สมัครสอบตรงทั่วประเทศแม่ฟ้าหลวง

ลบ แก้ไข

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2552 : ระบบรับตรงทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนนักศึกษาที่จะรับ

ลำดับที่

หลักสูตร

สาขาวิชา

จำนวนรับ (คน)

1

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

75

2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

60

3

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

15

4

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

10

5

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

5

6

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพ)

10

7

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยาประยุกต์)

10

8

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

10

9

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

10

10

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

10

11

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี (วิทย์)

30

12

บัญชีบัณฑิต

การบัญชี (ศิลป์คำนวณ)

13

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ (วิทย์)

45

14

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)

15

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (วิทย์)

60

16

บริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (ศิลป์คำนวณ)

17

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว (วิทย์)

30

18

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการการท่องเที่ยว (ศิลป์คำนวณ)

19

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิทย์)

30

20

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ศิลป์คำนวณ)

21

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน (วิทย์)

30

22

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน (ศิลป์คำนวณ)

23

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการธุรกิจการบิน (ศิลป์ทั่วไป)

24

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15

25

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

15

26

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

20

27

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

20

28

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

20

29

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

20

30

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการอาหาร

20

31

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

20

32

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์ (วิทย์)

200

33

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)

34

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์ (ศิลป์ทั่วไป)

35

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

30

36

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีความงาม

30

37

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

20

38

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร์

30

39

กายภาพบำบัดบัณฑิต

กายภาพบำบัด

20

40

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

พยาบาลศาสตร์

20

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
2.6 เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 - ม.5 หรือเทียบเท่า) ดังนี้
• กลุ่มสาชาวิชาด้านภาษา ศึกษาศาสตร์ และนิติศาสตร์ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2.00
• กลุ่มสาขาวิชาด้านการจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
• กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
2.7 คุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


3. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

3.1 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
4. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 4 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 -ม.5) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย
3.2 ใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2 สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 หรือ Download ใบสมัครทาง
http://www.mfu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.3 การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 สาขาวิชา ในกลุ่มสาขาวิชาที่มีวิชาสอบเดียวกัน ห้าม เลือกข้ามกลุ่ม ยกเว้น ผู้ที่เลือกสาขาวิชาที่มีวิชาสอบกลุ่มที่ 1 และ 3 สามารถเลือกสาขาวิชาที่มีวิชาสอบกลุ่มที่ 4 และ 5 ได้ตามลำดับ เนื่องจากเวลาสอบตรงกัน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถยื่นหลักฐานการสมัครตามข้อ 3.1 โดยวิธี
1. สมัครทางไปรษณีย์
โดยจัดส่งเอกสารการสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ.สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) แล้วจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

.เมือง จ.เชียงราย 57100

(ใบสมัคร ป.ตรี รับตรงทั่วประเทศ)

2. สมัครด้วยตนเอง
ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 พร้อมค่าสมัคร 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

3. สมัครผ่านทาง o­nline โดย
3.1 ชำระเงินค่าสมัคร 300 ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 หรือ ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ปณ.สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

3.2 เปิด เว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ www.mfu.ac.th เลือกหัวข้อ การรับสมัครOnline หรือ


3.3 กรอกข้อมูลผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งหมายเลขใบโอนเงินผ่านทางธนาคาร หรือ หมายเลขไปรษณีย์ธนาณัติ ตามข้อ 3(1) แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร
3.4 นำหลักฐานการสมัครทั้งหมดพร้อมกับใบสมัครที่สั่งพิมพ์ ติดรูปถ่ายพร้อมเซ็นชื่อรับรอง และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครจัด ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปตามที่อยู่ในข้อ 1. ภายในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551


4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 ทาง
www.mfu.ac.th (ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะทยอยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป)

5. กำหนดการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา 07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียน (ให้เตรียมดินสอดำ 2B และปากกามาด้วย)
เวลา 08.30 - 10.30 น. ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน*
เวลา 10.30 - 12.30 น. ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / สังคมศึกษา / วิทยาศาสตร์
เวลา 13.30 - 15.30 น. วัดแววความเป็นครู**
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

* เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน) และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)
** เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาจีน
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ (ต่อ)

ตารางวิชาสอบของแต่ละสาขาวิชา

กลุ่มที่

สาขาวิชา

วิชาสอบ

1

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาอังกฤษ)

2

การจัดการธุรกิจการบิน (ศิลป์ทั่วไป)

ภาษาอังกฤษ / สังคมศึกษา

นิติศาสตร์ (ศิลป์ทั่วไป)

3

ภาษาจีนธุรกิจ (สอบภาษาจีน)

ภาษาจีน / ภาษาไทย

4

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / วัดแววความเป็นครู

5

การสอนภาษาจีน (สอบภาษาจีน)

ภาษาจีน / ภาษาไทย / วัดแววความเป็นครู

6

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(เทคโนโลยีชีวภาพ)

ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์

(กลุ่มวิทยาศาสตร์)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(จุลชีววิทยาประยุกต์)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ(วิทยาศาสตร์การเกษตร)

เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว

เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

เทคโนโลยีความงาม

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สาธารณสุขศาสตร์

กายภาพบำบัด

พยาบาลศาสตร์

การบัญชี (วิทย์)

เศรษฐศาสตร์ (วิทย์)

บริหารธุรกิจ (วิทย์)

การจัดการการท่องเที่ยว (วิทย์)

6

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (วิทย์)

ภาษาอังกฤษ / วิทยาศาสตร์

(กลุ่มวิทยาศาสตร์)

การจัดการธุรกิจการบิน (วิทย์)

นิติศาสตร์ (วิทย์)

7

การบัญชี (ศิลป์คำนวณ)

ภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์

(กลุ่มศิลป์คำนวณ)

เศรษฐศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)

บริหารธุรกิจ (ศิลป์คำนวณ)

การจัดการการท่องเที่ยว (ศิลป์คำนวณ)

การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (ศิลป์คำนวณ)

การจัดการธุรกิจการบิน (ศิลป์คำนวณ)

นิติศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)

• ให้ผู้สมัครเลือกได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ห้ามเลือกข้ามกลุ่ม ยกเว้นผู้ที่เลือกกลุ่มที่ 1 และ 3 สามารถเลือกกลุ่มที่ 4 และ 5 ได้ตามลำดับ
• ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ดินสอดำ 2B และปากกามาในวันสอบคัดเลือกด้วย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 ทาง
www.mfu.ac.th หรือ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6103-6

7. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะต้องรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา โดย
7.1 รายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ที่ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รายงานตัวโดย Download ใบรายงานตัว ทาง
http://www.mfu.ac.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และจัดส่งใบรายงานตัว พร้อมค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ในรูปของ
1. ไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หรือ
2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี 429-1-00011-6
แล้วนำใบแจ้งยอดการชำระเงินพร้อมใบรายงานตัว จัดส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้ภายในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมการยืนยันการเข้าศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
2. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบกลาง (Admission) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยื่นต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

8. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ลำดับ

สาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา

(บาท)

1

ภาษาอังกฤษ

15,000

2

การบัญชี

3

เศรษฐศาสตร์

4

บริหารธุรกิจ

5

การจัดการการท่องเที่ยว

6

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

7

นิติศาสตร์

8

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

18,000

9

เคมีประยุกต์

10

เทคโนโลยีสารสนเทศ

11

วิทยาการคอมพิวเตอร์

12

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13

วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ

14

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

15

เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ

16

เทคโนโลยีการอาหาร

17

เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

18

สาธารณสุขศาสตร์

19

การสอนภาษาจีน

20

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

22,300

21

การแพทย์แผนไทยประยุกต์

25,900

22

ภาษาจีนธุรกิจ

25,000 (ปีที่ 1 - 2 ) / 35,000 (ปีที่ 3 - 4)

23

กายภาพบำบัด

28,000

24

เทคโนโลยีความงาม

25

พยาบาลศาสตร์

30,000

26

การจัดการธุรกิจการบิน

หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมการศึกษานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และหรือ ภาษาจีน สำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 15 หน่วยกิต และ 60 หน่วยกิต ตามลำดับ หน่วยกิตละ 600 บาท

2. ค่าหอพัก ห้องละ 4 คน ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท ต่อ คน

3. ค่าประกันของเสียหายตลอดหลักสูตร 2,000 บาท

4. ค่าบริการสาธารณะ ภาคการศึกษาละ 400 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม .. 2551

ข้อมูลจาก http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnewsft5.php?newsid=2633

 โดย kwang-ketnipha ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ส.ค. 51 14:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,047 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,047 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือน , บริจาคโลหิตวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่