10ทุนแบงค์กรุงไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
                              10ทุนแบงค์กรุงไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ
                      
10ทุนแบงค์กรุงไทยให้เรีย

บมจ. ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ  ประจำปี 2558  ดังนี้
1. ทุนที่รับสมัคร
ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนดในสาขาวิชาดังนี้
 1.  Master of Business Administration หรือ MSc ด้าน Finance / Marketing
   ด้าน  Accounting
   ด้าน Risk Management
   ด้าน Financial Engineering     
   ด้าน Human Resource
 1.  ด้าน Management Information System ( MIS )
   ด้าน Operation Research
   ด้าน Economics
   ด้าน International Business
   ด้าน Banking and Financial Law
2. ประเภทของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย ที่ธนาคารกำหนด
ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุน  ปริญญาโทต่างประเทศ
 
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร       
3.1  มีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
3.2  ผู้ที่สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ประเภทที่ 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า  
3.3  ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.4  ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3.5  ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน
3.6  ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
3.7  มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
3.9  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ
4.     เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 4.2  ประวัติย่อ (Resume)
 4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
 4.4  หนังสือรับรองการทำงาน
 4.5  หลักฐานการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ชุดสำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี
เฉพาะผู้สมัครประเภทที่ 1 ต้องมีหลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
l  เฉพาะผู้สมัครประเภทที่ 2  ต้องมีหลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2558 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 4.6  สำเนาผลการทดสอบ มีดังนี้
ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) / 80 คะแนน (Internet- based) /550 คะแนน (Paper-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า  6.0
ผู้สมัครรับทุนการศึกษาประเทศจีนสามารถยื่นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ประเทศญี่ปุ่น สามารถยื่นผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPTระดับ N2 ขึ้นไป แทนผลทดสอบภาษาอังกฤษได้
l  ผลสอบ GMAT ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน   หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitativeไม่น้อยกว่า 159 คะแนน 
 4.7 สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 4.8 หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย 1 ฉบับ

5.   ระยะเวลาในการรับสมัคร
สำหรับผู้สนใจสมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ktb.co.th ในหัวข้อ
“สมัครงานและทุน” ตั้งแต่  บัดนี้ –  วันที่  20 มีนาคม 2558  โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุน ตามเอกสารในข้อ 4 ได้ที่
งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า  ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร.  0-2208-7736, 7796, 7704
e-mail address :  kantida.namyen@ktb.co.th  
หมายเหตุ  - ยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาทำการ หรือ  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น  วงเล็บมุมซอง “สมัครทุนการศึกษา”

รายชื่อสถานศึกษาสำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศบมจ.ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2558
 
สหรัฐอเมริกา
Harvard UniversityUniversity of Michigan
Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of California, Berkeley (UCB)
Stanford UniversityNorthwestern University
Princeton UniversityDuke University
Yale UniversityUniversity of Virginia
University of ChicagoUniversity of California, Los Angeles (UCLA)
University of PennsylvaniaNew York University (NYU)
Columbia UniversityUniversity of Wisconsin-Madison
Johns Hopkins UniversityBrown University
Cornell UniversityCarnegie Mellon University
 
อังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่น
London Business SchoolINSEADPeking UniversityThe University of Tokyo
University of CambridgeHEC ParisTsinghua UniversityKyoto University
University of OxfordEcole normale supérieure, ParisFudan UniversityOsaka University
Imperial College London  Tohoku University
University College London  Waseda University
 
หมายเหตุ    ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์การให้ทุนเฉพาะหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเห็นชอบจากธนาคารเท่านั้น
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ธ.ค. 57 13:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,193 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,193 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement