90ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบให้ระดับปวช.-ปริญญาตรีขยายเวลารับสมัคร

ลบ แก้ไข
       
                             90 ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
               มอบให้ระดับปวช. - ปวส.และปริญญาตรีขยายเวลารับสมัคร

            
90ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

โดยมีกำหนดการอัพเดทของโครงการฯ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 
   ระดับอาชีวศึกษา:  27 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
   ระดับปริญญาตรี :  27 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
   ระดับอาชีวศึกษา:   2 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี :   9 กุมภาพันธ์ 2558
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
   ระดับอาชีวศึกษา :  11 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี  :  17 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนทุนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
  ทุกระดับพร้อมกัน :  20 กุมภาพันธ์ 2558
- พิธีมอบทุนการศึกษา 
  10 มีนาคม 2558 

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปี 2557 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นในปีนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ดังนี้

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา

1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย

- ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2557 
ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม
- เกษตรกรรม
- คหกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป

1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

2) ทุนระดับอุดมศึกษา

2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา

ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ในระบบ
การศึกษาหลักสูตร 4 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ตามสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้

-วิศวกรรมศาสตร์
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีการเกษตร
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
-คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
-สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-จิตวิทยา (วทบ.)
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ

2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.)

2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร

3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณบดี
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อสมาชิกในครอบครัว) พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว 
- หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปีและเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ(ถ้ามี)

4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 57 16:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,069 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,069 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement