เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 3,823 เรื่อง
  • ผู้ชม : 17,669,004 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 578 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนทัพเรือ รับนักเรียน จ่าทหารเรือ

ลบ แก้ไข

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒)

. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ

. เป็นชายโสด อายุ ๑๗ – ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ มกราคม ..๒๕๓๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ..๒๕๓๕) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ

จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม..๕๒ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ มกราคม ..๒๕๒๘

ถึง ๓๑ ธันวาคม ..๒๕๓๔)

. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒)

. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ที่แสดงสัญชาติของผู้ให้กำเนิด (ปู่-ย่า–ตา-ยาย)

. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ของกระทรวงศึกษาธิการ

. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด นิ้ว จำนวน ๑๒ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน เดือน)

. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

. ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้

.. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร .. สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

.. กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม .. โรงเรียนสื่อสารทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

.. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี .. ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

.. ทัพเรือภาคที่ จังหวัดภูเก็ต .. ฐานทัพเรือพังงา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

.. หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต ..๑๐ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)

..๑๑ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ ..๑๒ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)

..๑๓ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (.ทร. บางนา .ทร. ภูเก็ต .ทร. สัตหีบ .ทร. สงขลา .ทร. อุบลราชธานี .ทร.๑๔ พังงา)

. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง

ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดา หรือธนาณัติด่วนพิเศษ

ไม่รับธนาณัติ online )

. การรับสมัคร

. สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

. สมัครด้วยตนเอง

.. ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ . - ๑๕.๐๐ . ตามสถานที่ ดังนี้

- จังหวัดชลบุรี สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) - จังหวัดสงขลา สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (.ทร.)

- จังหวัดจันทบุรี ค่ายตากสิน - จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนารีนุกูล

.. ส่วนกลาง ตามสถานที่ ดังนี้

- กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชนาวิกสภา เขตบางกอกน้อย ตั้งแต่ ๑๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ . - ๑๕.๐๐ .

- จังหวัดนครปฐม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล ตั้งแต่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ . - ๑๕.๐๐ .

. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย

และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..๒๕๔๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๒๘๘๙ ๓๙๒๒,

๒๔๗๕ ๓๖๔๓, ๒๔๗๕ ๓๖๖๓, ๒๔๗๕ ๓๖๖๔ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu

** **-----********************************* ก ******************
************

ก

รับฟรี "Eduzones Journal"

น้อง ๆ หรือหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และโรงเรียนใดที่ต้องการรับสุดใหม่ "Eduzones Journal" เล่ม 1 และเล่ม 2 (ดูรายละเอียด http://blog.eduzones.com/magazine/11214)

แจกให้ ฟรี ๆ รีบลงชื่อ - นามสกุล ไว้ที่นี่ แล้วไปขอรับหนังสือได้ที่บูธ Eduzones ในงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 และ 30 พ.ย.นี้ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น.

ด่วน!!! มีจำนวนจำกัด

*****************************************

ส่วนน้อง ๆ ที่ไม่สามารถมารับในงานก.พ.ได้ ก็สามารถ "รับฟรี" ได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่เสียค่าส่งทางไปรษณีย์เล่มละ 10 บาทเท่านั้น เรายินดีส่งให้ ฟรี 1 ปี เต็ม ๆ ...

โดยเข้าไปลงทะเบียนชำระค่าส่งทางไปรษณีย์รายปี 120 บาท (เล่มละ 10 บาท) ที่นี่

http://magazine.eduzones.com/page.php?page=magregis.php

แล้วแจ้งยืนยันมาที่ โทรศัพท์ 02-561-5455-7 ต่อ 16 หรือ อีเมล์ sakrapee@eduzones.com


 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 พ.ย. 51 15:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 36,077 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 36,077 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อนุชา
IP : 203.172.243.***
สมัครสอบปี53 วันไหนครับ จ่าทหารเรือ
ลบ แจ้งลบ
โดย first_theerawut@hotmail.com
IP : 117.47.250.***
ผมสอบภาควิชาการแล้วรอฟังผลสอบตื่นเต้นจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก  , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , 

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือน , บริจาคโลหิตวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , วันฉัตรมงคล , วันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่