สิ่งที่ต้องรู้ สำหรับครูมืออาชีพ

ลบ แก้ไขสิ่งที่ต้องรู้ สำหรับครูมืออาชีพ*** ในโลกนี้ไม่มีใครโง่ ไม่มีใครฉลาด มีแต่คนที่รู้และไม่รู้เท่านั้น..ครูจึงเป็นคนที่มีหน้าที่ “ทำให้คนไม่รู้ เกิดความรู้ขึ้นในตัวผู้เรียนให้ได้ ด้วยวิธีการอันชาญฉลาดของครู”***
ต้องรับทราบว่า...งานครู เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ “Art and Science”
 
ดังนั้น “จิตวิญญาณครู” จึงเป็นส่วนผสมของ “ศิลปะ กับ วิทยาศาสตร์”อย่างพอเหมาะในตัวคนเป็นครู คือ..
 
***Art เป็นงานศิลปะ สร้างขึ้นได้จาก ความรู้ บวกกับความชำนาญ “Knowledge +Skill”
 
***Science วิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ที่เรียกว่าจิตวิทยาการศึกษา “Educational Psychology” การวิจัยชั้นเรียน “Classroom research” และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 5 ขั้นตอน..
 
จากลักษณะงานครู ดังที่กล่าวข้างต้นนี้ คุณครูจึงจำเป็นต้อง “มีความตระหนัก Awareness”ในสิ่งต่อไปนี้ (เป็นอย่างมาก) คือ
 

1.ความหมายของความถนัดและความสามารถ
 
>>> “ความถนัด” สามารถอธิบายได้ว่า เป็น “ความสามารถตามธรรมชาติ” Aptitude can be defined as natural ability.
 
>>> “ความสามารถ”เป็นอำนาจ “ที่จะทำอะไรบางอย่างได้” Ability can be defined as he power to do something.
 

2.พรสวรรค์และทักษะ
 
>>> “พรสวรรค์ หรือ ความถนัด” จะใช้ในความหมายของ “ความสามารถพิเศษโดยธรรมชาติ” Aptitude is used in the sense of natural talent.
 
>>> “ความสามารถ” ถูกนำมาใช้ในความหมายของ “ทักษะ” Ability is used in the sense of skill.
 
>>>Skill หมายถึง The ability to do something well; expertise.
ทักษะ หมายถึงความชำนาญ คือ ความสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างดี
 
***ความชำนาญ “Expertise” เกิดขึ้นได้จากการ “ฝึกฝนตนเอง” เท่านั้น***
 

3.ศักยภาพและทักษะ:
 
>>>ความถนัดเป็นศักยภาพ Aptitude is a potential.
 
>>>ความสามารถเป็นทักษะ Ability is a skill.
 
***ดังนั้น ถ้าอยากจะมีความสามารถในเรื่องใดๆ ก็ต้องฝึกทักษะคือความสามารถในเรื่องนั้นๆจนเกิดชำนาญ***
 

4.ความฉลาด 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา (8 Multiple Intelligences)
 

***เด็กแต่ละคนมีความฉลาดแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป และมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน ดังนั้น คุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจึงควรพยายามค้นหาจุดเด่นของเด็กว่ามีความฉลาดทางด้านใดบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจและสามารถช่วยส่งเสริมให้เขามีพัฒนาการตามแบบฉบับของเขาเองได้อย่างเหมาะสม***
 
1. ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic)
2. ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกะ (Logical-Mathematical)
3. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical)
4. ความฉลาดด้านร่างกาย (Bodily-Kinesthetic)
5. ความฉลาดด้านมิติสัม