สทศ.เผยแพร่ข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561
สทศ.เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย
 

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562   นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

สทศ.เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาอังกฤษ 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาวิทยาศาสตร์
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย > download 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาคณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > วิชาวิทยาศาสตร์ 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 10 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้