เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3,836 เรื่อง
  • ผู้ชม : 17,695,372 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 579 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนทัพฟ้า รับนักเรียนจ่าอากาศ

ลบ แก้ไข

กองทัพอากาศรับสมัครบุคคล ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๕๒

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารต่าง ประจำปี ๒๕๕๒ ตามรายละเอียดดังนี้

. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติโดยย่อ

. เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด (เกิดประเทศไทย)

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า .๐๐ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี ..๒๕๓๔ – ๒๕๓๘) มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารสรรพาวุธ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศระยะเวลาศึกษา ปี สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครในโควตา จังหวัดชายแดนภาคใต้ (.ยะลา, .ปัตตานี และจ.นราธิวาส) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไป คือภูมิลำเนา และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ .ยะลา, .ปัตตานี และ .นราธิวาส เท่านั้น รวมทั้งมีความรู้ภาษาถิ่นภาคใต้ หรือภาษายาวี

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า .๐๐ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี ในปีที่เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศนับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิดในระหว่างปี ..๒๕๓๒ – ๒๕๓๕) มีสิทธิเข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น และเหล่าทหารต้นหน หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ(แผนการเรียนวิทย์ – คณิต) ระยะเวลาศึกษา ปี หรือเข้าศึกษาในเหล่าทหารอากาศโยธิน, เหล่าทหารสารวัตรหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (ทุกแผนการเรียน) ระยะเวลาศึกษา ปี

. ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของ

กองทัพอากาศ มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า .๐๐

. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

. หลักฐานวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของโรงเรียนซึ่งแสดงว่า

กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร

. เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์ ใช้รูปถ่ายปัจจุบันขนาด นิ้ว (ถ่ายในครั้งเดียวกัน ระยะเวลา

ไม่เกิน เดือน นับถึงวันสมัคร) แต่งกายสุภาพ ท่าปกติ ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา จำนวน รูป

(เขียนชื่อ สกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป)

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ชุด (ถ้าผู้สมัครยังไม่ทำบัตรประจำตัวประชาชน

ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านแทน)

. สำเนาหลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของกรมการรักษาดินแดน (ถ้ามี)

. หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่

ในการรบ หรือการสงคราม หรือปราบจลาจล หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หรือลูกจ้างประจำ ซึ่งประสบอันตรายบาดเจ็บถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ (ถ้ามี)

. การรับสมัคร

. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ซื้อใบสมัคร ถึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒

. สมัครด้วยตนเองที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการ

ฝึกศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ . (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่

โรงเรียนจ่าอากาศ (กรุงเทพมหานคร), โรงเรียนการบิน(.นครปฐม), กองบิน (.นครราชสีมา), กองบิน (.ลพบุรี), กองบิน (.นครสวรรค์), กองบิน (.สุราษฎร์ธานี), กองบิน ๒๑ (.อุบลราชธานี), กองบิน ๒๓(.อุดรธานี), กองบิน ๔๑ (.เชียงใหม่), กองบิน ๔๖ (.พิษณุโลก), กองบิน (.ประจวบคีรีขันธ์), กองบิน ๕๖(.สงขลา) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ..๒๕๕๑ ในราคาชุดละ ๘๐.- บาท หาก ประสงค์จะสั่งซื้อระเบียบการทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียดพร้อมส่งเงิน จำนวน ๑๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติสั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.กองทัพอากาศ ๑๐๒๑๓ ในนาม นาวาอากาศโทหญิง จันทิมา ไชยปะ และจ่าหน้าซองถึงสำนักงานรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๒๕๓๔ ๓๗๖๒, ๒๕๓๔ ๓๗๖๓ , ๒๕๓๔ ๒๘๔๑, Internet:www.atts.rtaf.mi.th, www.atts.ac.th,

www.rtafatts.com

******************************

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 พ.ย. 51 14:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 60,800 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 60,800 ครั้ง ตอบ 16 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สุพิชชา บัวซุย
IP : 171.5.214.***
ผู้หญิงสอบได้ไหม??คะ
ลบ แจ้งลบ
โดย มณีรัตน์
IP : 180.183.213.***

มีรับสมัครจ่าอากาศหญิงไหมค่ะ

ได้ข่าวมาว่ามีการรับสมัครจ่าอากาศหญิงด้วย

ช่วยส่งข้อมูลให้หน่อยน้าค่า

ขอบคุณมากค่า    

ลบ แจ้งลบ
โดย ningning22
IP : 222.123.63.***

อยำกเป็นเหมือนกันแต่เป็นไม่ได้ เป็นแฟนทหารแทนแล้วกันนะค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย dada_it01@hotmail.com
IP : 203.155.54.***

ไม่มีจ่าอากาศหญิงบ้างหลอคะด่วน

dada_it01@hotmail.com

ลบ แจ้งลบ
โดย Snow-sonG
IP : 124.120.103.***

ไม่รู้อาไร~* เเต่จาสู้สุดใจ เพราะ ปีที่เเล้ว อีก 300 ที่ก่ะใด้ละ ~*

เพราะงั้น สู้ๆ~*

ลบ แจ้งลบ
โดย NAT
IP : 203.172.166.***

อยากเป็นทหารจังเลย อยากรับใช้ชาติจัง

                      

ลบ แจ้งลบ
โดย กตัญญู
IP : 125.26.42.***
ลบ แจ้งลบ
โดย หน้าหล่อ
IP : 125.26.224.***

อยากรู้ว่าดุริยางค์เขารับนักเรียนที่สูงเท่าไหร่หรอขึ้นไปหรอครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นายขัตติยะ สมบัติสิน
IP : 202.143.165.***
ผมอยากเรียนมาก อยากลองไปสอบดูครับ อยากฝึกวินัยให้กัยตนเองมากเลยคับ ผมจะตั้งใจสอบให้ได้ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ต้า
IP : 118.174.115.***

ผมอยากรู้สถานที่การรับสมัครทหารช่าง

 เเละข้อมูลการสมัคร

การตรวจสอบร่างกายตรวจอะไรบ้างคร้าบ

ลบ แจ้งลบ
โดย ชาคร
IP : 203.107.199.***

หลานสาวสอบได้ร.ร.การบิน จ. ประจวบไม่มีรายละเอียดเลย ค่าเทอมเท่าไร มีที่พักให้หรือเปล่าใครมีข้อมูลช่วยสงเคาะห์ด้วยสงสำรหลาน

ลบ แจ้งลบ
โดย นนท์
IP : 125.26.41.***

ปีนี้ผมสู่สุดใจ

ลบ แจ้งลบ
โดย ครัยไม่รู้
IP : 203.172.199.***

   ข้อมูลแล่มโคตรๆ เลย   Thank  you   หลายๆเด้อ

ลบ แจ้งลบ
โดย พ้มเองคับ
IP : 203.172.199.***
    เเล่มเลย     
ลบ แจ้งลบ
โดย จอม
IP : 125.24.162.***

ขอสอบของ   จ่าอากาศยากไมคับ

ผมจะสมัครด้านกีฬา    ได้ไมละคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย วรภาส
IP : 222.123.140.***

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

จำเป็นมากๆๆคับ

ขอบคุณ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่