เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่สมัคร ม.อ.ปี58เฉียดหมื่นเภสัชฯติดท็อป

ลบ แก้ไข

            เด็กเรียนดีทั่วประเทศ ปี 58 แห่สมัคร ม.อ.เกือบหมื่น เภสัชฯ ติดท็อป

                  เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ มีนักเรียนทุกภาคสนใจสมัครเกือบหมื่นคน คณะเภสัชศาสตร์ยังคงติดท็อปผู้สมัครมากที่สุด

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดเผยว่า โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปในทุกภาคของไทยให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศ ซึ่งการรับนักเรียนในโครงการครั้งนี้มีการวัดผลที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มีวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเบื้องต้น โดยใช้หลักเกณฑ์ดูผลการเรียนรวมจากทุกหมวด การเรียน 4 ภาคการศึกษาของชั้นมัธยมปลายม.4-ม.5 โดยมหาวิทยาลัยได้นำคะแนนดังกล่าวมาแปลงเป็นคะแนนเพื่อจัดลำดับ โดยนำค่าเฉลี่ยของคะแนน O-NET ของโรงเรียนในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา ซึ่งท้ายที่สุดจะคิดคะแนนจากผลการเรียนร้อยละ 75

การรับนักเรียนเรียนดีโครงการปีนี้ได้รับการตอบรับมากกว่าปีที่ผ่านมา ในปีนี้ มีผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ สมัครผ่านทางออนไลน์และมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติข้างต้นในทุกภาคทั่วประเทศมากกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น จำนวน 9,358 คน จำแนกผู้สมัครเป็นรายภาค ได้แก่ ภาคกลาง จำนวน 846 คน ภาคตะวันตก จำนวน 90 คน ภาคตะวันออก จำนวน 347 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 968 คน ภาคใต้ จำนวน 6,955 คน ภาคเหนือ จำนวน 152 คน ทั้งนี้ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ามาสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4,558 คน และผ่านการคัดเลือก จำนวน 2,028คน โดยคณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ผู้สนใจเลือกเข้าศึกษามากที่สุด

คณะที่เข้าร่วมโครงการรับในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 27 คณะ 152 สาขาวิชา กระจายไปใน 5 วิทยาเขต สามารถจำแนกคณะที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1,336 คน คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1,142 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1,140 คน คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 795 คน คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 596 คน คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 544 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 513 คน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 406 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 353 คน และคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 299 คน

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้สถานที่ 2 แห่ง แก่นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยสัมภาษณ์นักเรียนจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ส่วน ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และ วิทยาเขตต่างๆที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำหรับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้จัดสอบสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่
 

ดร.สุขสวัสดิ์ ศิริจารุกุล ได้ให้ความมั่นใจต่อ ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ ถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งการเป็นแหล่งฟูมฟักให้นักศึกษาเป็นคนเก่งคนดี คุณภาพทางวิชาการ คุณภาพทางการศึกษาการเป็นแหล่งพัฒนา ทักษะวิชาชีพ จริยธรรม บนพื้นฐานต่างพหุวัฒนธรรม ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป

สำหรับเยาวชนที่มาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ นายสิริวัฒน์ สมบัติมี โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา จังหวัดอุดรธานี ได้บอกว่า ตนได้รู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากการติดตามทางอินเตอร์เน็ต ได้เลือกคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน คิดว่าเมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจที่บ้านได้ สำหรับโครงการนี้คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ให้โอกาสนักเรียนทั่วประเทศและการสอบสัมภาษณ์มีการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ ก็อยากแนะนำให้น้องๆมาเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเห็นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี ได้รับรางวัลต่างๆและเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 5 ของประเทศที่มีผลงานโดดเด่นสิ่งที่อยากฝากมายังมหาวิทยาลัย สิริวัฒน์บอกว่าอยากให้มหาวิทยาลัยจัดนิทรรศการและแนะแนวในโรงเรียนแถวภาคอีสานตอนบนบ้าง จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

นางสาวมยุรฉัตร แวดไธสง โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม จังหวัดพะเยา บอกว่า ตนเลือกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพราะชอบ สนใจและใฝ่ฝันว่าจะเป็นไกด์ เลือกสมัครโครงการนี้เพราะเพื่อนแนะนำและดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมทางเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย ส่วนผู้ปกครองสนับสนุนให้เลือกเรียนที่นี่เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพ บัณฑิตที่จบมามีประสิทธิภาพค่ะ นางสาวมยุรฉัตร กล่าว

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

นางสาวพิมพ์นิภา สุขมาศรี นางสาวจิตตราภรณ์ มาละแซม และนางสาวสกุลรัตน์ จันทร์ชะนะ 3 สาว จากโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน โดยนางสาวพิมพ์นิภา บอกว่า ตนและเพื่อนๆเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ เพราะชอบวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ ส่วนเพื่อนอยากเป็นครูฟิสิกส์ โครงการนี้พวกเราคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะให้โอกาสนักเรียนที่เรียนดีได้เข้าศึกษาอีกทั้งเป็นการวัดระดับโรงเรียนด้วย อยากแนะนำน้องๆให้มาสมัคร เพราะคิดว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคุณภาพสูง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพค่ะ

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

นางสาวประภัสสร ทองแจ่ม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี บอกว่า รู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากเว็บไซด์ของeduzoneค่ะ โดยศึกษาเกี่ยวกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ท้ายสุดได้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คิดว่าเลือกสาขานี้สามารถนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะสภาพท้องถิ่นที่อยู่อาศัยของตนในจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี มีวัตถุดิบทางการเกษตรมากมาย เช่น มันสำปะหลัง สัปปะรด ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งตนเองมีความภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นลูกพระบิดาค่ะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ นางสาวประภัสร กล่าว

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

นายชตินนท์ เหลืองอ่อน โรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี บอกว่า โครงการนี้เป็นโครงการแรกๆที่เปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาสมัคร และเห็นว่าเปิดรับหลากหลายสาขารู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากครูแนะแนวในชั่วโมงเรียน สนใจเลือกสาขาดิจิทัลมีเดีย โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติชอบศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการสื่อสาร ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล จบแล้วคิดว่ามีแหล่งงานรองรับ อยากฝากถึงมหาวิทยาลัยว่า น่าจะเปิดวิทยาเขตที่ไม่ได้อยู่ในภาคใต้บ้างเพื่อให้โอกาสคนในพื้นที่ได้ศึกษาและเข้าถึงแหล่งงาน

เด็กเรียนดีทั่วประเทศแห่

นางสาวกมลรัตน์ แย้มกมล โรงเรียนวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี บอกว่า สนใจในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาก เลือกเรียนสาขาประวัติศาสตร์ เรียนวิชานี้แล้วมีความสุข รู้จักมหาวิทยาลัยแห่งนี้จากอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ค่ะ คิดว่าวิทยาเขตปัตตานีเป็นวิทยาเขตที่อบอุ่น ปลอดภัย น่าอยู่อีกวิทยาเขตหนึ่ง ส่วนนางสาวอัมรินทร์ อนันต์จิตสุภา จากโรงเรียนมารีวิทย์ จังหวัดชลบุรี เลือกเรียนที่วิทยาเขตปัตตานีเช่นกันโดยเลือกเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ คิดว่าเรียนที่ไหนนิสิต นักศึกษาก็เหมือนกันทุกที่ไม่แตกต่างกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทราบจากผลงานที่ผ่านตาตามสื่อต่างๆ ภาคภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ นางสาวอัมรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ http://www.entrance.psu.ac.th ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หากเยาวชนพลาดจากโครงการนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโครงการพิเศษที่คณะและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยรับโดยตรง เช่น การรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ผลคะแนน GAT/PATครั้งที่1/2558(สอบ พฤศจิกายน 2557)และวิชาสามัญ 7 วิชา (สอบ มกราคม 2558) สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็ปไซด์ ของมหาวิทยาลัยประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และโครงการอื่นๆจำนวนกว่า 30 โครงการที่รับอยู่ในขณะนี้ ทาง http://www.entrance.psu.ac.th
.................................................
ข้อมูล-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th/th/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ย. 57 21:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,511 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,511 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement