เปิดรับโครงการอาชีวะสร้างชาติ "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" ชิงทุนกว่า1,500,000 บาท

ลบ แก้ไข

           เปิดรับโครงการอาชีวะสร้า

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ริเริ่มโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชิญชวนวิทยาลัยสังกัดอาชีวะใน 3 หมวดวิชาหลักส่งโครงการเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนไปขยายผลสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและชุมชนรวมกว่า 1,500,000 บาท 
         
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี เปิดตัวโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชิญชวนเยาวชนและวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานโครงการที่สืบสานแนวคิดที่ดำเนินการอยู่แล้วในสถานศึกษา โดยจะมีการคัดเลือกจากการเขียนบอกเล่าโครงการพร้อมแจ้งแผนการต่อขยายโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย และชุมชนรอบข้าง 
 
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงโครงการความร่วมมือดังกล่าวว่า เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกันคือความต้องการเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี  และเป็นแนวทางการพัฒนาบนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่  โดยใช้หลักความพอประมาณ  การคำนึงถึงการมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตน
                 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาอาชีวศึกษาได้มีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสู่การปฏิบัติในแต่ละรายวิชาที่มีการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ต่อยอดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตลอดจนมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มุ่งเน้นการจัดการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณกับศักยภาพของผู้เรียน พอประมาณกับภูมิสังคมของโรงเรียนและชุมชนที่ตั้ง ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น อย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในด้านต่าง ๆ โดยการดำเนินกิจการต้องนำไปสู่ความยั่งยืนของผล อีกทั้งการเรียนการการสอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้ อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น อดทน มีความพากเพียร มีวินัย มีสัมมาคารวะรู้จักทำประโยชน์ให้กับสังคม ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมไทย
         
“กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่นการส่งเสริมการออมของนักเรียนนักศึกษาหรือการหารายได้ระหว่างเรียน ด้านสังคม ได้แก่ การมีจิตอาสาและการบริการสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัยากรอย่างมีคุณค่า และด้านวัฒนธรรม การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ” เลขาธิการ กอศ. กล่าวเสริม
               
นางสาวสุพัตรา  เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซี กล่าวถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์การริเริ่มโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” ว่า มูลนิธิเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตและการศึกษา แก่เยาวชน และสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิ มาโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 12 ปี
               
โครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังจะช่วยเผยแพร่กิจกรรมของนักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวการเรียนการสอน และปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตจริงให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีแก่สังคม อันจะทำให้เกิดการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะให้นักเรียน นักศึกษา ที่จะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน ชุมชน ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ร่วมกันของสถานศึกษา และสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในท้ายที่สุด 
                 
“หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการประกอบด้วย 1.ต้องเป็นโครงการที่มีหลักการและเหตุผลเพื่อสืบสาน ส่งเสริม และดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.ความคิดสร้างสรรค์ 3.คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ความยั่งยืนของโครงการ 5.การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 6.ความชัดเจนของการต่อยอดโครงการที่นำเสนอ 7.ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะได้จากโครงการ 8.ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  9. การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษาของโครงการ” ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าว
 
ด้านการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาที่สนใจ เพียงเขียนบอกเล่าโครงการที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คหกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจบริการ  ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม และประเภทที่ 3 เกษตรกรรม มีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ได้แก่
 
- ระยะแรก สถานศึกษาส่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม  
- ระยะสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง
ในแต่ละประเภท รับเงินสนับสนุนครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาละ 50,000 บาท 
และรับงบประมาณจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  20,000 บาท ในวันที่ 4- 6 ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีราชดำริ รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 630,000 บาท       
- ระยะสาม คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการตามที่นำเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล โดยแบ่งเงินรางวัลเป็น 2 ส่วน คือ เงินสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ณ ประเทศภูฎาน รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท
โดยมีกรอบระยะเวลา ดังนี้
                 
1. วันที่ 1  - 30 กันยายน 2557  รับสมัครโครงการ 
2. ภายในเดือนตุลาคม 2557 คณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกโครงการ 3 วิทยาลัยในแต่ละประเภท และมอบเงินระยะแรก ทางเว็บไซต์             
3. เดือนตุลาคม  2557 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภท จำนวน 9 สถานศึกษา ดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอ
4. ภายในวันที่ 10-20พฤศจิกายน2557ประกาศนัดวันติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการ 
5. ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ตัดสินและมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท
 
6. เดือนธันวาคม 2557 นิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4-6 ธค. 57
 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฎาน 
                 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: กลุ่มความร่วมมือ 3 โทร. 02 281 5555 ต่อ 1393 / 087 995 0726 หรือที่มูลนิธิบิ๊กซี โทร. 02 655 4934 / 080 045 1911
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ส.ค. 57 14:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,649 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,649 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement