ประกาศรับสมัครนักศึกษาระบบโควตา ปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 4 ปี

ลบ แก้ไข

ในปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียติ จังหวัดแพร่ ในระบบโควตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีกิจกรรมและผลการเรียนดีเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงจัดสรรโควตาให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติ ต่อไปนี้

 

1.       เป็นผู้กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3

2.       มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้

2.1    เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น

2.1.1           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช                                 จำนวน  40  คน

2.1.2           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์                                                จำนวน  40  คน

2.1.3           สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ                                                         จำนวน   40  คน

2.1.4           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     จำนวน   40  คน

2.1.5           สาขาวิชาเกษตรป่าไม้                                                    จำนวน   80  คน

2.2    เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ปวช.

2.2.1           สาขาวิชาการบัญชี                                                                          จำนวน                  40  คน

                ( ปวช. ทางด้านการบัญชี เท่านั้น)

2.2.2           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                                จำนวน   40  คน

                (ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                วิทยาการคอมพิวเตอร์ เท่านั้น)

2.3    ทุกกลุ่มสาระหรือ ระดับ ปวช. 3

2.3.1           สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว                                      จำนวน   40  คน

2.3.2           สาขาวิชาการจัดการชุมชน                                                           จำนวน   40  คน

2.4    ทุกกลุ่มสาระ

2.4.1           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                                  จำนวน   40  คน

2.4.2           สาขาวิชาการตลาด                                                                          จำนวน   40  คน

2.4.3           สาขาวิชารัฐศาสตร์                                                                         จำนวน   80  คน

3.       มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักเรียน

4.       ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับโควตาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย

5.       มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้

 

โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาระบบโควตาตามความต้องการของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนแล้ว และให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปยังนายอภิสิทธิ์  รัตนปภานันท์ งานบริการการศึกษา (รับเข้านักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ตำบล       แม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ภายในวันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน 2552 วงเล็บมุมซอง “โควตา 53” พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ คือ

1.     ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือสามารถเข้าไปสมัครผ่านเวปไซต์ www.phrae.mju.ac.th

2.       สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.       สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.     หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 13,000 บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น

 การพิจารณาจัดสรรโควตา

1.     มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อรับโควตาตามเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น ขอให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกและแจ้งตอบยืนยันการรับโควตาทันที ถ้าหากสาขาวิชาใดที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับทันที

2.     ถ้าหากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์โควตา มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์และจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นมาทดแทน และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ที่ได้ชำระไว้แล้ว

3.     มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบภายในวันอังคารที่  15 มกราคม 2553 หรือสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโควตาได้ที่ www.phrae.mju.ac.th  

4.     มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ทีได้รับจัดสรรโควตาทราบ ตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกทางไปรษณีย์ ในเดือนมีนาคม 2553

5.     ในกรณีที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักทดสอบกลาง เพื่อตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ถ้าหากประสงค์ขอยกเลิกสละสิทธิ์โควตา เพื่อคัดชื่อออกจากสำนักงานทดสอบกลาง ให้ส่งเอกสารยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เท่านั้น

6.     สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครได้โดยให้ทางสถานศึกษารับรองกิจกรรมดีเด่น เช่น นักกีฬา นักดนตรี นักกิจกรรมอื่น ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบทางไปรษณีย์ถึงผู้สมัครโดยตรง

 loading...


โดย mr.logan ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 52 14:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,540 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,540 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง