ม.ศรีปทุม จับมือ​ TTR ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมระบบราง
ม.ศรีปทุม จับมือ TTR ปูทางสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่อุตสาหกรรมระบบราง

ม.ศรีปทุม จับมือ​ TTR ปู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษา กับบริษัท ทรานส์ไทยเรลเวย์ จำกัด บริษัทชั้นนำทางด้านระบบรางของประเทศ เพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมระบบราง

ม.ศรีปทุม จับมือ​

ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทรานส์ไทยเรลเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านวิศวกรรมระบบรางของประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ต้องการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านอุตสาหกรรมระบบราง ในการรองรับภาคอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยววรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ นางเกษราภรณ์ กังสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมระบบราง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการฝึกปฎิบัติงานจริงด้านระบบรางในสถานประกอบการ(Cooperative Education) และร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ และมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมระบบราง อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

นอกจากนี้ ภายหลังการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ  นางเกษราภรณ์ กังสมุทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบรางให้กับน้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับฟังซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ ความสุขสนุกสนานอีกด้วย
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พิมพ์หน้านี้