20ทุนอาชีวะ-ปริญญาตรีโครงการ“เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” มีเวลาอีกแค่8วันเท่านั้น

ลบ แก้ไข
                              อีกแค่8วันเท่านั้นหมดเขตรับ
              20 ทุนอาชีวะ-ปริญญาตรีโครงการ“เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” 
      20ทุนอาชีวะ-ปริญญาตรีโคร

ผู้ที่สนใจขอรับทุนในโครงการ“เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ซึ่งเปิดมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ใน ปี 2557 โดยให้ผู้ขอรับทุนฯเขียนแสดงวิสัยทัศน์ คุณธรรม 12 ประการ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตบนหลักคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความรู้เข้าใจในศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ยังมีโอกาสส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 พ.ย.นี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการให้กับเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป
3. เพื่อให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญของ คุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ มีความภูมิใจในชาติและความเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาโตชิบาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 
เป็นทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  (สิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา)
1.  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.)   จำนวน   10  ทุน    ทุนละ  8,000   บาท
2.  ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)    จำนวน   10  ทุน    ทุนละ  10,000  บาท

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครฯ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
2. สำเนาบัตรนักเรียน - นักศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. บทความบรรยาย “หลักคุณธรรม”ที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุด 1 ข้อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
 
ขั้นตอนการขอรับทุน
1. ขอรับใบสมัครฯ ได้ที่สถานศึกษา ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา หรือ     ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ www.toshiba.co.th เลือกเมนู “กิจกรรมเพื่อสังคม”
2. ส่งใบสมัครฯ พร้อมเขียนบรรยาย “หลักคุณธรรม” ที่คิดว่าสำคัญที่สุด 1 ข้อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) เพื่อประกอบการพิจารณา ส่งมาที่ “สำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม” บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 
4. ประกาศผลทาง www.toshiba.co.th และหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ กันประกอบด้วย
1. แนวคิดคุณธรรมที่เลือก พิจารณาจากการเลือกหัวข้อ สามารถทำได้จริง และสามารถอธิบายแนวคิดออกมาในรายงานให้กรรมการเข้าใจได้
2. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ จากแบบฟอร์มใบสมัคร
3. คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน   โดยผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนธันวาคม 2557
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สานักบริหารและโครงการเพื่อสังคม บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
โทรศัพท์. 02-511-7712 โทรสาร 02-513-0305
Email : wachirawit.p@ttc.toshiba.co.th
Facebook : facebok.com/Toshiba CSR-Thai

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 57 15:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,041 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,041 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement