มอบทุนฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่น ระดับม.ปลาย-ปวส. ไม่จำกัดสาขา

ลบ แก้ไข

                                  มอบทุนฝึกงานด้านเทคนิคที่ญี่ปุ่น
                                 ระดับม.ปลาย-ปวส. ไม่จำกัดสาขา


                                มอบทุนฝึกงานด้านเทคนิคที

กรมการจัดหางาน (กกจ.) ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับทุุนไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น

การเปิดรับ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับ
เปิดรับในตำแหน่งคนงานทั่วไป รับเฉพาะเพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
-ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
-พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมาย
-มีสายตาปกติ
-ไม่มีรอยสัก
-ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า “Technical Intern” มาก่อน
-ไม่เป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
-ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
-ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทาง
-ไม่เคยทำงานในญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 
-ใบสมัครสอบคัดเลือก พร้อมกรอกระยะเวลาที่ต้องการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค แบ่งเป็น ระยะเวลา 1 ปี และ 3 ปี
- บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน
-หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ และไม่บอดสี
-ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
       
ระยะเวลาฝึกและค่าตอบแทนที่ได้รับ
1.องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2.องค์กร IM ประเทศญี่ปุ่น กำหนดเวลาฝึกงานสูงสุด 3 ปี
-เดือนแรกได้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน และองค์กร IM ประเทศญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ยกเว้นค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36ผู้ฝึกปฏิบัติงานจะฝึกภายใต้กฎหมายภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานญี่ปุ่น
-ฝึกครบ 1ปีจะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 200,000 เยน
-ครบ3ปีจะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน

การสมัคร
สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ข้อมูลเพิ่มเติม
       
.........................
เรียบเรียงจาก-กรมการจัดหางาน
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ธ.ค. 57 14:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,424 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,424 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement