​ ความสำคัญของคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพครู
 ความสำคัญของคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพครู

​ ความสำคัญของคุณธรรมในก


เนื่องจาก ครูจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำสังคม ดังนั้นคุณธรรมจึงนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่ครูจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง อันจะเป็นแม่แบบในการดำเนินชีวิตให้แก่สมาชิกในสังคมคมได้ หลักคุณธรรมที่สำคัญที่ผู้ประกอบอาชีพครูจะยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ไพพรรณ เกียรติโชคชัย สรุปความสำคัญของคุณธรรมต่อผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้ 4 ด้านดังนี้คือ
 

1.ด้านตัวครู

คุณธรรมมีบทบาทต่อผู้ปฏิบัติดังนี้

* ทำให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในงานอาชีพ

* ได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป เป็นที่เคารพเชื่อฟังของศิษย์

* มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไร้ภัยอันตรายใดๆ เพราะแวดล้อมด้วยความรักนับถือจากศิษย์และประชาชนทั่วไป

* ครอบครัวมีความอบอุ่นมั่นคง ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ฝืดเคือง
 
                
2.ด้านสถาบันวิชาชีพครู

คุณธรรมมีบทบาทดังนี้

* ทำให้ชื่อเสียงของคณะครูเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชน

 * งานวิชาชีพครูมีความเจริญก้าวหน้า เพราะครูอาจารย์ทำงานเต็มกำลังความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพราะได้รับความช่วยเหลือจากประชาชนเต็มที่
 


3.ด้านสังคมและชุมชน

คุณธรรมมีบทบาทดังนี้

*สมาชิกของสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมสูง รู้จักสิทธิและหน้าที่อย่างถูกต้อง

*สังคมมีสันติสุข เพราะสมาชิกของสังคมได้รับการสั่งสอนจากผู้มีคุณธรรม

*สังคมได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเพราะสมาชิกมีคุณธรรม

 

4.ด้านความมั่นคงของชาติ

คุณธรรมมีบทบาทต่อความมั่นคงของชาติดังนี้

*สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความมั่นคง เพราะประชาชนมีความรักความเข้าใจและเห็นความสำคัญอย่างแท้จริง

*ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ มีความมั่นคงถาวร เพราะครูอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
โดย ครู Eduzones
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้