โชว์ 20 โครงงานนักศึกษา ประกวด "กล้าใหม่ใฝ่รู้"

ลบ แก้ไข

ขอบคุณภาพประกอบจากโครงงาน "ฝาบ้านชนกัน...สานสัมพันธ์บ้านรูสะมิแล" ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นักศึกษาทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และร่วมมือร่วมใจทำเพื่อสังคมได้เป็นอย่างดี กับโครงการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ของธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โดยกิจกรรมในปีนี้ ใกล้จะได้ผู้ชนะเลิศเข้ามาทุกที โดยมีโครงงานนักศึกษาที่น่าสนใจผ่านการคัดเลือกแล้วถึง 20 ชิ้นงาน ได้แก่
       
       1. "ฝาบ้านชนกัน...สานสัมพันธ์บ้านรูสะมิแล" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตปัตตานี จ. ปัตตานี เป็นโครงการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนในสังคมโดยใช้สื่อในการจัดทำรายการทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และการจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน
       
       2. “ฝากต้นกล้าปลูกในป่าชุมชน” มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จ.พะเยา โครงการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักถึงการดูแลซึ่งกันและกันโดยการทำกิจกรรมสร้างเครือข่ายสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
       
       3. "ห้องสมุดเยาวชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง" มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว.เชียงใหม (วัดสวนดอก) จ. เชียงใหม่ โครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ ได้ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (จัดซื้ออุปกรณ์ให้ห้องสมุด)
       
       4. "กล้าใหม่...ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนทุ่งมน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โครงการเพื่อรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ลดปัญหาขยะเพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
       
       5. "อาหารสะอาด ตลาดคุณภาพดี ชีวีมีสุข" วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จ. จันทบุรี โครงการพัฒนาตลาดสดคมบาง โดยการร่วมมือของคนในชุมชนส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ประกวดร้านค้าน่าซื้อ และมีการรับรองคุณภาพให้
       
       6. "รากแก้วสู่ดอกใบสาม สายใยสู่ความพอเพียง" มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ. ปทุมธานี โครงการที่ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด ส่งเสริมภาระกิจการรับผิดชอบร่วมกันเพื่อชุมชนม