คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

ลบ แก้ไข
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร 

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บ


เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน  ๙๐ คน

สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขา    วิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน   ๑๘๐

สถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขา     วิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน    ๑๘๐

สถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน  ๖๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน  ๖๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบ่งเป็น
– โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน ๑๐๕ คน
– นักศึกษาภายนอกโครงการฯ จำนวน ๗๕
สาขา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน
จำนวน ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(สาขาวิชาชีพครู)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน ๑๒๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๕๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
สาขา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขา   สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
จำนวน  ๙๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗)
จำนวน   ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
จำนวน  ๑๒๐

สถาบัน  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน   ๖๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๕๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๒๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน ๑๒๐ 

สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน  ๑๘๐

สถาบัน วิทยาลัยเชียงราย
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน   ๑๘๐

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน   ๑๒๐

สถาบัน  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สาขา     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
จำนวน   ๑๘๐

สถาบัน  วิทยาลัยสันตพล
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)
จำนวน   ๑๘๐

สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวน  ๑๒๐

สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวน   ๑๒๐

สถาบัน   มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐
จำนวน   ๖

สถาบัน   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
จำนวน    ๙๐

สถาบัน  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
สาขา    สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู(หลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
จำนวน    ๑๒๐
สาขา    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
จำนวน   ๖๐


ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา
 
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ต.ค. 61 16:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 356 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 356 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง