สรุป ข้อ สอบ GAT ภาษาอังกฤษ ( เก็งข้อสอบ GAT ) ภาคทฤษฎี

ลบ แก้ไข


สวัสดีครับ

ตอนนี้ เอกสารประกอบการสอน สรุปข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ชื่อว่า How to Drill Yout GAT by Kamon ver1.0.zip ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่ www.kamonenglish.com
เนื้อหาประกอบด้วย บทวิเคราะห์ พร้อมคำศัพท์ที่ออกบ่อย ครบทั้ง 4 ส่วนได้แก่
1. สนทนา
2. คำศัพท์
3. การเขียน
4. การอ่าน

ตัวอย่างเอกสาร
.......................................................................................................................................................

Part One : Speaking ข้อสอบ GAT ข้อที่ 1 – 15
ลักษณะสนทนาสอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงความเห็น การปฏิเสธ การขอบคุณ การเสนอแนะ เป็นต้น
ความพิเศษของข้อสอบต่างจาก O-NET หรือ Entrance ระบบใหม่และเก่า 
คือ เนื้อหา Idioms ที่กว้างและยากต่อการคาดเดา และ Phrasal Verb กริยา ที่รวมกับ บุพบท ที่มีความหมายมาก
จุดเสียเปรียบ คือ ไม่มีหนังสือสรุป Idioms ที่เนื้อหามากพอ และ เนื้อหามีมากจนจำไม่ไหว 
คล้ายกับการท่องจำสุภาษิตไทย แต่ถ้านำมาทยอยจดจำ ประมาณ 3 เดือนอ่าน อ่านเล่นวันละ 5 ข้อความจะจำได้
ส่วน Phrasal Verb สามารถ เก็งโจทย์ได้ 100 %
 
สรุปกริยา Phrasal Verbs
Account for 	
- อธิบาย
Allow for
- รวมบางสิ่งเพื่อการวางแผน หรือ จัดหาบางสิ่ง
Ask after
- สอบถามสุขภาพ หรือ ชีวิตว่าเป็นอย่างไร
Ask around
- ขอความช่วยเหลือ
- เชิญบางคน
Ask for
- ยั่วยุ
- ร้องขอ เรียกร้อง
Ask in
- เชิญมาที่บ้าน

..............................

สรุปสำนวน Idioms ที่เคยออกข้อสอบ
A bite
	มื้อเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่มื้อหลัก
All's well that ends well
	ถ้าบางสิ่งเริ่มต้นได้ดี ก็จะจบดี
As good as new
สิ่งที่ถูกใช้แต่มีสภาพดีเหมือนใหม่
Baby boomer (USA) 
	คนที่เกิดหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1946-1964 เป็นช่วงที่ประชากรเติบโตสูงสุด
The back of beyond
สถานที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง
Back to square one
	กลับไปที่จุดเริ่มต้น
Be due for 
	คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็ว
Be settled 
	รู้สึกมีความสุข สบายใจ จากสถานการณ์
Believe it or not
	ใช้หน้าประโยค เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นเรื่องจริง
Believe me (spoken) 
	เป็นเรื่องจริงแน่นอน ใช้เพื่อเน้นเรื่องเล่า
....................................

Part Two : Vocabulary ข้อที่ 16 – 30
ข้อที่ 16-20: One doesn’t belong. การสอบหาคำศัพท์ที่ไม่เข้ากลุ่ม 
ข้อสอบจะสอบความหมายของคำศัพท์ทั่วไป ซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนโดยตรงได้ที่ 
หนังสือศัพท์ของ อ.กมล รวบรวมได้ตรงและพอดี ขอให้ download file 
เสียงคำศัพท์คู่กัน vocab601-610 เปิดหนังสือพร้อมเสียง 
จะทำให้จำได้ไว และสำคัญมาก จำแค่นี้แต่สามารถนำไปใช้จนถึง Reading ข้อ 45-60
ข้อที่ 21-25: ข้อสอบ Analogy ข้อสอบหาความสัมพันธ์ 
ข้อสอบแบบนี้ คนที่ไม่เคยเรียนฉบับจริงจะแปลอย่างเดียว เฉลยก็มีแต่แปล แต่ไม่ตีความหมาย :: ว่าคืออะไร
จากนั้นค่อยนำไปทดสอบในทุกตัวเลือก 1. -4. (download file: Analogy ใน www.kamonenglish.com)
การสร้างคำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 
Kinds of Word Relationships ประเภทของความสัมพันธ์
 
1.	ชนิดคำเหมือน
	scent : aroma :: magazine : periodical
2.	ชนิดคำตรงกันข้าม
	destroy : build :: remember : forget

.......................................
การเตรียมตัวสอบ Analogy นอกจากจำศัพท์ทั่วไปจากการเตรียมตัวในข้อที่ 16-20 
	ฝึกสร้างความสัมพันธ์ซึ่งโจทย์ทั่วไปจะมี 1 ขั้น และข้อสอบออกมากที่สุด คือ คำเหมือนหรือคำตรงกันข้าม 
และ กลุ่มประเภท ดังนั้นสร้างความสัมพันธ์ลองจาก คำเหมือน คำตรงข้าม จัดอยู่ในประเภท.... เช่น
adore : love :: (เหมือน)  haste : swift :: (ตรงกันข้าม) depression : emotion :: (จัดอยู่ในประเภท)
	แต่ในโจทย์ที่ยากจะต้องสร้างความสัมพันธ์ถึง 2 ขั้น เช่น
Example	MONEY : POCKET :: เงิน (สร้างความสัมพันธ์คือ อยู่ใน) กระเป๋า
		จากนั้นให้นำความสัมพันธ์ (อยู่ใน) 
......................................

ข้อที่ 26-30: เติมความหมายลงในบริบท
	ข้อสอบการอ่านข้อความที่กำหนดให้ (บริบท) และ เลือกคำศัพท์ให้เกิดความหมายสมบูรณ์ 
เป็นคำศัพท์ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ ความรู้รอบตัว เช่น สารเคลือบฟัน หน่วยจูล เดซิเบล เป็นต้น 
	และที่ยากที่สุด คือ การจำศัพท์นำหน้าด้วย dis- in- con- com- un-
มารวมกันซึ่งยากต่อการจำและจำแนกความต่าง มีหลายคำที่ให้ความหมายเฉพาะเหตุการณ์ 
 
- CON -
Conceal vt. ปกปิด, บัง, ซ่อน	
Concede vi. vt. 1. ยอมรับ, ยอมตาม, ยอมให้, การยินยอม, ขอยินยอม 2. ให้สัมปทาน
..................................
ในส่วนนี้ผมขออ้างอิงจากตำราภาษาอังกฤษที่ได้รวบรวมมา หาอ่านได้ในตำราเทอม 1 หรือ นักเรียนสนใจดาวน์โหลด
ตำราเพื่อทบทวนได้ที่ www.kamonenglish.com เช่นเดิม ในหัวข้อ Kamonenglish Grammar book1
โดยแนะแนวจะอ้างอิงจากตำราเล่มนี้
GAT มีปริมาณการออกไวยากรณ์น้อยมาก จึงทำให้มีแต่ข้อกะทิ และออกข้อสอบมักจะสับสนในข้อ 35 และ 45
ในข้อสอบ O-NET A-NET ข้อสอบไวยากรณ์ดีมาก ๆ ออกตรงจุดประสงค์บทเรียน 
ตรงข้ามกับ GAT มักจะมีสองข้อที่สับสน วัดจุดประสงค์ได้ไม่ตรงเท่าที่ควร
แนวข้อสอบที่ออกมากสุดได้แก่ (เนื่องจากต้องการประหยัดกระดาษ ขอทำเป็น Checklist)
ด้านล่างต่อไปนี้ คือ การลำดับจากจำนวนของข้อสอบที่ออกไปมากที่สุด (ขาประจำ)
 บทที่ 1 เรื่อง WORD FORMS + บทที่ 15 เรื่อง WORD ORDERS
	เน้น Adjective และ Adverb
 บทที่ 2 เรื่อง Sentences + บทที่ 8 เรื่อง Verb + บทที่ 11 เรื่อง Nouns and Measurement
	เน้นเรื่องประธาน และ กริยา, ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกริยา, Determiner นำหน้านาม
	กริยา Linking Verb / Causative Verb / Modal Verb 
...................................
Part 4  Reading Comprehension
โจทย์ข้อที่ 41-45 การอ่านจับใจความ
กลยุทธ์ 	แปลตัวเลือก ดูความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของบริบทรอบข้าง
โจทย์ข้อที่ 46-60 การอ่านบทความ และ ข้อความสาธารณะ
การอ่านบทความที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน การอ่านประกาศ การอ่านกราฟ การ์ตูน บทกลอน เป็นต้น

READING COMPREHENSION การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
•	Main idea, Main Topic, and Main Purpose Questions
•	Factual Question and Negative Questions
•	Inference Questions or Purpose Questions
•	Vocabulary-In-Context Questions
•	Context-Clues
•	Affix

1. Questions on Main Purpose
การบอกวัตถุประสงค์จะถามถึงเหตุผลที่ผู้แต่งได้เขียน เพื่อที่จะ. . .
	to discuss เพื่ออธิบาย			to tell how เพื่อบอกวิธีการ
.......................................
แนวคำศัพท์ต่าง ๆ
(เนื่องจากไม่มีเวลาทันพอจะทำงาน... เอกสารชุดนี้ใช้เวลา 5 วันเต็ม 
แต่ไม่พอจะสรุปคำศัพท์ สัมพันธ์กับการอ่าน... เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาศาสตร์ คงต้องรอ version 2.0 หน้า ติดตามได้เร็ว ๆ นี้)
Medicines 
Abate	 บรรเทา ลดลง
A pill	     ยาเม็ด
Abuse	1. การใช้ในทางที่ผิด 2. การทารุณกรรม 3. ก้าวร้างทางคำพูด
Acupuncture	การฝังเข็ม
Acute	1. เฉียบพลัน 2. ไหวพริบ
......................................
รีบ DOWNLOAD เอกสารด่วน เพื่อการเตรียมตัวสอบ

ท้ายสุดขออวยพรให้ทุกท่านสามารถสอบได้คะแนน GAT อังกฤษเกิน 100 ครับ
เอกสารทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ของ อ.กมล จันทร์ดวง
ใช้เพื่อเป็นวิทยาทาน ถ่ายทอดโดยไม่หวังผลประโยชน์ 


 โดย kamonenglish ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ย. 52 21:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 60,799 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์