พระนครเหนือ รับตรง (เพิ่ม) เป็น 70 คน
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขยายจำนวนรับนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการพิเศษ (English Program) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมรับจำนวน 15 คน เป็นรับจำนวน 70 คน

ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) เพิ่มเติมสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี
    คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผู้สมัครทุกคนต้องอ่านระเบียบการรับสมัครในแต่ละโครงการที่ต้องการสมัครให้เข้าใจ ก่อนเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
โครงการที่เปิดรับ ดูรายละเอียด คณะ/ระดับการศึกษา กำหนดการรับสมัคร รายละเอียด หมายเหตุ
การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  ประจำปีการศึกษา 2554
เรียนที่ วิทยาเขตระยอง
(สถานที่เรียน: โรงเรียนมัธยมตากสิน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      ระดับปริญญาตรี 4 ปี

9 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
การรับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2554 
(สถานที่เรียน: โรงเรียนมัธยมตากสิน)
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
        ระดับปริญญาตรี 4 ปี
9 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน
การรับนักศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
ทุกคณะ/วิทยาลัย
      ระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
16 ธันวาคม 2553 ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2554
ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
เข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน

  

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
พิมพ์หน้านี้