เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน


              เทคนิค คือ กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำนั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้นุ๊กจึงนำเทคนิคการสอนดีๆ สำหรับคุณครูมากฝากค่ะ 

เทคนิคการสอนสำหรับคุณครู
ทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน


เทคนิคการสอนทุกแบบที่ใช้

 

1. แบบบรรยาย (Lecture Method) ก็คือแบบที่สอนกันบ่อยๆ เป็นการถ่ายทดความรู้โดยใช้การบอกเล่า
ผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหามาอย่างดี วิธีนี้เหมาะกับใคร ก็เหมาะกับผู้เรียนที่มีจำนวนมาก เป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากๆเลย

2. แบบอภิปราย (Disscussion Method) ก็คือ วิธีที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยมีจุดหมายเพื่อหาคำตอบร่วมกัน

3.แบบอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Disscussion) วิธีนี้จะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 4-8 คน 
โดยให้ผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์กันยังไงละ​


4. แบบสาธิต (Demonstration) ทำโดยการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมกับการอธิบายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสังเกตวิธีการที่เราสาธิตออกมา วิชาที่เหมาะกับการเรียนนี้คือ วิชานาฏศิลป์ พละศึกษา

5. แบบแสดงบทบาทสมมติ (Role-Playing) สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับสภาพความเป็นจริง
แล้วให้ผู้เรียนสวมบทบาทเป็นตัวละครนั้น เมื่อเสร็จแล้วต้องมีการอภิปรายกันว่าได้อะไรจากการแสดงบ้างทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมของผู้แสดง

6. การแสดงละคร (Dramatization) ผู้เรียนต้องสมมติบทบาทเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งโดยต้องเข้าใจในการถ่ายทอด
ทั้งด้านภาษา ด้านท่าทางการแสดง วิธีนี้ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก เหตุผล และพฤติกรรมของผู้อื่น ทำให้จดจำรายละเอียดได้ไปอีกนานเลย

7. แบบสถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ซึ่งสถานการณ์จะมีรูปแบบคล้ายความเป็นจริงมากที่สุด
โดยกำหนดกติกาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การเรียนรู้ประเภทนี้สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

8. ใช้เกม (Game) วิธีนี้จะมีกฏ กฏิกา ข้อตกลงร่วมกัน การเล่นเกมไม่ควรยุ่งยากซับซ้อน
ทำให้เกิดความสนุกสนาน อยากเรียนรู้ มีโอกาสได้เรียนรู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณืกับเพื่อนคนอื่นๆ

9. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ (Process) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน
รับรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติตามและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

10. การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) คือ
การเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน

11. การเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค (Team Game Tournament) วิธีนี้จะคล้ายการเรียนรู้แบบ STAD
โดยให้สมาชิกในกลุ่มแข่งขันเกมที่ผู้สอนได้เตรียมการไว้แล้ว โดยวิธีการนี้จะต้องมีการเสริมแรงให้แก่ผู้ชนะ เช่น มีของรางวัลต่างๆแจก

12. การเรียนรู้โดยใช้ Jigsaw (Jigsaw) คือ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทำกิจกรรมเดียวกัน
แต่ละคนในกลุ่มจะค้นคว้าแต่ละหัวข้อแยกกัน เมื่อเสร็จแล้วจะกลับมารวมกลุ่มเหมือนเดิมแล้วอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าได้ศึกษาอะไรมาบ้าง

13. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) คือ
การนำวิชาอื่นๆมาบูรณาการกับวิชาที่เรียนรู้อยู่ ณ ปัจจุบัน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

14. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ร่วมมือกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รับผิดชอบทั้งในส่วนของตนเองและส่วนของกลุ่ม ใช้การทำงานแบบร่วมมือกัน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี

 
 
เรียบเรียงโดย : พี่นุ๊ก eduzones
____________________________________________________________
และมาอัพเดตเทคนิคเคล็ดลับความรู้กับนุ๊กได้ใหม่ได่ที่ BLOG : ครู eduzones นะคะ 
ขอบคุณค่ะ
P'nook eduzones :)
โดย ครู Eduzones
วันที่ 16 ธันวาคม 2559
พิมพ์หน้านี้