ศัพท์ทางโลจิสติกส์

ลบ แก้ไข

ประมวลศัพท์

 

A

 

Added-value processes/services
บริการเสริม / กระบวนการเสริม

บริการเสริมหรือกระบวนการที่ดำเนินการเพิ่มเติมให้แก่สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

Aftermarket
กระบวนการหลังการขาย
กิจกรรมที่ดำเนินการภายหลังกระบวนการขาย เช่น การจัดส่งอะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมรถยนต์

Airfreight
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งสินค้าทางอากาศ

 

B

 

Backstage areas
ส่วนหลังร้าน

พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้าง ซึ่งใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้า และดำเนินการด้านลอจิสติกส์

Bonded warehouse
คลังสินค้าทัณฑ์บน

จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้รับมอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า การชำระค่าธรรมเนียมและภาษีของสินค้าเหล่านี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อสินค้าดังกล่าวได้รับการขนย้ายจากคลังแล้วเท่านั้น

Box car
รถกล่อง

รถขนส่งที่ปิดมิดชิด

Bulk container
คอนเทนเนอร์ยักษ์

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อบรรทุกสินค้าปริมาณมาก

 

C

 

Campus
ศูนย์กระจายสินค้าร่วม

จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น พนักงาน และการขนส่งร่วมกัน เพื่อประสิทธิผลด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติมใน ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับผู้ใช้หลายราย (Distribution Centre; multi-user)

Consignment
สินค้าขนส่ง

สินค้าหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่ผู้ขนส่งได้รับดำเนินการจัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

Consolidation
การรวบรวมสินค้า

การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Consolidation Centre
คลังรวบรวมสินค้า

คลังที่ดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้ารวมเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดส่งต่อไป

Container
ตู้คอนเทนเนอร์

ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด และสามารถนำไปใช้ใหม่ได้ ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางรถไฟ

Contract logistics
บริการรับเหมาด้านลอจิสติกส์

กระบวนการที่ผู้ประกอบการมอบหมายให้บริษัทภายนอกดูแลการบริหารจัดการสินค้า การจัดเก็บ บริการโอนย้ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนใหญ่แล้วจะดำเนินการภายใต้สัญญาระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการและบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น

Control Tower
ระบบบริหารซัพพลายเชน

กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมด้านซัพพลายเชน แทนลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Logistics Control Tower (LCT)

Cross-dock/docking
การขนส่งแบบเทียบท่า

การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่รับสินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้ามคลังจัดเก็บสินค้าไป วิธีการขนส่งเช่นนี้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคแบบซื้อง่ายขายคล่องและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย

Customs broking
บริการพิธีการศุลกากร

บริการดูแลด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้าแทนผู้นำเข้าหรือส่งออก

Cut, make and trim (CMT)
บริการตกแต่งสินค้า

บริการบริหารการขนส่งและจัดการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อสินค้าและวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมแฟชั่นตามกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมศุลกากร

 

D

 

Demand chain
ห่วงโซ่อุปสงค์

กระบวนการจัดส่งที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการจัดส่งกำลังบำรุงหรือซัพพลายเชน โดยกระบวนการที่เกี่ยวข้องนั้นเปลี่ยนมาเป็นเริ่มจากอุปสงค์ของลูกค้าแทน ห่วงโซ่อุปสงค์นั้นดำเนินไปตามความต้องการของผู้บริโภคมากกว่าของผู้ผลิตสินค้าค้า ดูเพิ่มเติม pull replenishment

Dispatch
การปล่อยสินค้า

การลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบนพาหนะขนส่งหรือจำนวนเงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่งสินค้า

Distribution
การกระจายสินค้า

กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้าสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภค

Distribution Centre (DC)
ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์ที่ดำเนินการรับวัตถุดิบ ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จ มาแยกประเภท และบรรจุรวบรวมใหม่เพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่งยังให้บริการด้วยอุปกรณ์การจัดเก็บหรือดูแลพิเศษ รวมทั้งยังมีระบบสารสนเทศ และทำหน้าที่เป็นคลังสินค้าด้วย

Drop shipment
การขนส่งโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง

การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง

Domestic Distribution Networks (DDN)
เครือข่ายกระจายสินค้าภายใน

การจัดเก็บสินค้าและการกระจายสินค้าสู่ห้างร้าน ดูเพิ่มเติม Regional distribution networks (RDN)

 

E

 

Electronic data interchange (EDI)
ระบบ EDI

ระบบการส่งข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของสองบริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลในเอกสารประเภทใบสั่งซื้อและใบเรียกเก็บเงิน

End-to-end
กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร

กระบวนการดำเนินการด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

End-of-life
สินค้าหมดอายุ

สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้

European article number (EAN)
รหัส EAN

การเข้ารหัสเพื่อใช้ระบบ Efficient Consumer Response (ECR) เพื่อช่วยให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค

 

F

 

Fourth-party logistics provider (4PL)
ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4

ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (lead logistics provider - LLP) ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจทำหน้าที่ประสานงาน และดูแลบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ให้สอดคล้องกัน โดยมีบริการสนับสนุนหรือบริการเสริมอื่น ๆ

Free Trade Zone (FTZ)
เขตการค้าเสรี

พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้าใกล้ท่าขนส่งซึ่งสินค้าและวัตถุดิบที่นำเข้าไม่จำเป็นต้องเสียภาษีศุลกากรหรือค่าธรรมเนียม

Freight forwarder
ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริษัทซึ่งให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าด้วย

Freight management
การบริหารจัดการการขนส่ง

การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่หมายโดยปลอดภัย และมีประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับการดูแลให้บริการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

Freight Transport Association (FTA)
สมาคมขนส่งระหว่างประเทศ (เอฟทีเอ)

สมาคมทางการค้าในอังกฤษซึ่งทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ในการขนส่งสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ที่ดำเนินการขนส่งสินค้าโดยทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถและทางทะเล

Full-truck-load (FTL)
การขนส่งแบบเต็มคันรถ

การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถ

 

G

 

Garments o­n hangers (GOH)
ตู้แบบมีราวแขวน

ตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐานที่มีการติดตั้งราวแขวนและตู้เพื่อเก็บเสื้อผ้าอย่างดี เพื่อให้สามารถนำไปแขวนในร้านค้าได้ทันที

Globalisation
โลกาภิวัฒน์

ระบอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความเกี่ยวพันกัน

 

H

 

Home delivery
บริการจัดส่งถึงที่

บริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าเลือก (รวมถึงสำนักงาน) บริการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามการสั่งซื้ออย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วการขายผ่านทางระบบอี คอมเมิร์ซมักจะให้บริการจัดส่งถึงที่ด้วย

 

I

 

International Air Transport Association (IATA)
สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

สมาคมทางการค้าที่ดูแลสายการบิน รัฐบาล ผู้โดยสาร ผู้ขนส่ง และตัวแทนท่องเที่ยว

Inbound logistics
ลอจิสติกส์สินค้าขาเข้า

กระบวนการขนส่งวัตถุดิบและส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์หรือผู้ค้าไปยังฐานการผลิตและคลังจัดเก็บ ลอจิสติกส์สินค้าขาเข้าระหว่างประเทศ หมายถึงการบริหารจัดการกระบวนการซัพพลายเชนสินค้าขาเข้าระหว่างประเทศแทนผู้ค้าปลีก

Inbound-to-manufacturing
การจัดหาและจัดส่งจากแหล่งสู่โรงงานผลิต

การจัดหาและจัดส่งสินค้าจากแหล่งไปยังโรงงานผลิต

In-store logistics
ลอจิสติกส์สำหรับห้างร้าน

บริการก่อนการค้าปลีกภายในห้างร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลังร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการสั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อ

Integrated logistics/supply chain
ลอจิสติกส์ / ซัพพลายเชนแบบครบวงจร

การบริหารองค์ประกอบด้านซัพพลายเชนหลาย ๆ อย่างแบบบูรณาการอย่างครบวงจรในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย


Intermodal
การขนส่งหลายวิธี

การขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีการขนส่งหลายทางผสมผสานกัน โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟ

ลอจิสติกส์หรือซัพพลายเชนสินค้าขาเข้าระหว่างประเทศ ดู inbound logistics

Inventory
รายการบัญชีสินค้า

รายการวัตถุดิบ ส่วนประกอบ งานที่กำลังดำเนินการ สินค้าสำเร็จรูป หรือทรัพยากรอื่น ๆ

 

J

 

Just-in-time
การดำเนินการแบบพอดีเวลา

กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง ซึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตามกำหนดการในการผลิตหรือกำหนดการในการขนส่งให้แก่ลูกค้าพอดี เทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มกำไรให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยช่วยลดบัญชีรายการสินค้าที่กำลังดำเนินการอยู่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Just-in-sequence

 

K

 

Kerbside
การรับ-ส่งสินค้าจากกลางทาง

การขนส่งไปยัง และ/หรือการรับสินค้าที่จะขนส่งจากกลางทาง

Kitting
การประกอบสินค้า

การประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพื่อให้เป็นสินค้าเพื่อผู้บริโภคเพียงชิ้นเดียว

 

L

 

Last 50 yards/final mile
จุดขนสินค้าไปยังที่หมาย

บริเวณที่ทำการขนส่งสินค้าจากหลังยานพาหนะที่บรรทุกไปยังห้างร้านหรือบ้านเรือน

Lead logistics provider/partner (LLP)
ผู้ให้บริการประสานงานและบริหารจัดการผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ ดูใน 4PL

Less-than-truckload (LTL)
การบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ

สินค้าที่มีปริมาณไม่มาก บรรทุกไม่เต็มคันรถมาตรฐาน

Linehaul
การขนส่งทางบกถึงท่าขนส่ง

การขนส่งทางบก โดยทางรถหรือทางรถไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งจากท่าส่งสินค้าต้นทางไปยังท่ารับสินค้าปลายทาง

Logistics
ลอจิสติกส์

กระบวนการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมให้สามารถบริหารจัดการและจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่ยังดำเนินการอยู่ สินค้าสำเร็จรูป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลคุ้มค่า จากแหล่งต้นทางไปยังปลายทางเพื่อการบริโภคของผู้บริโภค พูดง่าย ๆ ก็คือ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการให้สินค้าที่เหมาะสมไปถึงที่หมายที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า กระบวนการลอจิสติกส์ประกอบด้วย การจัดเก็บสินค้า การขนส่ง บริการเสริมและบริการก่อนการค้าปลีก รวมถึงบริการสารสนเทศต่าง ๆ และครอบคลุมการบริหารจัดการสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก สินค้าภายในประเทศ สินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการบริหารสินค้าคืน

Logistics re-engineering
การปรับปรุงระบบลอจิสติกส์

การศึกษาและปรับปรุงกระบวนการลอจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

Logistics service provider (LSP)
ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์

องค์กรที่ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่เป็นบุคคลที่ 3 หรือบุคคลที่ 4

Logistics Control Tower (LCT)
ระบบบริหารข้อมูลด้านลอจิสติกส์
ดู Control Tower

Logistics outsourcing
การรับเหมาดำเนินการด้านลอจิสติกส์

ดูใน outsourcing

 

M

 

Merge in transit
การขนส่งแบบไม่ผ่านคลังสินค้า

โครงสร้างด้านลอจิสติกส์ที่ดำเนินการขนส่งสินค้าที่ได้มีการรวบรวมและบรรจุหีบห่อแล้ว โดยไม่ผ่านคลังกระจายสินค้า จากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยังผู้บริโภค

Multi-modal
การขนส่งหลายทาง

การขนส่งสินค้าที่ใช้วิธีการขนส่งอย่างน้อยสองวิธีขึ้นไป

Multi-user
คลังสินค้าร่วม

ส่วนใหญ่แล้วมักจะหมายถึงคลังสินค้าที่ผู้ผลิตหรือองค์กรมากกว่าหนึ่งรายใช้ร่วมกัน

 

N

 

National Distribution Centre (NDC)
ศูนย์กระจายสินค้าระดับชาติ

ดูใน Distribution Centre (DC)

 

O

 

Origin services
บริการ ณ ต้นทาง

บริการเสริมหรือบริการสนับสนุนต่าง ๆ ณ จุดต้นทางที่ดำเนินการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งอาจรวมถึง การจัดซื้อ การบริหารการสั่งซื้อ การดำเนินการตามกฎระเบียบสำหรับผู้ค้า การตรวจสอบคุณภาพ การบริหารจัดการเอกสาร การดูแลการบรรทุกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบรรจุสินค้าตามใบสั่ง การบรรทุกสินค้าเป็นแพ็คใหญ่ การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการรวบรวมสินค้า

Outbound logistics
ลอจิสติกส์สินค้าขาออก

ดูใน distribution

Outsourcing
การรับเหมาดำเนินการ

การว่าจ้างบริษัทภายนอกให้รับเหมาดำเนินงานซึ่งบริษัทพิจารณาว่าไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับเหมาดำเนินการด้านลอจิสติกส์

Outward Processing Relief (OPR)
กระบวนการจัดการสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

การบริหารจัดการการขนส่งและการดำเนินพิธีการศุลกากรของสินค้าหรือวัตถุดิบตามกระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและค่าธรรมเนียม

 

P

 

Pallet
กุรุส

ถาดไม้แบนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถยกเพื่อบรรทุกสินค้า ใช้ในการขนส่งสินค้า

Pick-and-pack
การบรรจุหีบห่อตามใบสั่ง

กระบวนการเลือกรายการสินค้าตามใบสั่งของลูกค้าและบรรจุหีบห่อเพื่อดำเนินการขนส่งต่อไป

Pre-retailing
บริการก่อนการค้าปลีก

กระบวนการเตรียมสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังหรือเพื่อจัดแสดง ณ ร้านค้าปลีก กระบวนการดังกล่าว รวมถึง การแกะหีบห่อที่ขนส่งออก การนำเสื้อผ้าออกจากกล่องไปแขวนบนราว การติดป้าย การติดรหัสสินค้า และการประกอบสินค้าให้สามารถจัดเก็บในร้านได้

Pre-shipping
กระบวนการก่อนจัดส่ง

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการก่อนจะจัดส่งสินค้าทางทะเล

Pull replenishment
การจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการวัตถุดิบหรือสินค้าตามความต้องการของลูกค้าปลายทาง
ดูเพิ่มเติม demand chain

 

Q

 

ไม่มีศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรนี้

 

R

 

Railfreight
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ

การขนส่งสินค้าโดยทางรถไฟ

Roadfreight
การขนส่งสินค้าทางรถ

การขนส่งสินค้าทางรถ

Real-time
การรายงานผล ในขณะที่ดำเนินการ

การรายงานผลแบบทันเหตุการณ์ ระบบการรายงานผลในขณะที่ดำเนินการทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที มักใช้กับการติดตามสถานะการขนส่ง ดูเพิ่มเติม track-and-trace

Roadside
การรับ-ส่งสินค้าจากกลางทาง

ดูใน kerbside

Reverse logistics
การบริหารสินค้าคืน

กระบวนการรับสินค้า บริหารจัดการ และขนส่งสินค้าและ/หรือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เสียหาย ไม่เป็นที่ต้องการ หรือหมดอายุการใช้งานเพื่อกำจัดทิ้ง นำมาใช้ใหม่ หรือซ่อมแซม กระบวนการดังกล่าวอาจรวมถึงการส่งอุปกรณ์ในการจัดส่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้คืนไปยังแหล่งต้นทางได้อีกด้วย (เช่น กุรุสไม้ ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น)

RFID/smart labels
ป้ายรหัสคลื่นวิทยุ

RFID คือป้ายรหัสคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้คลื่นวิทยุแสดงถึงสถานที่จัดเก็บสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เก็บรวมเป็นล็อตใหญ่ หรือสินทรัพย์ในการขนส่งอื่น ๆ โดยใช้ป้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ ป้ายดังกล่าว ซึ่งเรียกกันว่า ป้าย smart labels หรือ intelligent tags ทำให้สามารถติดตามสินค้าหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ตลอดทั้งกระบวนการซัพพลายเชน ป้ายรหัสคลื่นวิทยุ RFID ยังสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสินค้า เพิ่มประสิทธิผล ช่วยให้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันความผิดพลาดในการขนส่งและทำให้สามารถควบคุมการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Routing
การจัดเส้นทาง

กระบวนการวางแผนเส้นทางสินค้าที่จะขนส่ง

Re-working/Re-packing
การปรับแต่งสินค้า / บรรจุหีบห่อใหม่

การบรรจุหีบห่อใหม่ให้แก่ลูกค้าบางราย อาจหมายถึง การจัดหีบห่อสินค้าใหม่ ส่วนการปรับแต่งสินค้าหมายถึงการปรับแต่งสินค้าเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น

Regional Distribution Networks (RDN)
ศูนย์กระจายสินค้าส่วนภูมิภาค

ศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าไปยังห้างร้านต่าง ๆ ดูเพิ่มเติม Domestic Distribution Networks

 

S

 

Seafreight
การขนส่งสินค้าทางทะเล

การขนส่งสินค้าทางทะเล

Service logistics
ลอจิสติกส์ด้านการบริการ

กิจกรรมด้านลอจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชิ้นส่วนบริการระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า

Shared-user
คลังสินค้าร่วม

ดูใน multi-user

Sourcing
การจัดหาสินค้า

การจัดหาแหล่งและจัดซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิต

Sub-assembly
การประกอบสินค้า

กระบวนการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันเพื่อประกอบสินค้าสำเร็จรูป

Supply chain
ซัพพลายเชน

การจัดการกลุ่มทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ ให้ดำเนินการอย่างสอดคล้องเป็นกระบวนการเดียวกัน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและจบลงด้วยการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงผู้ค้า สถานที่ผลิต ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้าภายใน ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าส่งและตัวกลางการค้าอื่น ๆ ดูเพิ่มเติม demand chain

Supply chain management
การบริหารจัดการซัพพลายเชน

การควบคุมกระบวนการซัพพลายเชนให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากผู้ค้า ไปจนถึงการแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จ และการจัดส่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูล การวางแผน การจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกัน และการประเมินผลอย่างครบวงจรตลอดกระบวนการ

Supply chain re-engineering
การปรับปรุงกระบวนการซัพพลายเชน

การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการซัพพลายเชน โดยหนึ่งในงานหลักก็คือการประเมินความมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายในกระบวนการซัพพลายเชนจะลดลง ตลอดระยะเวลาที่มีสัญญาการดำเนินงาน

Strategic parts centres
ศูนย์อะไหล่เชิงกลยุทธ์

ศูนย์อะไหล่เชิงกลยุทธ์ (Strategic Part Centres - SPCs) เป็นศูนย์ภายในประเทศที่ให้บริการ

  • การจัดส่งสินค้าตามใบสั่งภายใน 1, 2 และ 4 ชั่วโมง
  • การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทั่วเครือข่ายของศูนย์อะไหล่เชิงกลยุทธ์
  • รับประกันในประสิทธิภาพการดำเนินงานตามข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้ตกลงไว้

 

T

 

TEU
ตู้ขนาด 20 ฟุต

ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ซึ่งถือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทางทะเลขนาดมาตรฐาน

Temperature-controlled
การเก็บรักษาสินค้าด้วยการควบคุมอุณหภูมิ

การเก็บรักษาสินค้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพของสินค้า เช่น สินค้าแช่แข็งหรือสินค้าที่ต้องเก็บในที่เย็น

Third party logistics provider (3PL)
ผู้ให้บริการลอจิสติกส์บุคคลที่ 3

ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่มักจะใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของตนเองในการให้บริการ

Time-definite
บริการขนส่งภายในเวลาที่กำหนด

บริการขนส่งหรือจัดส่งสินค้าภายในหนึ่งวันหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนด

Track-and-trace
การติดตามสถานะการขนส่ง

กระบวนการติดตามความคืบหน้าในการขนส่งสินค้าในกระบวนการซัพพลายเชน ซึ่งมักจะเป็นการรายงานผลแบบทันเหตุการณ์ในขณะที่ดำเนินการ หรือใกล้เคียงกับเวลาที่ดำเนินการ เพื่อติดตามสถานะของสินค้าที่ทำการขนส่ง โดยมีระบบบริหารข้อมูลด้านลอจิสติกส์อันทันสมัยเป็นศูนย์ควบคุม และสั่งการการบริหารจัดการซัพพลายเชนจากส่วนกลาง โดยรับทราบข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที

Transload
การบรรทุกสินค้าแบบย้ายตู้

การย้ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าขนาด 40 ฟุตไปบรรทุกในตู้ขนาด 53 ฟุตที่ขนส่งโดยรถบรรทุก เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย และเพื่อให้ขนส่งได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ผิดพลาด

Truckload
การบรรทุกสินค้าใส่คันรถ

ดู FTL และ LTL

 

U

 

Upstream
ลอจิสติกส์ต้นน้ำ

ดู reverse logistics

Unit cost
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อสินค้าหนึ่งหน่วย
The total cost of producing a single unit

 

V

 

Value-added services
บริการเสริม

ดู added-value services

Vendor consolidation
การรวบรวมสินค้าจากผู้ค้า

กระบวนการบริหารผู้ค้าหลายรายเพื่อรวบรวมสินค้าที่บรรทุกแบบเต็มคันรถจากหลายแหล่งเพื่อดำเนินการขนส่งในครั้งเดียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

Vendors
ผู้ค้า

ผู้ค้าสินค้าและบริการ

Visibility
ความสามารถในการติดตามสถานะการขนส่งได้อย่างโปร่งใส

ความสามารถในการติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชนได้โดยละเอียด อย่างทันท่วงที ในขณะที่ดำเนินการหรือใกล้เคียงกับเวลาที่ดำเนินการ

 

W

 

Warehouse/warehousing
คลังจัดเก็บสินค้า

ดู distribution centre

 โดย ตู้เย็น ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ย. 51 07:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,437 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 27,437 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่