ศัพท์ทางโลจิสติกส์

ลบ แก้ไข

ประมวลศัพท์

 

A

 

Added-value processes/services
บริการเสริม / กระบวนการเสริม

บริการเสริมหรือกระบวนการที่ดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

Aftermarket
กระบวนการหลังการขาย
กิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังกระบวนการขาย เช่น การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมรถยนต์

Airfreight
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ

 

B

 

Backstage areas
ส่วนหลังร้าน

พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้า และดำเนินการด้านลอจิสติกส์

Bonded warehouse
คลังสินค้าทัณฑ์บน

จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีของสินค้าเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับการขนย้ายจากคลังแล้วเท่านั้น

Box car
รถกล่อง

รถขนส่งที่ปิดมิดชิด

Bulk container
คอนเทนเนอร์ยักษ์

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อบรรทุกสินค้าปริมาณมาก

 

C

 

Campus
ศูนย์กระจายสินค้าร่วม

จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พนักงาน และการขนส่งร่วมกัน เพื่อประสิทธิผลด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมใน ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผู้ใช้หลายราย (Distribution Centre; multi-user)

Consignment
สินค้าขนส่ง

สินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ผู้ขนส่งได้รับดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

Consolidation
การรวบรวมสินค้า

การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Consolidation Centre
คลังรวบรวมสินค้า

คลังที่ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้ารวมเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

Container
ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด และสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางรถไฟ

Contract logistics
บริการรับเหมาด้านลอจิสติกส์

กระบวนการที่ผู้ประกอบการมอบหมายให้บริษัทภายนอกดูแลการบริหารจัดการสินค้า การจัดเก็บ บริการโอนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินการภายใต้สัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

Control Tower
ระบบบริหารซัพพลายเชน

กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านซัพพลายเชน แทนลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Logistics Control Tower (LCT)

Cross-dock/docking
การขนส่งแบบเทียบท่า

การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่รับสินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้ามคลังจัดเก็บสินค้าไป วิธีการขนส่งเช่นนี้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบซื้อง่ายขายคล่องและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย

Customs broking
บริการพิธีการศุลกากร

บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก

Cut, make and trim (CMT)
บริการตกแต่งสินค้า

บริการบริหารการขนส่งและจัดการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อสินค้าและวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมแฟชั่นตามกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศุลกากร

 

D

 

Demand chain
ห่วงโซ่อุปสงค์

กระบวนการจัดส่งที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการจัดส่งกำลังบำรุงหรือซัพพลายเชน โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องนั้นเปลี่ยนมาเป็นเริ่มจากอุปสงค์ของลูกค้าแทน ห่วงโซ่อุปสงค์นั้นดำเนินไปตามความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าของผู้ผลิตสินค้าค้า ดูเพิ่มเติม pull replenishment

Dispatch
การปล่อยสินค้า

การลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบนพาหนะขนส่งหรือจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า

Distribution
การกระจายสินค้า

กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค

Distribution Centre (DC)
ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์ที่ดำเนินการรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จ มาแยกประเภท และบรรจุรวบรวมใหม่เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งยังให้บริการด้วยอุปกรณ์การจัดเก็บหรือดูแลพิเศษ รวมทั้งยังมีระบบสารสนเทศ และทำหน้าที่เป็นคลังสินค้าด้วย

Drop shipment
การขนส่งโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง

การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง

Domestic Distribution Networks (DDN)
เครือข่ายกระจายสินค้าภายใน

การจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าสู่ห้างร้าน ดูเพิ่มเติม Regional distribution networks (RDN)

 

E

 

Electronic data interchange (EDI)
ระบบ EDI

ระบบการส่งข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของสองบริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลในเอกสารประเภทใบสั่งซื้อและใบเรียกเก็บเงิน

End-to-end
กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร

กระบวนการดำเนินการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

End-of-life
สินค้าหมดอายุ

สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

European article number (EAN)
รหัส EAN

การเข้ารหัสเพื่อใช้ระบบ Efficient Consumer Response (ECR) เพื่อช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

 

F

 

Fourth-party logistics provider (4PL)
ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4

ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (lead logistics provider - LLP) ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยมีบริการสนับสนุนหรือบริการเสริมอื่น ๆ

Free Trade Zone (FTZ)
เขตการค้าเสรี

พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้าใกล้ท่าขนส่งซึ่งสินค้าและวัตถุดิบที่นำเข้าไม่จำเป็นต้องเสียภาษีศุลกากรหรือค่าธรรมเนียม

Freight forwarder
ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริษัทซึ่งให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าด้วย

Freight management
การบริหารจัดการการขนส่ง

การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

Freight Transport Association (FTA)
สมาคมขนส่งระหว่างประเทศ (เอฟทีเอ)

สมาคมทางการค้าในอังกฤษซึ่งทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในการขนส่งสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถและทางทะเล

Full-truck-load (FTL)
การขนส่งแบบเต็มคันรถ

การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถ

 

G

 

Garments o­n hangers (GOH)
ตู้แบบมีราวแขวน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐานที่มีการติดตั้งราวแขวนและตู้เพื่อเก็บเสื้อผ้าอย่างดี เพื่อให้สามารถนำไปแขวนในร้านค้าได้ทันที

Globalisation
โลกาภิวัฒน์

ระบอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเกี่ยวพันกัน

 

 


โดย ตู้เย็น ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ย. 51 07:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,579 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,579 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ