ประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" ชิงทุนกว่า1.5ล้านบาท

ลบ แก้ไข

                          ประกวดโครงการอาชีวะสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ขอเชิญเยาวชน และวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชิงเงินทุนไปขยายผลสร้างเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและชุมชน รวมกว่า 1,500,000 บาท 
 
การดำเนินงานโครงการ
สถานศึกษาที่สนใจ เพียงเขียนบอกเล่าโครงการที่นักศึกษา หรือวิทยาลัยดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสืบสานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งกลุ่มประเภทการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 
ประเภทที่ 1 คหกรรม ศิลปกรรม ธุรกิจบริการ  
ประเภทที่ 2 อุตสาหกรรม
ประเภทที่ 3 เกษตรกรรม 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ
1. ต้องเป็นโครงการที่มีหลักการและเหตุผลเพื่อสืบสาน ส่งเสริม และดำเนินการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ความคิดสร้างสรรค์ 
3. คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ความยั่งยืนของโครงการ 
5. การใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 
6. ความชัดเจนของการต่อยอดโครงการที่นำเสนอ 
7. ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณที่จะได้จากโครงการ 
8. ประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดต่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และชุมชน  
9. การมีส่วนร่วมของชุมชน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ในสถานศึกษาของโครงการ
 
ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ
 
ระยะแรก สถานศึกษาส่งโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในสถานศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่มีการดำเนินงานชัดเจน และเป็นรูปธรรม  
 
ระยะสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวนสถานศึกษา 3 แห่ง ในแต่ละประเภท รับเงินสนับสนุนครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาละ 50,000 บาท และรับงบประมาณจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 20,000 บาท ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 ณ บิ๊กซีราชดำริ รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 630,000 บาท 
ระยะสาม คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการตามที่นำเสนอ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล โดยแบ่งเงินรางวัลเป็น 2 ส่วน คือ เงินสำหรับสนับสนุนสถานศึกษาและเงินสนับสนุนการศึกษาดูงานหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ณ ประเทศภูฎาน รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 870,000 บาท
 
กรอบระยะเวลา
 
1. วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 รับสมัครโครงการ 
2. ภายในเดือนตุลาคม 2557 คณะกรรมการจะแจ้งผลการตัดสินคัดเลือกโครงการ 3 วิทยาลัย ในแต่ละประเภท และมอบเงินระยะแรก ทางเว็บไซต์  www.bigc.co.th  
3. เดือนตุลาคม 2557 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละประเภท จำนวน 9 สถานศึกษา ดำเนินการตามแผนงานที่นำเสนอ
4. ภายในวันที่ 10 -20 พฤศจิกายน 2557   ประกาศนัดวันติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการ 
5. ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตัดสินและมอบรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท
6. เดือนธันวาคม 2557 นิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 4-6 ธันวาคม 2557 และศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฎาน 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: กลุ่มความร่วมมือ 3 โทร. 02 281 5555 ต่อ 1393 / 087 995 0726 
มูลนิธิบิ๊กซี โทร. 02 655 4934 / 080 045 1911
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.ย. 57 18:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,140 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,140 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement