มธบ.มอบทุนเรียนวิศวะป.โท-ป.เอก

ลบ แก้ไข
                                    มธบ.มอบทุนเรียนวิศวะป.โท-ป.เอก
                    
มธบ.มอบทุนเรียนวิศวะป.โท

บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2558

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

ปริญญาเอก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ทุนสนับสนุน
1.ทุนสำหรับศิษย์เก่า
2.ทุนเรียนดี
3.ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจเอกชน

ทุนเรียนดี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
การสมัครขอรับทุนให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และจำนวนเงินทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุนผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
-มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.50 ในกรณีที่มีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 มหาวิทยาลัยอาจขยายให้ได้รับทุนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ขยายไปแล้วถ้ายังมีผลการเรียนต่ำกว่า 3.50 ก็ให้พ้นสภาพเป็นผู้ได้รับทุน
-ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
-นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
-ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
-ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
-ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
-ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
-มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ซึ่งมีผลการเรียนดีและประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะผู้ขอรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
การสมัครขอรับทุนให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และจำนวนเงินทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
การพ้นสภาพผู้ได้รับทุนผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
-มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
-
ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
-ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
-
ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
-
ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
-
ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-
ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
-
มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

ทุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชนประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต
คุณสมบัติเฉพาะ
-
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
-
เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
การสมัครขอรับทุน
-
สำเนาบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือวิสาหกิจเอกชนและหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
-
ให้ผู้สมัครขอรับทุนยื่นใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  พร้อมกับยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
จำนวนทุน  และจำนวนเงินทุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกำหนดเป็นปี ๆ ไป ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา

การพ้นสภาพผู้ได้รับทุนผู้ได้รับทุนจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน เมื่อ
-มีผลการเรียนตลอดปีเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลายต่ำกว่า 3.00
-
ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนด 3 ปี
-
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจะพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
-
ผลการเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่ทุนนั้น ๆ กำหนดไว้
-
ไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย
-
ประพฤติตนไม่เหมาะสมด้านคุณธรรม หรือจริยธรรมหรือถูกลงโทษทางวินัย
-
ไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-
ทุจริตในการสอบ การทำรายงาน งานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์
-
มีพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นผู้พิจารณาและมีมติให้พ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
0 2954 7300 ต่อ 601
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ธ.ค. 57 16:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,595 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,595 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement