คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
คำสั่ง สพฐ. เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีดังนี้
 
คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา
 
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 


คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา


คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา

คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา


คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา


คำสั่ง สพฐ. ยกเลิกมาตรฐา
 
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิก
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้