ทุนเด่นระดับอาชีวะ

ลบ แก้ไข
                                  ทุนเด่นระดับอาชีวะ
                   ทุนเด่นระดับอาชีวะทุนเด่นสัปดาห์นี้ของน้อง ๆ ระดับอาชีวศึกษา ก็ยังมีทุนที่น่าสนใจในหลายประเภท อาทิทุนของโตชิบา ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบให้ระดับปวช. - ปวส5.,000ทุนของ​ดั๊บเบิล เอ และทุนเรียนปริญญาตรีมทร.ล้านนา ลองติดตามกันดูครับ...

     20 ทุนอาชีวะ-ปริญญาตรีโครงการ“เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” 
      20ทุนอาชีวะ-ปริญญาตรีโคร

ผู้ที่สนใจขอรับทุนในโครงการ“เรารักโรงเรียนกับโตชิบา” ซึ่งเปิดมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ ใน ปี 2557 โดยให้ผู้ขอรับทุนฯเขียนแสดงวิสัยทัศน์ คุณธรรม 12 ประการ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตบนหลักคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาต่อผู้อื่น มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มีความรู้เข้าใจในศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ยังมีโอกาสส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 พ.ย.นี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการให้กับเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เพื่อมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป
3. เพื่อให้เยาวชนเข้าใจความสำคัญของ คุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ มีความภูมิใจในชาติและความเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่สามารถจะสำเร็จการศึกษาได้
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆอยู่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาโตชิบาฯ ประจำปีการศึกษา 2557 
เป็นทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  (สิ้นสุดลงในแต่ละปีการศึกษา)
1.  ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.)   จำนวน   10  ทุน    ทุนละ  8,000   บาท
2.  ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)    จำนวน   10  ทุน    ทุนละ  10,000  บาท

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัครฯ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี  
2. สำเนาบัตรนักเรียน - นักศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. บทความบรรยาย “หลักคุณธรรม”ที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุด 1 ข้อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
 
ขั้นตอนการขอรับทุน
1. ขอรับใบสมัครฯ ได้ที่สถานศึกษา ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบา หรือ     ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครฯ ได้ที่ www.toshiba.co.th เลือกเมนู “กิจกรรมเพื่อสังคม”
2. ส่งใบสมัครฯ พร้อมเขียนบรรยาย “หลักคุณธรรม” ที่คิดว่าสำคัญที่สุด 1 ข้อ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ) เพื่อประกอบการพิจารณา ส่งมาที่ “สำนักบริหารและโครงการเพื่อสังคม” บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 201 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
3. ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 
4. ประกาศผลทาง www.toshiba.co.th และหน่วยงานการศึกษาที่ได้รับคัดเลือก

เกณฑ์การตัดสิน 
คณะกรรมการจะพิจารณาจากปัจจัยด้านต่าง ๆ กันประกอบด้วย
1. แนวคิดคุณธรรมที่เลือก พิจารณาจากการเลือกหัวข้อ สามารถทำได้จริง และสามารถอธิบายแนวคิดออกมาในรายงานให้กรรมการเข้าใจได้
2. พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลต่างๆ จากแบบฟอร์มใบสมัคร
3. คณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน   โดยผลตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนธันวาคม 2557
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สานักบริหารและโครงการเพื่อสังคม บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
โทรศัพท์. 02-511-7712 โทรสาร 02-513-0305
Email : wachirawit.p@ttc.toshiba.co.th
Facebook : facebok.com/Toshiba CSR-Thai
      
                 90 ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
               มอบให้ระดับปวช. - ปวส.และปริญญาตรีขยายเวลารับสมัคร

            
90ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

โดยมีกำหนดการอัพเดทของโครงการฯ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 
   ระดับอาชีวศึกษา:  27 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
   ระดับปริญญาตรี :  27 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
   ระดับอาชีวศึกษา:   2 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี :   9 กุมภาพันธ์ 2558
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
   ระดับอาชีวศึกษา :  11 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี  :  17 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนทุนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
  ทุกระดับพร้อมกัน :  20 กุมภาพันธ์ 2558
- พิธีมอบทุนการศึกษา 
  10 มีนาคม 2558 

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปี 2557 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นในปีนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ดังนี้

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา

1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย

- ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2557 
ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม
- เกษตรกรรม
- คหกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป

1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

2) ทุนระดับอุดมศึกษา

2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา

ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ในระบบ
การศึกษาหลักสูตร 4 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ตามสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้

-วิศวกรรมศาสตร์
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีการเกษตร
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
-คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
-สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-จิตวิทยา (วทบ.)
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ

2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.)

2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร

3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณบดี
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อสมาชิกในครอบครัว) พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว 
- หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปีและเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ(ถ้ามี)

4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

 
 
                              5,000ทุน​ดั๊บเบิล เอ เปิดโอกาสให้ถึง30พ.ย.นี้
                  
5,000ทุน​ดั๊บเบิลเอเปิดโ

ดั๊บเบิล เอ ส่งเสริมให้ลูกชาวนาได้มีการศึกษาที่ดี โดยจัดโครงการ "Better Tomorrow" เพื่อมอบ 5,000 ทุนการศึกษา รวม 10 ล้านบาท และต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้สานฝันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกชาวนาเกิดแรงบันดาลใจ กล้าคิดกล้าฝัน และพร้อมก้าวต่อไปสู่อาชีพที่ดีในอนาคต
 
 
จำนวนทุนและระดับการศึกษาที่ให้ทุน
 
- ระดับประเถมศึกษา ป.5-ป.6
 
- ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6
 
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1-3
 
มอบให้ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 ทุน รวม 10 ล้านบาท
 
คุณสมบัติของชาวนาที่มีสิทธิ์รับทุนให้บุตร
 
1.ประกอบอาชีพทำนาปลูกข้าว มีบุตร-ธิดาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่กำหนด
 
2.ต้องเป็นบุตรตามกฏหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรม
 
3.บุตรที่ขอรับทุนต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และศึกษาในภาคเรียนปกติ

4.ครอบครัวหนึ่งมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ทุน
 
5.ถ้าปลูกต้นกระดาษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ระยะเวลาในการรับสมัครและมอบทุน แบ่งเป็น 2 เดือนดังนี้
 
1.เปิดรับวันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

เปิดรับสมัคร ส่งหลักฐาน และตรวจสอบคุณสมบัติ

 
- วันที่ 1-31 ธันวาคม 2557 ระยะเวลาคัดเลือกและมอบทุน
 
ทั้งนี้พิจารณาให้ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 
สอบถามเพิ่มเติม
 
โทรศัพท์ 085 835 5053 คุณเบญจมาพร
www.facebook.com/DoubleAPaper

 

                               มทร.ล้านนาร่วมมิชลีนมอบทุนม.6-ปวช.เรียนฟรี มีเงินเดือนให้

                  
มทร.ล้านนาร่วมมิชลีนมอบท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบ.สยามมิชลิน จำกัด รุ่นที่ 3 ภาค ปกติ จัดการเรียนการสอนที่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ผู้เรียนจะได้รับทุนเรียนฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยงรายเดือน จบแล้วมีงานทำทันที

 

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูณณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกรมคม 2558
1.2 เชื่อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
1.3 เพศชาย ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป และ น้ำหนักตัว 50 กก. ขึ้นไป 
1.4 เพศหญิง ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และ น้ำหนักตัว 45 กก. ขึ้นไป
1.5 มีสุขภาพดี แข็งแรง ตาไม่บอดสี
1.6 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
1.7 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
1.8 สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
1.9 มีความประพฤติดี สุภาพ ไม่มีรอยสัก และไม่ติดยาเสพติด

2.สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
2.1 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2.2 ฟรี! ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*1
2.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,200 บาท
2.4 ขณะเรียน มีหอพักฟรี! พร้อมรถรับ-ส่ง ระหว่างหอพักกับโรงงาน
2.5 เรียนจบ สามารถทำงานกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ได้ทันที (ได้รับเงินเดือน+ค่าประสบการณ์) หรือเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกทำงานที่อื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
2.6 เรียนจบ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (3ปี) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน
หมายเหตุ *1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ15,000บาท)ให้แก่นักเรียนทุน ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

3.หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
3.1  ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ 
3.2  ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัท

4.จำนวนรับรวม 20 ทุน

5.รูปแบบการเรียน (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2ปี)
5.1 เรียนและทำงาน ที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 2ปี
5.2 เรียน ทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
5.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,200 บาท
5.4 ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง(เวลาการทำงานตามกะที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด)

6.เนื้อหาวิชาที่สอบ สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2558 สถานที่ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ
***ขออภัย!!! เนื้อหาวิชาที่สอบจะแจ้งอีกครั้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

7.กำหนดการและวิธีการสมัคร (ให้เลือกสมัครวิธีการใดก็ได้ 1 วิธีการสมัคร ตามความสะดวกของผู้สมัคร)

7.1  สมัครทางไปรษณีย์ กำหนดการ 3 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557 
       7.1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร กดคลิกที่นี่
       7.1.2 ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์)
       สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัตพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท 
       7.1.3 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบ
                         1 ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) และ 
                         2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่
                                    งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชานการและงานทะเบียน
                                    ตู้ปณ.169 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
       7.1.4 รอรับบัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
7.2  สมัครออนไลน์ 3 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557
       7.2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร กดคลิกที่นี่ 
       7.2.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ซึ่งสามารถชำระได้ 4 ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
                บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
                บมจ.ธนาคารทหารไทย 
                บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
                บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
       7.2.3 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
       7.2.4 ภายหลังจากการชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่ 
       7.2.5 การกรอกใบสมัครให้เลือกสมัครในหลักสูตร 900 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม *โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (รับวุฒิม.6/ปวช) เท่านั้น
       7.2.6 หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์ให้พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
       7.2.7 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี 
       7.2.8 หากชำระเงินแล้วไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ต้องแจ้ง กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันปิดรับการกรอกใบสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี 
7.3  สมัครด้วยตนเอง กำหนดการ 20 – 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
       7.3.1 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
       7.3.2 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
       7.3.3 รับบัตรเข้าห้องสอบ
       7.3.4 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท่าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัคร)

8.กำหนดการ
8.1  สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2558 สถานที่ ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ 
8.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ผลสอบข้อเขียน) วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่
8.3  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2558 เริ่มเวลา 09.00 น.
8.4  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่ 
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เข้ามาตรวจสอบกำหนดการ อีกครั้งในภายหลัง

9.ส่วนเพิ่มเติม
9.1  ผู้สมัครที่ปฎิบัติครบตามกระบวนการของการสมัครแล้วต้องการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ กดคลิกที่นี่ 
9.2  ดูจำนวนผู้สมัคร กดคลิกที่นี่ (ลำดับที่ 73)
9.3  ดูแผนที่สนามสอบ กดคลิกที่นี่
9.4  ดูข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 2400 กด 14 
สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 พ.ย. 57 14:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,652 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,652 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement