72ทุนเรียนฟรี"โรงเรียนกำเนิดวิทย์"เปิดรับรุ่น2

ลบ แก้ไข
                            72ทุนเรียนฟรี "โรงเรียนกำเนิดวิทย์" เปิดรับรุ่น2
                         72ทุนเรียนฟรีโรงเรียนกำเ

"โรงเรียนกำเนิดวิทย์" ของกลุ่มปตท.ที่เปิดรับรุ่นแรกไปแล้ว และก็ได้สร้างความน่าสนใจได้อย่างมากมายจากการที่ให้ทุนเรียนฟรี รวมทั้งจัดการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งจะรับแค่ 72 คนเท่านั้น ลองมาดูกันสักนิดครับว่า ที่มาเขาเป็นอย่าง และจะเปิดรับคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง...

ที่มาของโรงเรียนนี้นั้น ..มาจากกลุ่มปตท.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น และให้ตั้งโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในลักษณะของโรงเรียนประจำ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียนการสอน โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีว่า "โรงเรียนกำเนิดวิทย์"

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง จะเปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 2 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกา 2559 ตามรายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557 
2. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
5. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนกำเนิดวิทย์และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
7. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 มีคะแนนมาตรฐานซี (Z-Score) ของการสอบโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 วิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 52.67 คะแนน และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 54.14 คะแนน
7.2 มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนรวมทุกวิชาตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
7.3 เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
7.4 เป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.5 เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
1. จำนวนนักเรียนที่รับ 
รับนักเรียนจำนวน 72 คน ในจำนวนนี้จะคัดเลือกจากผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 61 คน และให้โควต้านักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด จำนวน 11 คน แยกเป็นโควตาของแต่ละจังหวัด ตามรายละเอียดในข้อ 2
2. โควต้านักเรียนที่เรียนในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออก 
เนื่องจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก มูลนิธิฯจึงกำหนดให้มีโควตาสำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวน 11 คน จำแนกเป็นแต่ละจังหวัด ดังนี้
จังหวัดระยอง 3 คน
จังหวัดจันทบุรี 1 คน
จังหวัดตราด 1 คน
จังหวักชลบุรี 1 คน
จังหวัดสมุทรปราการ 1 คน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คน
จังหวัดนครนายก 1 คน
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คน
จังหวัดสระแก้ว 1 คน

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขข้อผูกมัด
1. นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 72 คน จะได้รับทุนการศึกษาทุกคน นักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พักและค่าอาหารแต่อย่างใด
2. ทุนการศึกษาตามข้อ 1 เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกมัดแต่อย่างใด เป็นทุนที่เป็นรางวัลให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
3. นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนและต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
4. นักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ถึงจุดสูงสุด เต็มตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 - วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
 
วิธีการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัคร
1. นักเรียนทุกคนต้องสมัครทางออนไลน์เท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://kwit.pttlc.com พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือรับรองโดยผู้ปกครองและครู และไฟล์รูปถ่าย
2. นักเรียนต้องส่งข้อมูลการสมัครทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 
3. นักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
4. ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางมาสอบ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ ทำหนังสือถึงมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง รับรองว่าครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนและควรได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ
 
การสอบและสนามสอบคัดเลือกรอบแรก
1. มูลนิธิฯ จะจัดให้มีการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ สนามสอบตามรายละเอียดในข้อ 4
2. ในวันสอบ นักเรียนต้องนำ (1) บัตรประจำตัวสอบ และ (2) บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือหลักฐานที่มีรูปถ่ายจากโรงเรียนที่รับรองว่านักเรียนเป็นบุคคลนั้นจริง มาแสดงด้วย
3. วิชาที่สอบมีดังนี้ 
เวลา 09.30 - 12.00 น. วิชาคณิตศาสตร์ 
เวลา 13.30 - 16.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
4. สนามสอบรอบแรกมีทั้งหมด 10 แห่ง ให้นักเรียนระบุในขั้นตอนการสมัครว่าประสงค์จะสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบใด จากรายการต่อไปนี้
1) สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
2) สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
3) สนามสอบโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
4) สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
5) สนามสอบโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
6) สนามสอบโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
7) สนามสอบโรงเรียนสุราษฏร์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
8) สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
9) สนามสอบโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
10) สนามสอบศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
 
การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จำนวน 300 คน ภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://kwit.pttplc.com โดยใช้คะแนนรวมผลการสอบของวิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์ และให้น้ำหนักคะแนนเท่ากันทั้งสองวิชา

การสอบคัดเลือกรอบสองและวิชาที่สอบ
1. ผู้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 300 คน จะต้องเข้าคสอบคัดเลือกรอบสองเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 
2. วิชาที่สอบคัดเลือกรอบสอง มีดังนี้
2.1 วิชาคณิตศาสตร์ (เน้นวัดศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการแก้โจทย์ปัญหาใหม่ๆ ที่นักเรียนอาจไม่เคยพบมาก่อน)
2.2 วิชาวิทยาศาสตร์(มีการสอบทั้งภาคปฏิบัติและสอบวัดศักยภาพในการวางแผนและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์)
3. นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก 300 คน ต้องส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน เพื่อให้มูลนิธิฯ ใช้ประกอบการคัดเลือกรอบสอง(ดูรายละเอียดในหัวข้อ การส่งข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและผลงานเด่นของนักเรียน)
 
ผู้ปกครองและน้อง ๆ ที่สนใจก็เข้าไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติมได้เลยที่ 
http://202.44.4.125:8080/kwit/adm/home_edit.jsf โอกาสดี ๆ อย่างนี้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็ควรรีบสมัครเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ถูกต้องและถูกทางกันต่อไป...

............................
ข่าวประกอบ
โรงเรียนกำเนิดวิทย์รับครูเพิ่ม8ตำแหน่งเงินเดือนป.ตรี 21,000 บาท ป.โท 26,000 บาท
http://p-dome.eduzones.com/magazine/136082

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ให้ 72 ทุน เรียนต่อ ม.ปลาย(รุ่นที่1)
https://blog.eduzones.com/enn/122176

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ธ.ค. 57 21:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 78,432 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78,432 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย นายสุธน นิลเนียม
IP : 182.255.13.***
สอบถามข้อมูลได้ที่ไหนคับผม
ลบ แจ้งลบ
โดย นายสุธน นิลเนียม
IP : 182.255.13.***
สอบถามข้อมูลได้ที่ไหนคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เอกรินทร์ หวังสม
IP : 1.47.134.***
รายละเอียดข้อมูลปีนี้เหมือนปีที่แล้วรึเปล่าครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย มูลนิธิอุตรดิตถ์ สงเคราะห์
IP : 223.207.249.***
ผมอย่ากเขาอะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง