อาชีวะ ผลึกกำลังบีเอสเอ เครือปตท. ผลิตคนคุณภาพป้อนสถานประกอบการ

 
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท บิซิเนส เซอร์วิเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถานีการบริการน้ำมัน ปตท. ร้านค้าสะดวกซื้อ 7-eleven ร้านกาแฟ Café Amazon และสาขาธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี 

ดร.บุญส่ง กล่าวต่อไปว่า สอศ.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงร่วมมือกับทางบีเอสเอด้านวิชาการในการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกเหนือจากตำราหรือห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามเป้าหมายเมื่อสำเร็จการศึกษา และมีงานรองรับ

ด้าน นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) บริษัทในกลุ่ม ปตท.บริหารร้านค้าปลีกสถานีบริการน้ำมัน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้มีการวางแผนจัดโปรแกรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และจัดโปรแกรมการทำงานพิเศษช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดในระหว่างปีการศึกษา ซึ่งบริษัทจะรับนักเรียน นักศึกษา ในสาชาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความสมัครใจเข้าทำงานที่บริษัท โดยบริษัท จะให้ความรู้ ให้การฝึกอบรม และฝึกทักษะอาชีพในด้านต่างๆ แก่ นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจัดทำแผนการเรียนการสอน ตลอดจนแผนการฝึกอาชีพ การวัดและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับสอศ. และสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาร่วมกัน และบริษัทยังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกปฏิบัติงานและแจ้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักเรียน นักศึกษาจะได้รับจากโครงการ

สำหรับ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สอศ.ต้องขอขอบคุณ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซล อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ที่เห็นความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษา ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้มีศักยภาพนำไปสู่การผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดร.บุญส่ง กล่าวปิดท้าย
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้