บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี

ลบ แก้ไข
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของ
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู คุณลักษณะของครูที่ดี

1. คุณลักษณะของครูที่ดี
1.1. 1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ
1.2. 2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม
1.3. 3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ
1.4. 4. ความสำนึกในหน้าที่และการงานต่าง ๆ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
1.5. 5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล
1.6. 6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.7. 7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
1.8. 8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและมีอุดมคติเป็นที่พึ่ง
1.9. 9. ความภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ
1.10. 10. ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และความสามัคคีกัน

2. หน้าที่ของ“TEACHERS”
2.1. T (Teaching) - การสอน
2.2. E (Ethics) - จริยธรรม
2.3. A ( Academic) - วิชาการ
2.3.1. E (Ethics) - จริยธรรม
2.4. C (Cultural Heritage) - การสืบทอดวัฒนธรรม
2.5. H ( Human Relationship) - มนุษย์สัมพันธ์
2.6. E (Evaluation) - การประเมินผล
2.7. R (Research) - การวิจัย
2.8. S (Service) - บริการ

3. บทบาทของครู
3.1. บทบาท คือ บทบาทของครู จึงหมายถึง ภาระที่ผู้เป็นครูต้องรับผิดชอบ ซึ่งมีมากมาย เช่น ภารที่ต้องพัฒนาเยาวชน ภาระที่ต้องพัฒนาสังคม

4. ภาระงานของครู
4.1. หน้าที่ภาระงานของครู คือ หน้าที่ และภาระงานของครู หมายถึง กิจที่ครูต้องกระทำให้ได้ผลดีโดยสม่ำเสมอ การกระทำ ของครูเพื่อให้เกิดผลดีได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานของ กฎระเบียบ แบบธรรมเนียม จริยธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมเป็นปัจจัยสำคัญด้วย
4.1.1. Top Priorities
4.1.2. Medium Priorities
4.1.3. Low Priorities
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 61 14:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 364 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 364 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง