เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,179 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,477,328 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 629 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนโรงเรียนนายร้อยตํารวจ เปิดรับบัณฑิตศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์

ลบ แก้ไข

 

 

UploadImage

คณะนิติวิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตํารวจจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖     มีรายละเอียดดังตอไปนี้.-
 
๑. จํานวนที่รับ
 
   รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง  จํานวน  30 คน
 
๒. พื้นความรูและคุณสมบัติของผูสมัคร  
 
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา   หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร  

๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไมนอยกวา ๒ ป

๒.๓ ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ ๒.๑ และ ๒.๒  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๒.๔ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

3. ผูไมมีสิทธิสมัครเขาเปนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผูไมมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่ระบุไวในขอ 2
 
4. วิธีการสมัคร  
 
๔.๑  สมัครทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.rpca-admission.com เทานั้น โดยรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ยกเวน วันสุดทายที่รับสมัครวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๔.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๑,๒๓๐.- บาท หนึ่งพันสองรอยสามสิบบาทถวน แบงเปน
 
-คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน  ๑,๒๐๐.- บาท  
-คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน  ๓๐.-  บาท 
ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
         
การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดําเนินการโดยนําแบบฟอรมการชําระ
เงินไปชําระเงินผานเคานเตอรที่ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวัน  และเวลาทําการของสาขานั้นๆ  

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ  เมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบแลว และจะไมคืน เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ผูสมัครสอบที่ชําระเงินแลว  สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  สถานที่สอบ  และพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบฉบับสมบูรณ  ซึ่งจะมีการระบุเลขลําดับสมัคร  และรหัสประจําตัวสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpcaadmission.com   ไดตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เปนตนไป

๕. การดาวนโหลดระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
 
       ผูสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  สามารถเขามา Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ไดชําระเงินไปแลว ๒ วันทําการ หากชําระเงินแลวแตไมสามารถ Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบได สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่  ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๑๐

๖. หลักฐานที่ใชการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต

ผูสมัครสอบตองเตรียมไฟลรูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวน  แตงกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ถายไวไมเกิน  ๓ เดือน ขนาด ๑๐๐ Kb. ประภทของไฟลเปน .JPG หรือ .GIF เพื่อใชประกอบในการสมัครสอบ หากรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบและกรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหเขาสอบ  จะถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบเอง  และจะอางวาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมได

๗. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

๗.๑  บัตรประจําตัวสอบที่ปรากฏรูปถายของผูสมัครสอบ  ระบุเลขลําดับสมัคร  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ  จึงจะถือวาสมบูรณ  

๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถายของผูสมัครสอบติดอยู และมีตราหนวยงานราชการที่เกี่ยวของประทับรับรอง  

ข้อมูลอื่น ๆ 

 

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 เม.ย. 56 15:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,599 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์