แนะนำหนังสืออ่านสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

 

เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
บทคัดย่อ :   หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ฉบับเตรียมสอบเข้านิติศาสตร์” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจทางกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเตรียมตัวสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำเห็นว่าการจัดทำหนังสือที่มีแต่เพียงหัวข้อให้ท่องจำโดยไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจย่อมไม่อาจทำให้ผู้อ่านมีความรู้และความเข้าใจกฎหมายอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ได้ เพราะการสอบเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันสูง ข้อสอบมีความยากและซับซ้อนขึ้นเป็นอันมาก ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนประกอบกับตัวอย่างการใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ทางกฎหมายอย่างครอบคลุมและมีความเข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหามากเกินไปสำหรับผู้เริ่มสนใจกฎหมาย แต่หากผู้อ่านมีความพยายามและความตั้งใจ ผู้อ่านก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากนัก หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีประโยชน์จำกัดอยู่เฉพาะนักเรียนที่ใช้เตรียมตัวสอบเข้าศึกษานิติศาสตร์เท่านั้น แต่ผู้ใดที่จำเป็นต้องศึกษาความรู้กฎหมายเบื้องต้นก็อาจใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เพื่อประกอบการเรียนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษานอกคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาความรู้กฎหมายทั่วไป หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมายอย่างเป็นระบบ 
   พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์
  ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
  อนุวัฒน์ บุญนันท์
 
Code:    9789742885809  
จำนวนหน้า :    288   
 ขนาด: 18.5x26 ซ.ม. 
 น้ำหนัก: 0  กรัม 
ปีที่ผลิต:   1 : กันยายน 2550 
รูปแบบ:   ปกอ่อน

ราคา 220 บาท

หนังสือเล่มนี้พี่แนะนำว่าต้องอ่านให้ได้ห้ามพลาดครับ

 

 

:  การศึกษาแนวใหม่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
บทคัดย่อ :   ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย, ความหมายและลักษณะของกฎหมาย, วิวัฒนการของกฎหมาย, แหล่งที่มาของกฎหมายและลำดับศักดิ์ของกฎหมาย, การใช้กฎหมาย, การตีความกฎหมาย, การอุดช่องว่างกฎหมาย, การยกเลิกกฎหมาย, การแบ่งประเภทกฎหมาย, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง, กฎหมายอาญา, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายระหว่างประเทศ, สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย, กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายไทย ฯลฯ 
   รองศาสตราจารย์ ดร. โกเมศ ขวัญเมือง, สิทธิกร ศักดิ์แสง
 
Code:    9789742884451  
จำนวนหน้า :    314   
 ขนาด: 18.5x26 ซม. 
 น้ำหนัก: 0  กรัม 
ปีที่ผลิต:   1 : กันยายน 2549 
รูปแบบ:   ปกอ่อน 

ราคา 275 บาท

เมื่ออ่านเล่มข้างบนที่แนะนำแล้วต้องควรอ่านเล่มนี้เหมือนกันครับ

 

 

:  กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ 
บทคัดย่อ :   แบ่งเป็น 3 ภาค รวม 28 บท ประกอบด้วยกำเนิดกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่าง ๆ ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว มรดก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญาและวิธีพิจารณาความแพ่งในจุดที่สำคัญ ๆ โดยผู้แต่งได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียดและเป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเกี่ยวโยงกันของตัวบทกฎหมาย จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ จะได้มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือหลักที่แนะนำไว้ในแต่ละเรื่องตามความต้องการ 
   รศ. ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
 
Code:    9789745719675  
จำนวนหน้า :    424   
 ขนาด: 18.5 X 26 ซม. 
 น้ำหนัก: 0  กรัม 
ปีที่ผลิต:   11/แก้ไขเพิ่มเติม 2549 
รูปแบบ:   ปกอ่อน 

ราคา 300 บาท

เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการอ่าน 2 เล่มแรกมาแล้วน่ะครับช่วยเสริมได้ดีมากเลยทีเดียว

 

 

:  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย 
บทคัดย่อ :   ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือภาคทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความคิดพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์ (Theoretical Frameworks) ส่วนภาคเฉพาะนั้นเป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นการศึกษาที่เรียกว่านิติศาสตร์โดยแท้ (Legal Dogmatic) ในภาคทั่วไปนั้น จะศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันสังคมตั้งแต่ครอบครัวสู่รัฐสมัยใหม่และวิวัฒนาการของแบบแผนที่ใช้ควบคุมความประพฤติของสมาชิกโดยเริ่มจากกฎหมายประเพณีมาสู่กฎหมายสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงการแบ่งประเภทกฎหมายว่า กฎหมายอาจแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทและใช้เกณฑ์อะไรเป็นเครื่องพิจารณา อีกทั้งยังได้อธิบายของเขตการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการตีความกฎหมายด้วย อันจะเป็นพื้นฐานการทำความเข้าใจในภาคเฉพาะที่กล่าวถึงเนื้อหาของกฎหมายแต่ละแขนงต่อไป สำหรับภาคเฉพาะนั้นได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายขัดกัน เป็นต้น ส่วนนี้ผู้อ่านจะได้ศึกษาหลักเกณฑ์ที่สำคัญของกฎหมายต่าง ๆ โดยผู้เขียนได้เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับระบบกฎหมายที่สำคัญคือ ระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรปและกฎหมายอังกฤษเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
   รศ. ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
 
Code:    9789745718579  
จำนวนหน้า :    328   
 ขนาด: 18.5 X 26 ซม. 
 น้ำหนัก: 0  กรัม 
ปีที่ผลิต:   2/แก้ไขเพิ่มเติม 2546 
รูปแบบ:   ปกอ่อน 

ราคา 350 บาท

เล่มนี้เรียกได้ว่าปราบเซียนเพราะหากพื้นฐานไม่ดีจริงอ่านไม่เข้าใจแน่นอน ขั้นสูงเลยทีเดียวเล่มนี้หากอ่านเข้าใจน้องบรรลุแน่นอน 55++

 

หากน้องๆคนไหนสนใจต้องการหนังสือเล่มไหน จะฝากพี่ซื้อก็ได้แล้วจะส่งไปทางไปรษณีลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลย แต่น้องต้องออกค่าใช้จ่ายเองน่ะครับ(ค่าใช้จ่ายก็ตามราคาหนังสือ + ค่าส่ง) ^ ^ ทำให้เพราะใจรัก

โดย Mac Legendaw
วันที่ 14 มีนาคม 2551
พิมพ์หน้านี้