รับตรง TCAS รอบที่5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561
รับตรง TCAS รอบที่5 หลัก

รับตรง TCAS รอบที่5 หลัก
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ
รับสมัครระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://nurse.ssru.ac.th/page/ajhgvhb

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้