาราถสมัครในรอบต่อ ๆ ไปได้

คลอดแล้วกำหนดการสมัครรับ

 
โดย : พี่นุ๊ก eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามข่าวแวดวงการศึกษา และ อัพเดตข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ได้ที่
Blog : Eduzones Pr News  
P'nook eduzones :)


 

 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 23 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้