CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สู่สมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล

ลบ แก้ไข
CDG ลุยต่อยอด Code Their Dreams
สร้างโรงเรียนนำร่องสอนโค้ดดิ้ง
เพิ่มศักยภาพเด็กไทย สู่สมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัล


CDG ลุยต่อยอด Code Their
 

16 พฤศจิกายน 2561: กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จโครงการ Code Their Dreams ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราชสิงขร สร้างโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอน "Coding" บรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน เน้นการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสบความสำเร็จตามเป้า มุ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เผยทักษะนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ตั้งเป้าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเองได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดลุยต่อยอดทักษะ วางแผนเพิ่มหลักสูตรสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง Python หวังปูทางเด็กไทยสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม CDG: Code Their Dreams ที่จะช่วยเพิ่มทักษะการลงมือทำและการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตอบรับนโยบายภาครัฐกระตุ้นเด็กไทยให้เกิด Active Learning หวังจุดประกายเด็กรุ่นใหม่ติดอาวุธลุยสมรภูมิการศึกษายุคดิจิทัลวางแผนการสอนต่อเนื่องในปี 2562

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ริเริ่มโครงการ CDG: Code Their Dreams กล่าวว่า โครงการ CDG: Code Their Dreams เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ประถมวัย ล่าสุดได้ร่วมมือกับโรงเรียนวัดราชสิงขรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบนำร่องการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง หลักสูตรที่เน้นการวางรากฐานของนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำหลักการเขียนง่ายๆให้แก่นักเรียนผ่านเว็บไซต์ code.org ผ่านการเรียนการสอนทั้งหมด 15 ครั้ง เน้นการสอนกลุ่มย่อยเพื่อให้เสริมความเข้าใจ มุ่งไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก เป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจภาษาคอมพิวเตอร์ เปิดรับการก้าวสู่โลกการศึกษาในยุคดิจิทัล

“เป้าหมายของโครงการ CDG: Code Their Dreams คือการจุดประกายความสนใจและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดดิ้งให้กับเด็กๆ โดยโรงเรียนวัดราชสิงขร สังกัดกรุงเทพมหานครนับเป็นโรงเรียนแรกในโครงการ ด้วยเล็งเห็นว่าเด็กๆยังขาดความพร้อมและโอกาสในการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง เราจึงต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กๆซึ่งนับว่าโรงเรียนต้นแบบนี้ประสบความสำเร็จตามเป้า ตัวชี้วัดหนึ่งคือทักษะด้านโค้ดดิ้งของนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับทั้งยังมีความกระตือรือร้นในการเรียนและทักษะการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน” นายนาถกล่าว

ทางด้าน จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสิงขร กล่าวว่า โครงการ Code Their Dreams ถือเป็นการเรียนการสอนที่เข้ามาจุดประกายให้เด็กๆหลายคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์ ได้รับการฝึกทักษะและวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอนาคต นอกเหนือจากการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เด็กๆยังได้ลงมือทำ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นการเรียนที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐในการสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำ หรือที่เรียกว่า Active Learning เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการบูรณาการความรู้เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ

“เด็กๆ จะชอบการเรียนรู้คำสั่งที่สามารถสร้างผลงานได้อย่างที่ต้องการ โดยชิ้นงานที่เด็กๆ ชอบคือ การสร้างเกมส์ที่เริ่มจากการตั้งเงื่อนไขง่ายๆ และเพิ่มระดับความยาก ด้วยการใช้คำสั่งที่ซับซ้อน ผ่านการใช้จินตนาการสร้างเกมส์ที่ตัวเองต้องการเล่น อีกหนึ่งชิ้นงานคือการสร้างหนังสั้น หรือ Animation เน้นการใช้คำสั่งเคลื่อนไหว เปลี่ยนฉาก ตัวละคร ใส่เสียง สร้างเรื่องราวตามจินตนาการ นอกจากนี้สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือทักษะภาษาอังกฤษ ที่ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือการได้ทำชิ้นงานจากการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สำเร็จเป็นผลงานของตัวเอง เด็กๆ จะเกิดความรู้สึกภูมิใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อยากเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต” จ่าสิบเอกสมเกียรติกล่าวถึงเสียงตอบรับของนักเรียน

นอกจากนี้โครงการ CDG: Code Their Dreams ยังได้มีการเพิ่มหลักสูตรสอนเขียน Python ภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงซึ่งจะปูทางสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพหรือต่อยอดความสนใจสู่การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และมากกว่านั้นคือการเป็นบุคลากรไอทีที่มีความสามารถเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยวางแผนเปิดการเรียนการสอนในปี 2562

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจโค้ดดิ้งสามารถเข้าชมเว็บไซต์เพื่อศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆได้ที่ >> คลิกเลย และที่ FACEBOOK

“โครงการ CDG: Code Their Dreams โดยกลุ่มบริษัทซีดีจีพร้อมเป็นสื่อกลางในการขยายโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและหลักสูตรการสอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสู่การเรียนการสอนอย่างยั่งยืน

ทั้งยังเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่การเป็นประเทศดิจิทัลตามเป้าหมายขององค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสังคมที่ดีขึ้น (Technology for a better society)” นายนาถ กล่าวทิ้งท้าย
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ย. 61 14:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 442 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 442 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง