การสอนให้เด็กคิดเป็น

ลบ แก้ไข
การสอนให้เด็กคิดเป็น

การสอนให้เด็กคิดเป็น


บุคคลที่คิดเป็นจะสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมและชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ตัดสินใจอะไรหรือวางแผนทำการใดมักจะถูกต้อง รู้เท่าทันคน และแก้ปัญหาได้ดี สามารถจัดลำดับใดสำคัญก่อนหลัง

•    การคิดเป็นควรจะประกอบด้วย

-    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไตร่ตรอง คือ คิดว่าเรื่องที่ได้ฟัง ได้เห็น ได้รู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ สมควรเชื่อถือไหม     สามารถพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดจากทุกด้านมารวบรวม   แล้วตัดสินใจสุดท้ายว่าเป็นอย่างไร      

  เช่นคนที่เราจะคบเป็นแฟน รักเราจริงไหม หรือเรื่องที่เราจะวางแผนทำธุรกิจจะมีโอกาสได้กำไรไหม    ไม่เป็นกระต่ายตื่นตูม คือยังไม่ได้คิดพิจารณาถึงความเป็นไปได้ เราก็เชื่อถือแล้ว หรืออย่างเช่นบางคนพูดว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ ได้มีการวิจัยของต่างประเทศแล้วเป็นอย่างนั้น    อย่างนี้ เราก็เชื่อแล้วทั้ง ๆ ที่บางทีเราต้องคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นเช่นนั้นจริง      หรือการอ่านข่าวที่ว่าเด็กอีสาน IQ ต่ำกว่าภาคอื่น สาเหตุจากแม่ลดความอ้วน จะเป็นไปได้ไหม คนสาวอีสานที่จะลดความอ้วน แต่น่าจะเนื่องจากความไม่มีกินมากกว่า (เป็นต้น)  

                เพราะฉะนั้น  เราจะต้องมีวิจารณญาณ(การไตร่ตรอง )    ในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในรูปและแบบต่าง ๆ กัน        ผู้ที่มีลักษณะนักคิดอย่างมีวิจารณญาณจะต้องเป็นคนใจกว้าง มองกว้าง ๆ เปลี่ยนแปลงความคิดง่ายเมื่อมีหลักฐาน       มองหาทางเลือก, ค้นหาเหตุผล    รู้ถึงปัญหา, เลือกรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้, ไม่หลงประเด็น, ไวต่อความรู้สึกนึกคิด ของผู้อื่น          มองสถานการณ์โดยรวมเป็น

-    คิดแก้ปัญหาและการเผชิญกับวิกฤติต่าง ๆ ได้จากการที่เราได้สัมผัสเหตุการณ์และข้อมูลต่าง ๆได้จากการที่เราได้สัมผัสเหตุการณ์และข้อมูลต่าง ๆ พอจะมองเห็นทางออก 

-    คิดที่จะรู้ว่าตนเองรู้อะไร และต้องการอยากเรียนรู้อะไร ความรู้นั้นจำเป็นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวัน

-    คิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้เป็นส่วนย่อย ๆ

-    คิดสังเคราะห์ คิดรวมยอด (มโนทัศน์) คือ สามารถสร้างความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ เกิดจาก 5 ขั้นตอน คือ 

1    การสังเกตข้อมูลต่าง ๆ
2     การจัดจำแนกกลุ่ม 
3    การสรุปรวมของกลุ่ม
4     สามารถมองเห็นภาพรวม มีวิสัยทัศน์, มองการไกลได้ สามารถจะเดา  อย่างมีเหตุผล ได้ว่าภายภาคหน้าน่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่น นักธุรกิจก็พอจะเดาได้ว่าอนาคตสินค้าใดจะเป็นที่ต้องการของตลาด เราจะทำการผลิตสินค้านั้น ถ้าเราคิดหรือมองไม่ออก เราก็คาดการณ์ไม่ถูก ธุรกิจเราก็ต้องหยุดกิจการและหมดโอกาส

•    วิธีการฝึกให้เด็กคิดเป็น
-    หัดให้เด็กสังเกต สำรวจ บันทึก เปรียบเทียบ การวางแผน จำแนกแยกแยะ การหาข้อแตกต่าง การขยายความ การแปลความ การตีความ การจัดกลุ่ม การสรุปจากข้อมูลต่าง ๆที่ได้รับ การเก็บข้อมูล การจัดลำดับ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การให้คำกำจัดความ การตั้งชื่อเรื่องที่ได้อ่านทั้งหมด การวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การคาดคะเน การตั้งสมมุติฐานจากข้อมูลต่าง ๆที่ได้รับ การทดสอบสมมุติฐาน การพิสูจน์ความเป็นไปได้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การนำเสนอ การตั้งคำถาม เช่นเรียนรู้สิ่งใด เกิดจากอะไร               มีประโยชน์อย่างไร คือการประเมินความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ คิดย้อนกลับ

-    ลักษณะความคิด    คิดรอบคอบ คิดกว้าง คิดไกล คิดในใจ

-    ให้เด็กได้มีโอกาสเล่น ทำกิจกรรม ทำงานกลุ่ม, ทำงานต่าง ๆ รับผิดชอบตามช่วงอายุ      แต่ละวัยจะมีความต้องการและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนแตกต่างกัน

-    การใช้ mind mapping เพื่อให้จัดการมองภาพรวมได้   และการเชื่อมโยง

-       การตั้งคำถามจะถามเด็กหรือให้เด็กถาม การตั้งคำถาม   ทำให้เด็กคิด ทบทวนความรู้ที่เด็กได้เรียนไป  และนำมารวบรวมออกมาเป็นคำตอบ การตั้งคำถามมีหลายรูปแบบ เช่น
-    คำถามปลายเปิด มีหลายคำตอบ ให้ความคิดมากกว่าความจำ    คำถามมักลงท้ายด้วยว่า อย่างไร ทำไม เพราะอะไร อะไร หรือคำถาม สมมุติฐาน สมมุติเหตุการณ์   ขั้นตอน ความคิดรวบยอด ถามความเข้าใจ คำถามขยายความ การตีความ   สรุปใจความสำคัญ    การแปลความหมาย    ถามแนวโน้ม การคาดการณ์ เหตุผล การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์ เช่นการถามส่วนประกอบของบางอย่าง   การแยกแยะสาเหตุของการเกิดบางสิ่ง บางเหตุการณ์     วิเคราะห์ความสัมพันธ์
การถามแบบสังเคราะห์ คือ การสร้างสิ่งหนึ่ง/ความคิดหนึ่งจากส่วนประกอบย่อย ๆ การแสดงความคิด อธิบายกลไก วิธีการ การวางแผน สร้างข้อเสนอแนะ ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือสิ่งของ ให้เหตุผล ให้เขียนเรียงความ

ขอบคุณข้อมูล:
http://www.parent-youth.net
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ต.ค. 61 16:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,225 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,225 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง