เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,220 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,561,178 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 631 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนประกวด'อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'ชิงถ้วยพระราชทาน

ลบ แก้ไข

 

 

 
 
UploadImage'


จัดโครงการประกวด Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน
 
 
เนื่องในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ในการพัฒนาประเทศนั้นต่อเนื่องยาวนานในทุกด้าน ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตย์กลางใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 2 เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและเป็นวันรักการอ่าน จากพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ บังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก ที่เป็นแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทย
 
จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการศึกษา การอ่านและการเรียนรู้ของประเทศไทยจากแหล่งต่างๆ ระบุตรงกันว่า เด็กและเยาวชนไทยยังอ่านหนังสือค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย อาทิ ผลการประเมินของ PISA ด้านการอ่านในปี 2543 - 2552 และ IMD World competitiveness Yearbook ปี 2554 พบว่า ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติด้านการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 51 จากประเทศทั้งหมด 59 ประเทศ การพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง อนึ่ง หากย้อนทบทวนการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า เมื่อปี 2547-2548 กระทรวงศึกษาธิการได้รณรงค์ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ "โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา" เป็นผลให้สถิติด้านการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
 
ดังนั้น สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อมุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตจึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดทำโครงการ"Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกฝัง สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด
 
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 
เปิดรับสมัคร       :     ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม 2556
 
เริ่มอ่านหนังสือ   :     15 มิถุนายน 2556
 
 
โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.readthailand.com

กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน
 
การส่งใบสมัคร
 
- สแกนใบสมัคร และส่งไฟล์มาที่ readthailand@tkpark.or.th
-แฟกซ์ใบสมัครมาที่ศูนย์ประสานงาน 02-891-8536
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
 
การพิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
โครงการฯ จัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ขนาด โดยโรงเรียนแต่ละขนาดจะแข่งขันกันภายในกลุ่มของตนเองดังนี้
 
โรงเรียนขนาดเล็ก    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน น้อยกว่า 150 คน

โรงเรียนขนาดกลาง    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 151-300 คน

โรงเรียนขนาดใหญ่     นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 301 คนขึ้นไป

หมายเหตุ : ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
 
คุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมประกวด

เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาทุกสังกัด
เป็นสถานศึกษาที่มีห้องสมุดหรือมุมหนังสือที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีความกระตือรือร้นกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน
 
เกณฑ์การตัดสิน
 
การพิจารณาจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้
 
ด้านบริหารจัดการส่งเสริมการอ่าน
ด้านมาตรฐานการส่งเสริมการอ่าน
ด้านประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต
ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน
ด้านคุณภาพเชิงประจักษ์
 
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน โดยใช้คะแนนจาก 2 ส่วน ดังนี้
 
ส่วนที่ 1 : โรงเรียนขนาดเล็กคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 65
               โรงเรียนขนาดกลางคะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70
               โรงเรียนขนาดใหญ่คะแนนเฉลี่ยรวมได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75
ส่วนที่ 2 : การจัดลำดับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยรวมตามขนาดของโรงเรียนเพื่อนำมาจัดลำดับ
 
การตัดสิน
 
การตัดสินระดับเขต (สพป.)
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) โดยเขตแต่งตั้งกรรมการ 1 ชุดตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป

รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับจังหวัด
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับจังหวัดซึ่งมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ของแต่ละจังหวัด เป็นประธานตัดสินตามเกณฑ์ที่คณะทำงานโครงการฯ กำหนดให้ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับเขตตรวจราชการต่อไป
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับป้ายประกาศ และเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับเขตตรวจราชการ
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินระดับเขตตรวจราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นกรรมการและผู้ตรวจราชการเป็นที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป
 
รางวัลการประกวด โรงเรียนจะได้รับ โล่ ป้ายประกาศและเกียรติบัตรจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และภาคีเครือข่าย
 
การตัดสินระดับประเทศ
 
ตัดสินโดยคณะกรรมการระดับชาติจำนวน 2ชุด โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน
ชุดที่ 1 : คณะกรรมการประเมินภาคสนาม จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน
ชุดที่ 2 : คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอ จำนวน 3 คณะๆ ละ 5 คน

รางวัลการประกวด
 
          รางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล / ศึกษาดูงานต่างประเทศ
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / เกียรติบัตร / เงินรางวัล
          รางวัลชมเชย 3 รางวัล : โล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ / เกียรติบัตร
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์ประสานงานโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน 987/1 ถนนเพชรเกษม 4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 081-906-2396, 083-711-4585 โทรสาร. 02-891-8536

 

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 56 22:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,009 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ