ประมวลคำศัพท์ภาษาบาลี

ลบ แก้ไข

ประมวลคำศัพท์ภาษาบาลี

 

อาจจะมีการแปลที่ไม่ได้ใส่ความหมายของวิภัตติมาบ้าง

เพราะคัดคำออกมาจากหนังสือสอนแปล

ถ้าคำไหนผิดหรือเพี้ยนไป ยินดีรับคำท้วงติงและแก้ไขครับ

 

i_am_jeep_online@hotmail.com : รวม

 

ขอขอบพระคุณ : บูรพาจารย์ทางด้านภาษาตะวันออกทุกท่าน

 

 

คำศัพท์

ความหมาย

กจฺฉา

อันว่ารักแร้

กญฺญา

อันว่าผู้หญิง

กฏฐํ

อันว่าท่อนไม้

กตฺวา

กระทำแล้ว

กถนํ

อันว่าการกล่าว

กเถตฺวา

พูดแล้ว

กเถนฺโต

เมื่อจะกล่าว

กรีสํ

อันว่ากรีส

กโรติ

ย่อมทำ

กลโห

อันว่าการทะเลาะ

การุญญํ

อันว่าความการุณย์

กิจฺโจ

อันว่ากิจ

กิร

ได้ยินว่า

กิเลสชาตํ

อันว่ากิเลส

กิเลโส

อันว่ากิเลส

กีโส

ผอม

กึ

อะไร

กึกิณิกชาลํ

อันว่าข่ายแห่งกระดึง

กุฏิ

อันว่ากุฏิ

กุฏุมฺพิโก

อันว่าเศรษฐี

กุมารโก

อันว่ากุมารน้อย

กุมารี

อันว่าเด็กหญิง

กุมาโร

อันว่าเด็กชาย

กุมฺโภ

อันว่าหม้อ

กุลํ

อันว่าตระกูล

กุลธีตา

อันว่านางกุลธิดา

เกโส

อันว่าผม

คำศัพท์

ความหมาย

โกลาหลํ

อันว่าความโกลาหล

ขนาเปตฺวา

ขุดแล้ว

ขนฺติ

อันว่าขันติ

ขาทิตฺวา

เคี้ยวกินแล้ว

ขิตฺตํ

ซัดไปแล้ว

ขิรํ

อันว่าน้ำนม

ขีณาสโว

อันว่าพระขีณาสพ

เขตฺขํ

อันว่านา

คโณ

อันว่าคณะ

คนฺตฺวา

ไปแล้ว

คนฺธพฺโพ

อันว่าคนธรรพ์

คมนํ

อันว่าการไป

ครุ

อันว่าครู

คหปติ

ดูก่อนคหบดี

คเหตฺวา

ถือเอาแล้ว

คามโก

อันว่าบ้านน้อย

คาโม

อันว่าบ้าน

คุณชาตํ

อันว่าคุณชาติ

เคหํ

อันว่าเรือน

โคโณ

อันว่าวัว

โคตม

ข้าแต่พระโคดม

ฆเฏนฺโต

สืบต่ออยู่

ฆรํ

อันว่าเรือน

จกฺกํ

อันว่าล้อ

จนฺโท

อันว่าพระจันทร์

จริยา

อันว่าความประพฤติ

จวิตฺวา

เคลื่อนแล้ว

คำศัพท์

ความหมาย

จิตฺตํ

อันว่าจิต

จินเตตฺวา

คิดแล้ว

จินฺตนํ

อันว่าการคิด

จินฺเตติ

คิด

จิรสฺส

เวลานาน

จีวรํ

อันว่าจีวร

จุติ

อันว่าการตาย

โจโร

อันว่าโจร

ฉฑฺเฑตฺวา

ทิ้งแล้ว

ฉินฺทิตฺวา

ตัดแล้ว

ชโน

อันว่าชน

ชาติ

อันว่าการเกิด

ชินาติ

ย่อมชนะ

ชีวติ

ย่อมเป็นอยู่

ญตฺวา

รู้แล้ว

ญาณ

อันว่าญาณ

ฐตฺวา

ยืนแล้ว

ฐานํ

อันว่าการยืน

ฐิติ

อันว่าความตั้งมั่น

ตถาคโต

อันว่าพระตถาคต

ตาตา

ดูก่อนพ่อทั้งหลาย

ตาปโส

อันว่าดาบส

ตารา

อันว่าดวงดาว

ติรจฺฉานคโต

อันว่าสัตว์ดิรัจฉาน

ถูโล

อ้วน

เถโร

อันว่าพระเถระ

ทฏฺฐพฺโพ

พึงเห็น

คำศัพท์

ความหมาย

ทสฺสนํ

อันว่าทรรศนะ

ทาโส

อันว่าทาส

ทิพฺพคีตสทฺโท

เสียงแห่งเพลงขับอันเป็นทิพย์

ทิวสํ

ในวันนั้น

ทิสา

อันว่าทิศ

ทิสฺวา

เห็นแล้ว

ทิสฺสติ

ย่อมปรากฏ

ทุกฺขํ

อันว่าความทุกข์

ทุคฺคตภริยา

อันว่าภริยาของบุรุษผู้ถึงแล้วซึ่งยาก

เทวปุตฺโต

อันว่าเทวบุตร

เทวา

อันว่าเทวดา

เทเสติ

ย่อมเทศน์

โทสชาตํ

อันว่าโทษ

โทโส

อันว่าโทษ , อันว่าความผิด

ธญฺญํ

อันว่าความสมบูรณ์

ธมฺมชาตํ

อันว่าธรรมชาติ

ธมฺโม

อันว่าพระธรรม

ธีโร

อันว่านักปราชญ์

โธวิตฺวา

ล้างแล้ว

น อุเปติ

ย่อมไม่เข้าถึง

นโข

อันว่าเล็บ

นครํ

อันว่าเมือง

นจฺจนฺตี

ฟ้อนอยู่

นทนฺตา

บันลืออยู่

นนฺโท

อันว่าความเพลิดเพลิน

นโร

อันว่าคน

นาคปสุณฺโณ

อันว่านาคและครุฑ

คำศัพท์

ความหมาย

นายโก

อันว่านายก ( ผู้นำ )

นาสิโก

อันว่าจมูก

นิกฺขมิตฺวา

ออกไปแล้ว

นิพฺพตฺตา

เกิดแล้ว

นิสีทิสฺสามิ

จักนั่ง

นีหริตฺวา

นำออกแล้ว

นุทติ

ย่อมบรรเทา

เนสาโท

อันว่านายพราน

โนสชฺชิตฺวา

สละแล้ว

ปกาเสนฺโต

เมื่อจะประกาศ

ปกฺโกสิตฺวา

เรียกแล้ว

ปกฺขนฺทิตฺวา

แล่นไปแล้ว

ปกฺขิตฺวา

พึงใส่เข้าแล้ว

ปจฺจเวกฺขมานา

พิจารณาอยู่

ปจฺจุคฺคนฺตฺวา

ไปต้อนรับแล้ว

ปเจยฺยาสิ

พึงเผา

ปญฺญา

อันว่าปัญญา

ปฏิสํเวเทสิ

กินแล้ว

ปณีตํ

อันว่าความประณีต

ปณฺฑิตปุริโส

อันว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิต

ปณฺฑิโต

อันว่าบัณฑิต

ปติฏฺฐิโต

ตั้งอยู่เฉพาะแล้ว

ปตฺโต

อันว่าบาตร

ปตฺถนา

อันว่าความปรารถนา

ปน

ก็

ปพฺพโต

อันว่าภูเขา

ปมาโท

อันว่าความประมาท

คำศัพท์

ความหมาย

ปรินิพฺพายติ

อันว่าปรินิพพาน

ปริปุณฺณํ

ความบริบูรณ์

ปริผนฺทติ

ย่อมดิ้นรน

ปลายิตฺวา

หนีแล้ว

ปสาโท

อันว่าความเลื่อมใส

ปสิทฺธิ

อันว่าประสิทธิ์

ปสฺสสิ

ย่อมเห็น

ปหรติ

ย่อมประหาร

ปหาย

ละแล้ว

ปากโฏ

ปรากฏแล้ว

ปาณโก

อันว่าสัตว์เล็ก

ปาโต

อันว่าเวลาเช้า

ปาทา

อันว่าเท้า

ปาปํ

อันว่าบาป

ปาปุณิ

บรรลุแล้ว

ปายาสิ

ไปแล้ว

ปาวิสิ

เข้าไป

ปาสาโท

อันว่าปราสาท

ปิ

แม้ว่า

ปิตา

อันว่าพ่อ

ปิวิตฺวา

ดื่มแล้ว

ปีฐกํ

อันว่าตั่งน้อย

ปุคฺคโล

อันว่าบุคคล

ปุจฺฉิ

ถามแล้ว

ปุญฺญํ

อันว่าบุญ

ปุตฺตโก

บุตรน้อย

ปุนทิวเส

ในวันรุ่งขึ้น

คำศัพท์

ความหมาย

ปุปฺผํ

อันว่าดอกไม้

ปุริโส

อันว่าบุรุษ

ปูโว

อันว่าขนม

เปโต

อันว่าเปรต

ผรุสวาจา

อันว่าคำผรุสวาท

พนฺธติ

ย่อมผูก

พยากโรติ

อันว่าการทำนาย , อันว่าการพยากรณ์

พาโล

อันว่าคนพาล

พาหายา

อันว่าแขน

พุทฺโธ

อันว่าพระพุทธเจ้า

พฺรหฺมา

อันว่าพรหม

ภคิณี

อันว่าพี่หญิงและน้องหญิง

ภทฺทสาลมูลํ

อันว่าควงแห่งต้นรังอันเจริญ

ภริยา

อันว่าภรรยา , อันว่าเมีย

ภาชนํ

อันว่าภาชนะ

ภาตา

อันว่าพี่ชายและน้องชาย

ภิกฺขุ

อันว่าภิกษุ

ภิกฺขุณี

อันว่าภิกษุณี

ภุญฺชติ

ย่อมกิน

ภูมิ

อันว่าภาคพื้น

โภติ

ดูก่อนนางผู้เจริญ

มกฺขิตฺวา

ทาแล้ว

มจฺจุ

อันว่าความตาย

มจฺฉา

อันว่าปลา

มญฺจโก

อันว่าเตียงน้อย

มณฺฑีรํ

อันว่ามณเฑียร

มโน

อันว่าใจ

คำศัพท์

ความหมาย

มม

ของเรา

มรติ

ย่อมตาย

มํสานิ

อันว่าเนื้อ

มหทฺธโน ปุคฺคโล

อันว่าผู้มีทรัพย์มาก

มหนฺโต

ใหญ่

มหาโภโค ปุคฺคโล

อันว่าผู้มีโภคะมาก

มหาราช

ดูก่อนพระราชาผู้ใหญ่

มหาสมุทฺโท

อันว่ามหาสมุทร

มาตา

อันว่าแม่

มาโร

อันว่ามาร

มิตฺโต

อันว่าเพื่อน , อันว่ามิตร

เมฆิย

ดูก่อนเมฆิยะ

เมตฺตา

อันว่าความเมตตา

โมคฺคลฺลาโน

อันว่าพระโมคคัลลานะ

โมโห

อันว่าโมหะ

ยกฺขินี

อันว่านางยักษิณี

ยกฺโข

อันว่ายักษ์

ยาว

เพียงไร

ยูถา

จากโขลง

รฏฺฐปาโล

อันว่ารัฐบาล

รตฺติ

อันว่ายามราตรี

รโถ

อันว่ารถ

ราชา

อันว่าพระราชา , อันว่าพระเจ้าแผ่นดิน

โรโค

อันว่าโรค

โรเปตฺวา

ปลูกแล้ว

ลภิตฺวา

ได้แล้ว

โลโก

อันว่าโลก

คำศัพท์

ความหมาย

โลโม

อันว่าขน

โลหิตํ

อันว่าเลือด

วจนํ

อันว่าคำพูด

วฏฺฏติ

ย่อมสมควร

วณฺเณน

ด้วยรัศมี

วโณ

อันว่าแผล

วตฺตติ

ย่อมเป็นไป

วตฺถํ

อันว่าผ้า

วตฺถิ

อันว่าหัวไส้

วตฺถุ

อันว่าเรื่อง

วตฺวา

กล่าวแล้ว

วนฺทิตฺวา

จบแล้ว

วเน

ในป่า

วโร

อันว่าพร

วายมติ

ย่อมพยายาม

วาโร

อันว่าพร

วิจิตฺตํ

อันว่าความแปลก

วิชฺชา

อันว่าวิชา

วิชฺชานติ

ย่อมรู้แจ้ง

วิญฺญาณํ

อันว่าวิญญาณ

วิถี

อันว่าถนน

วิปสฺสนา

อันว่าวิปัสสนา

วิย

ราวกะว่า

วิย

เหมือน , ดุจ , ราวกะ

( ใช้ในท้องนิทานและแก้อรรถทั่วไป )

วิริยํ

อันว่าความพยายาม

วิวาโท

อันว่าการทะเลาะเบาะแว้ง

คำศัพท์

ความหมาย

วิเสโส

วิเศษณ์

วุฏฺฐิโต

ออกแล้ว

เวปุลฺลํ

อันว่าความไพบูลย์

โวโลเกนฺโต

ตรวจดูอยู่

สกุโณ

อันว่านก

สกฺกา

อาจ

สกฺโก

อันว่าท้าวสักกะ

สงฺโฆ

อันว่าพระสงฆ์

สจฺฉิกตฺวา

ทำให้แจ้งแล้ว

สชฺเชถ

จงจัดแจง

สญฺญา

อันว่าการสัญญา

สตฺถา

อันว่าพระศาสดา

สทฺธา

อันว่าความศรัทธา

สนฺติโก

อันว่าสำนัก

สนฺเต

มีอยู่

สปุติ

ย่อมหลับ

สพฺพํ , สพฺพานิ

ทั้งปวง

สมโณ

อันว่าสมณะ

สมาปตฺติ

ย่อมสมาบัติ

สมฺปชฺชติ

ย่อมสำเร็จ

สโมสรณํ

อันว่าสโมสรณ์

สยนํ

อันว่าการนอน

สยํเอว

เองนั่นเทียว

สยามินฺโท

อันว่าพระสยามินท์

สรีรยนฺตํ

อันว่ายนต์คือสรีระ

สโร

อันว่าเสียง

สสิธโร

อันว่าพระจันทร์

คำศัพท์

ความหมาย

สหาโย

อันว่าเพื่อน

สามิโก

อันว่าเจ้านาย

สายณฺหสมเย

ในสมัยเป็นที่สิ้นไปแห่งวัน

สารีปุตฺโต

อันว่าพระสารีบุตร

สาวโก

อันว่าสาวก

สิทฺธิ

อันว่าสิทธิ์

สิรํ

อันว่าหัว

สิสฺโส

อันว่าศิษย์

สีลํ

อันว่าศีล

สุขํ

อันว่าความสุข

สุชาตา

อันว่านางสุชาดา

สุญฺญํ

อันว่าความว่างเปล่า

สุตฺตนฺโต

อันว่าพระสูตร

สุนโข

อันว่าหมา

สูโท

อันว่าพ่อครัว

เสฏฺฐี

อันว่าเศรษฐี

เสฏฺฐีธีตา

อันว่าธิดาของเศรษฐี

โสโก

อันว่าความโศก

โสภโณ

อันว่าความงาม

หตฺถินาโค

อันว่าช้างตัวประเสริฐ

หตฺถิโปตโก

อันว่าช้างผู้ลูกน้อย

หตฺถี

อันว่าช้าง

หตฺโถ

อันว่ามือ

หทยํ

อันว่าเนื้อหัวใจ

หนุกา

อันว่าคาง

หิ

จริงอยู่

อกฺขโร

อันว่าตัวอักษร

คำศัพท์

ความหมาย

อคฺโค

ความเป็นเลิศ

องฺคุลิยา

อันว่านิ้ว

อฑฺโฒ ปุคฺคโล

อันว่าผู้มั่งคั่ง

อตฺตโน

ของตน

อตฺตภาโว

อันว่าอัตตภาพ

อตฺตา

อันว่าตน

อตฺถริตฺวา

แต่งตั้งแล้ว , ปูลาดแล้ว

อถ

ครั้งนั้น

อทาสิ

ได้ถวายแล้ว

อนิจฺโจ

อันว่าความไม่เที่ยง

อนุกฺกเมน

โดยลำดับ

อนุคจฺฉติ

ย่อมไปตาม

อนุโมทติ

อันว่าการอนุโมทนา

อนฺตคาโม

อันว่าภายในแห่งบ้าน

อนฺตรวิถี

ซึ่งระหว่างแห่งถนน

อเนฺวติ

ย่อมหมุนไปตาม

อโนสชฺชิตฺวา

ไม่สละแล้ว

อปคโต

ไปปราศแล้ว

อปุตฺตโก ปุคฺคโล

อันว่าผู้ไม่มีบุตร

อภิรติ

อันว่าความยินดี

อรหํ

อันว่าพระอรหันต์

อเวกฺขติ

ย่อมพิจารณาเห็น

อโวจ

ได้กล่าวแล้ว

อสูโร

อันว่าอสูร

อาจิกฺขิตฺวา

บอกแล้ว

อาทาย

พาเอาแล้ว

อานนฺโท

อันว่าพระอานนท์

คำศัพท์

ความหมาย

อายสฺมา

อันว่าท่านผู้มีอายุ

อารุยฺห

ขึ้นแล้ว

อาวาฏํ

ซึ่งหลุม

อาหริตฺวา

นำมาแล้ว

อาหาโร

อันว่าอาหาร

อิติ

ว่า...ดังนี้ , คือ

อิตฺถี

อันว่าผู้หญิง

อิทฺธิ

อันว่าฤทธิ์

อินฺโท

อันว่าพระอินทร์

อิว

เหมือน , ดุจ , ราวกะ ( ใช้เฉพาะในคาถาต่าง ๆ )

อิสิ

อันว่าฤาษี

อุฏฺฐหิตฺวา

ลุกขึ้นแล้ว

อุตฺตโม

อันว่าความอุดม

อุทิสฺสํ

อันว่าอุทิศ

อุปชฺชติ

เกิดขึ้น

อุปสงฺกมิตฺวา

เข้าไปใกล้แล้ว

อุปาสิกา

อันว่าอุบาสิกา

อุปาหนา

อันว่ารองเท้า

อุปฺปนฺนา

เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปนฺโน

เกิดขึ้นแล้ว

อุปฺปาโท

อันว่าการอุบัติ

อุเปติ

ย่อมเข้าถึง

อุพฺภตํ

ยกขึ้นแล้ว

อุยฺยานํ

อันว่าสวน

เอว

นั่นเทียว

เอวํ

อย่างนี้

โอคจฺฉติ

ย่อมยุบ

คำศัพท์

ความหมาย

โอลมฺเพติ

ย่อมห้อยลง

โอโลเกตฺวา

แลดูแล้ว

โอวาททายโก

อันว่าบุคคลผู้ให้ซึ่งโอวาท

โอวาโท

อันว่าคำสอน

โอสิญฺจติ

ย่อมพรม , ย่อมรด

โอฬาโร

อย่างยิ่ง

 

 

 โดย จุ๊บ จุ๊บ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 51 00:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 168,588 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 168,588 ครั้ง ตอบ 5 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นางจำเนียร ยินดี
IP : 27.55.14.***
ขอบคุนค่และได้ความรู้
ลบ แจ้งลบ
โดย wooddha@hotmail.com
IP : 202.28.52.***
มีความรู้ใดไม่สู้รู้บาลี
ลบ แจ้งลบ
โดย เทพวุฑฒา
IP : 202.28.52.***
ดีมากคับ ความรู้เป็นสิ่งที่ดี เณรน้อยได้รู้คำศัพท์ด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย พิริยะ
IP : 119.42.85.***
ดีมากเลยคับอิอิ ผม ชอบ มากๆๆ มายๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย ii_love_popoza@hotmail.com
IP : 125.24.61.***
ก้อดีนะ 555+ดียู่

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่