ทุนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์-ทำงานเป็นทีมมีให้กว่า4ล้านบาท

ลบ แก้ไข

                     ทุนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์-ทำงานเป็นทีม มีให้กว่า4ล้านบาท
                         
ทุนพัฒนาความคิดสร้างสรรค

กิจกรรมชิงทุนการศึกษาของบรรดาน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับการเรียนในยุคปัจจุบันที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรรค์ ต้องมีการร่วมทำงานกันเป็นทีม ต้องรู้จักการเสียสละ อดทน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้คนร่วมกิจกรรมเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะติดตัวหลังเรียนจบ เข้าไปดูกันครับว่ากิจกรรมเด่น ๆ ในสัปดาห์นี้มีอะไรที่จะทำให้เราพัฒนาตนเองขึ้นมาได้บ้าง...

ชิงทุน2.5แสน ประกวดหนังสั้นอุดมศึกษา หัวข้อ"กระหาย น้ำ"

เปิดรับสมัครแล้ว...สำหรับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่มีไอเดียและไฟในการทำหนังสั้น โดยการประปานครหลวง ชวนน้องๆเข้าร่วมโครงการหนังสั้นวันน้ำโลก 2558 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความมีอย่างจำกัดของน้ำ 
โดยส่งบทหนังสั้นความยาว 5-15 นาที เข้าร่วมประกวดในหัวข้อ "กระหาย น้ำ" และหากทีมใดได้ผ่านการพิจารณา จะมีทุนให้ทีมละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน เพื่อผลิตหนังสั้นฉายในโครงการ พร้อมรับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรด้วย

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับพิจารณาผลงาน
1. เนื้อหาของภาพยนตร์สั้นต้องเกี่ยวข้องหรือมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นความตระหนักในคุณค่าของน้ํา
2. ผู้เข้าประกวดต้องอธิบายถึงแนวคิดในการจัดทําเนื้อเรื่อง ภาพยนตร์สั้น ว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไร
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วม ต้องทําการเขียนบทและผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ ภาพยนตร์สั้น ด้วยตนเองโดยห้ามนําเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด
4. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุน ต้องผลิตภาพยนตร์สั้นตามบท และส่งผลงานภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์
5. การประปานครหลวง มีสิทธิ์นําผลงานที่เข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138672

ฟีโบ้ มจธ. ประกวดภาพถ่าย “FIBO’s New Building : Robotics Hub”
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปโชว์ฝีมือด้านการถ่ายภาพ เพื่อชิงรางวัลกว่า 60,000 บาท

เนื่องจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับทราบเกี่ยวกับการเปิดสอนของสถาบันฯ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สถาบันฯ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประชาชนทั่วไป ได้รู้จักสถาบันฯ มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านภาพถ่าย จึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายขึ้น ในหัวข้อ “FIBO’s New Building : Robotics Hub” และจัดขึ้นเพื่อนำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดมาเป็นคลังภาพของสถาบันฯ สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138652

 เปิดมอบทุนหนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 วันนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพประเภทเปิดรับทั่วไปของสสส.มาแนะนำกันครับ เพราะทุนนี้เปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปมีสิทธิขอรับทุนได้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าต้องเสนอโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนหรือชุมชนในพื้นที่ที่เราขอทุน

การเสนอโครงการก็ไม่ได้ยากเย็น เพราะสสส.มีแบบโครงการเตรียมไว้ให้แล้ว เพียงแต่เราคิดกิจกรรมที่จะสนองตอบโจทย์ได้เท่านั้น ซึ่งหลักการสำคัญ ๆ ในการเสนอโครงการก็คือ ต้องมีรายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่หรือชุมชนให้ชัดเจน พร้อมมีแผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล
 
โครงการนี้เปิดมอบทุนให้ในวงเงินที่เสนอไม่เกิน 200,000 บาท จุดประสงค์หลัก ๆ ก็คือเพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาเฉพาะพื้นที่  

หากท่านใดที่มีความคิดสร้างสรรค์ ต้องการให้คนในชุมชนและสังคมของท่านมีสุขภาพดี สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138582

ใครมีไอเดียดีๆ มาเปลี่ยนเป็นทุนกับ "Innovation Moves Season #2"

รายการเกมโชว์สร้างแรงบันดาลใจ Innovation Moves Season #1 ได้ผ่านสายตาหลาย ๆ คนไปแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่าผู้ที่เข้าร่วมต่างก็มีความคิดสร้างสรรค์มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี หรือการนำผลงานวิจัยมาต่อยอดในการทำธุรกิจ
รายการดี ๆ อย่างนี้น่าสนับสนุนครับ เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยดี ๆ เพียงใดก็จะเป็นเพียงแค่งานที่มีแต่เสียงชื่นชมเท่านั้น แต่นำการนำมา "ใช้จริง" ยังไม่ค่อยมีใครหรือหน่วยงานไหนสนับสนุนอย่างจริงจัง...
เมื่อเกิดรายการนี้ขึ้นมา จึงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า ความคิดสร้างสรรค์หรืองานวิจัยต่าง ๆ ที่ดี ๆ นั้นไม่ใช่มีไว้ "ขึ้นหิ้ง" อย่างเดียว แต่เกิดการนำมาพัฒนา ต่อยอด และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ๆ กันแล้ว
ในโครงการนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)  ได้ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Smart SME จัดขึ้นมีชื่อว่า"โครงการ Innovation Moves Season" เพื่อหนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมให้เข้าถึง SME และผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
กระบวนการก็คือ เขาจะเปิดรับสมัคร SME วิสาหกิจชุมชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจพัฒนาสินค้า หรือต้องการใช้ ผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดธุรกิจ เข้ามาอวดแผนการดำเนินงานชิงรางวัล สิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนดําเนินธุรกิจมูลค่า 300,000 บาท
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138574

 ชิงทุนพร้อมดูงานต่างประเทศกับโครงการ"การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
                       
กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานใหญ่ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน Thai Education towards ASEAN Community ภายใต้สโลแกน "เข้าใจ รู้ภาษา พัฒนาสัมพันธ์ เท่าทันเทคโนโลยี" ชิงรางวัลทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
โครงการนี้จัดโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการในชื่อ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"สัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สาธารณชน พัฒนาพลเมืองไทยให้มีจิตสำนึกในค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
เริ่มครั้งแรกที่ภาคกลางกรุงเทพฯ วันที่ 26-27 มกราคม 2558
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 3 ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558
และสุดท้าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558
โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้นให้ความรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองประกอบด้วย 9 กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อพลเมืองอาเซียน พลเมืองโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน,การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึกก่อนการจัดกิจกรรมประกวด,การประกวดคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship Through National Core Values”, การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก 12 ประการ”, “การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา” และ การจัดนิทรรศการหรือสถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตาม ในวันที่สองของการจัดกิจกรรมจะมีการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละภาคเพื่อเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพฯ ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138551

สมาคมสถาปนิกสยามประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม             
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดออกแบบ "ASA International Design Competition DENSITY | DENSE CITY" ชิงเงินรางวัลกว่า 280,000 บาท พร่อมโล่รางวัล

DESIGN BRIEF
พื้นที่สาธารณะของเมืองเป็นที่เชื่อมโยงผู้คนที่หลากหลายมามีส่วนร่วมในพื้นที่ส่วนกลางอันเดียวกัน เป็นพื้นที่แห่งการมีปฏิสัมพันธ์กันในสังคม เป็นทั้งพื้นที่พักผ่อน พื้นที่สันทนาการ พื้นที่จัดงานสาธารณะ พื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางการเมือง และอื่นๆอีกมากมาย พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองให้ดีขึ้น

ประชากรโลกทุกวันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมืองก็มีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ มีเมืองมากมายทั่วโลกที่ประสบปัญหาสัดส่วนของพื้นที่สาธารณะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น และเป็นการยากขึ้นทุกทีที่จะเพิ่มพื้นที่สาธารณะแบบที่เคยมีมาเช่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือลานคนเมืองกว้างๆ เนื่องจากพื้นที่ว่างส่วนกลางเหลือน้อยลงทุกที

การประกวดแบบครั้งนี้ตั้งคำถามปลายเปิดว่าเราจะสามารถใช้สถาปัตยกรรมเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องมือ‘ผ่าตัด’เข้าไปในใจกลางความหนาแน่นของเมืองเพื่อที่จะเบียดแทรกพื้นที่สาธารณะอย่างใหม่เข้าไปอย่างไรได้บ้าง คำถามคือ อะไร ที่ไหน อย่างไร ที่เราจะสามารถเติมพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนเมืองให้ดีขึ้น อะไรที่ยังขาดหายไป อะไรที่ยังมีไม่พอ จะแทรกพื้นที่เข้าไปที่ไหนในขณะที่พื้นที่ว่างของเมืองดูเหมือนจะเหลืออยู่น้อยมาก เราจะให้ความหมายใหม่กับความหนาแน่นของเมืองในเชิงบวกอย่างไรดี

การประกวดแบบนี้ขอเชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้พิจารณาเลือกหาพื้นที่จริงในเมืองที่มีความหนาแน่นสูง และนำเสนอโปรแกรมและงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงพื้นที่สาธารณะอย่างใหม่ที่จัดการกับปัญหาในระดับสเกลเมือง ด้วยการออกแบบในสเกลสถาปัตยกรรม
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138539
 
ให้นศ.โชว์กึ๋นแข่งแผนการตลาด"J-MAT Award"ชิงทุนกว่า2แสนบาท                        
เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ร่วมการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่24 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “รุกไอเดียให้ล้้า ท้าปั๊มให้เจ๋ง” พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 แสนบาท
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน
3. เพื่อให้นิสิต-นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและ พร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต
4. เพื่อฝึกให้นิสิต-นักศึกษา มีการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ ทำงานเป็นทีม รู้จักศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด
1. จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศระดับชั้นปีที่3-4(อนุโลมให้สมาชิกในทีมบางคนชั้นปีที่2 ได้)
2. สมาชิกในกลุ่มจะต้องมาจากสถาบันเดียวกันซึ่งกำหนดไว้ทีมละตั้งแต่3-10 คน จะเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดหรือสาขาวิชาอื่นก็ได้แต่ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยมีคณาจารย์ในสถาบันนั้น ๆ เป็นผู้เซ็นรับรอง

อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138536

มสธ.ประกวดวาดภาพนร.-นศ."๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"ชิงโล่พระราชทาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภทการประกวด
๑. ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประเภทนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กติกาการประกวด
1.โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ไม่เกินโรงเรียนละ 4 คน
2. นักเรียนจะต้องมีทักษะด้านศิลปะการาดภาพเป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะร่วมโครงการ
3. นักเรียนจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมในวันที่ 31 มกราคม 2558-วันอาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดระยะเวลา
หมดเขตรับผลงานวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ประกาศผลการตัดสิน ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138464

มอบ2ล้านให้คนมีหัวคิดสร้างสรรค์"ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์"
คนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่าช้า ร่วมโชว์ผลงานกันได้เลย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 4 (Innovative Craft Award 2015) "Inspired by Wisdom มรดกแห่งภูมิปัญญา" ชิงรางวัลกว่า 2,000,000 บาท

หัวข้อการประกวด
“Inspired by Wisdom มรดกแห่งภูมิปัญญา“ เป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะและภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมในอดีต เน้นการแสดงออกในด้านทักษะและเทคนิคเชิงช่าง ผสานการออกแบบที่มีความร่วมสมัยสู่การใช้งานในปัจจุบัน
ลักษณะของผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อการใช้งาน หรือใช้จัดแสดงในรูปแบบของงานศิลปะ งานประติมากรรม (Sculpture) ทั้งนี้สามารถออกแบบ การจัดวางผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ให้งานมีความน่าสนใจ ในพื้นที่ขนาด 2x2 เมตร ความสูงไม่เกิน 3 เมตร โดยผลงานจะมีจำนวน 1 ชิ้น หรือมากกว่า 1 ชิ้น โดยมีลักษณะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันเพื่อการจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. รายเดี่ยวหรือทีมผสม เป็นศิลปิน, นักออกแบบ, ช่างหัตถกรรมไทย, อาจารย์ หรือ นักศึกษา
2. เลือกประเภทกลุ่มงาน เพื่อออกแบบ กลุ่มงานหนึ่ง หรือผสมกลุ่มงาน ใน 9 ประเภทกลุ่มงาน ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ /เครื่องผ้า เครื่องรัก เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ เครื่องหิน
3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีความความรู้ด้านงานศิลปะ ด้านออกแบบ และ หัตถกรรมไทย

อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138461
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ธ.ค. 57 22:43 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,603 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,603 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement