โชว์ 20 โครงงานนักศึกษา ประกวด "กล้าใหม่ใฝ่รู้"

ลบ แก้ไข

ขอบคุณภาพประกอบจากโครงงาน "ฝาบ้านชนกัน...สานสัมพันธ์บ้านรูสะมิแล" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมมือร่วมใจทำเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี กับโครงการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ของธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โดยกิจกรรมในปีนี้ ใกล้จะได้ผู้ชนะเลิศเข้ามาทุกที โดยมีโครงงานนักศึกษาที่น่าสนใจผ่านการคัดเลือกแล้วถึง 20 ชิ้นงาน ได้แก่
       
       1. "ฝาบ้านชนกัน...สานสัมพันธ์บ้านรูสะมิแล" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตานี จ. ปัตตานี เป็นโครงการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนในสังคมโดยใช้สื่อในการจัดทำรายการทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
       
       2. “ฝากต้นกล้าปลูกในป่าชุมชน” มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จ.พะเยา โครงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงการดูแลซึ่งกันและกันโดยการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
       
       3. "ห้องสมุดเยาวชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว.เชียงใหม (วัดสวนดอก) จ. เชียงใหม่ โครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ ได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (จัดซื้ออุปกรณ์ให้ห้องสมุด)
       
       4. "กล้าใหม่...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนทุ่งมน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โครงการเพื่อรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ลดปัญหาขยะเพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
       
       5. "อาหารสะอาด ตลาดคุณภาพดี ชีวีมีสุข" วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จ. จันทบุรี โครงการพัฒนาตลาดสดคมบาง โดยการร่วมมือของคนในชุมชนส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ประกวดร้านค้าน่าซื้อ และมีการรับรองคุณภาพให้
       
       6. "รากแก้วสู่ดอกใบสาม สายใยสู่ความพอเพียง" มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ. ปทุมธานี โครงการที่ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมภาระกิจการรับผิดชอบร่วมกันเพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างพอเพียงและยั่งยืน
       
       7. "ฟื้นฟูวัฒนธธรมท้องถิ่นเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ. มหาสารคาม โครงการฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ้อ ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและคนในชุมชน อนุรักษ์เอกลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน
       
       8. "เปิดประตูดูป้อมฯ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โครงการที่นำความคิด พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและทำกิจกรรมสร้างความสะอาดความปลอดภัยและสร้างศูนย์กลางระบบการเรียนรู้
       
       9. "เพาะกล้ามาสานฝัน สู่เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน เปิดตำนานกู่แก้ว" มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น โครงการสืบสานสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงานแก่ชุมชนเป็นอาชีพเสริม และยกระดับสินค้า
       
       10. "ลดขยะและพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชนเมือง" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ โครงการลดปริมาณขยะและการใช้พลังงานโดยมีการให้ความรู้เรื่องขยะ กระบวนการจัดเก็บขยะและการประหยัดพลังงาน
       
       11. "ลูกบ้านนี้ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" จ. เพชรบูรณ์ โครงการเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุุและประชาชน ปลูกฝังให้เยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในสังคม
       
       12. "เพิ่มทานอิ่มบุญ ชุมชนอิ่มใจ เทิดไท้องค์ราชันย์" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี โครงการส่งเสริมชุมชน สร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง มีการตรวจสุขภาพชุมชนอย่างใกล้ชิด ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และซ่อมบำรุงโรงเรียน วัด
       
       13. "ประดู่ช่อใหม่ ใส่ใจโลกร้อน...ย้อนคิดถึงพ่อ บ่อเกิดพอเพียง" วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช โครงการลดการใช้พลังงาน รักษาความสมดุลสนันสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้สร้างนิสัยประหยัด รณรงค์ บริการตรวจสภาพซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
       
       14. "พระนำ...เด็กตาม...เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง" มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จ.ชลบุรี โครงการที่เน้นให้คนในชุมชนหันมาเข้าวัด อยู่ในศีล แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนส่งเสริมอาชีพสร้างศักยภาพของเด็กให้เป็นผู้มั่งคั่งทางปัญญาและสำนึกรักชุมชน
       
       15. "สืบสานถักทอสานต่อวิถีชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ขนาด" ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยกี่เอวและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิดรายได้
       
       16. "เกาะสีเขียว ลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ โครงการที่เน้นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้กับชุมชน ทำ Packaging Design โดยใช้ใบตอง
       เพื่อลดปริมาณการใช้โฟม
       
       17. "อาสาสมัครน้อยดูแลผู้สูงอายุ" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จ. ชัยนาท โครงการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมกับส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
       
       18. "กล้าใหม่ ใฝ่รู้ สู่ชุมชน คนกำแพงแสน" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม โครงการที่นำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ให้ชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากร วัฒนธรรม ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น
       
       19. "การพัฒนาเพื่อสุขภาวะสมดุลมุ่งคุณธรรมนำชุมชน" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จ. สระบุรี โครงการที่สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีต่อการดำเนินชีวิตจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืน
       
       20. "กล้าใหม่...หัวใจพอเพียง" วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ จ. นครสวรรค์ โครงการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความรักต่อการดูแลสุขภาพ
       
       สำหรับโครงงานทั้ง 20 ชิ้นนี้จะได้รับงบประมาณจำนวน 75,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมตามที่ได้เสนอไว้ต่อคณะกรรมการ และต้องรายงานสรุปกิจกรรมของโครงการและผลที่ได้รับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการจนถึงปัจจุบันให้กรรมการพิจารณา ซึ่งในท้ายที่สุด คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่ได้คะแนน 3 อันดับแรกเข้าสู่การแข่งขันรองชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัล "กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน" ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 ที่จะถึงนี้ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 500,000 บาทและใบประกาศเกียรติคุณ ขณะที่สถาบันการศึกษาจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมของรางวัลมูลค่า 500,000 บาท ขณะที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับของรางวัลมูลค่า 75,000 บาทด้วย
       
       ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
       SCB Challenge
ที่มา :  http://www.manager.co.th
 loading...


โดย roro ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 51 16:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,991 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,991 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ชอบนักศึษา
IP : 117.47.235.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นัน
IP : 203.170.246.***

ครับ ขอบคุณนะครับที่อุสาเอามาลงในนี้ต้องขอขอบคุณมาก ผมเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ไดเรบรางวัล กล้าใหม่ใฝ่รู้ รางวัลขวัญใจไทยพานิช ครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย ฟลุ๊ค
IP : 125.24.39.***

ฮีโร่ในดวงใจ

ลบ แจ้งลบ
โดย ออย
IP : 125.24.39.***

น่ารักจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง