องค์ประกอบการคัดเลือกระบบ TCAS 2562 รอบที่ 2, 3 และ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS 2562 รอบที่ 2, 3 และ 4องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี  รอบที่2
(
รายละเอียด)

องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รอบที่3
(รายละเอียด)


องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รอบที่4
(
รายละเอียด)
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 22 ธันวาคม 2561
พิมพ์หน้านี้