ม.เกษตรฯให้45ทุนนิสิตร่วมโครงการนำร่องทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบiThesis

ลบ แก้ไข
ม.เกษตรฯให้45ทุนนิสิตร่วมโครงการนำร่องทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis
ม.เกษตรฯให้45ทุนนิสิตร่ว

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยผ่านระบบ iThesis

เพื่อนำร่องการใช้งานระบบ iThesis บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดสรรทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เช้าร่วมโครงการนำร่องการจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่าน ระบบ iThesis จำนวน 45 ทุน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.อัตราเงินทุนสนับสนุน
ทุนละ 10,000 บาท

2.เงื่อนไขการรับทุน
-
ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมอบรมกระบวนการใช้ระบบ iThesis เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์และใช้งานระบบ iThesis ในการยื่นโครงการวิทยานิพนธ์ หรือจัดทำวิทยานิพนธ์
-ผู้รับทุนต้องช่วยเป็นวิทยากรอบรมให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารุ่นต่อไปอย่างน้อย 1 รอบ
-ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการส่งโครงการวิทยานิพนธ์และจัดทำวิทยานิพนธ์อย่างครบถ้วน ตามระบบ iThesis (กรณีได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้) ทั้งนี้ รูปแบบและกระบวนการที่เกี่ยวช้องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3.คุณสมบัติผู้มีสิทธึ๋สมัครขอรับทุน
-
เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา
-ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตแล้ว
-ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์แล้วและกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในภาคฤดูร้อนปีพ.ศ.2560 หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลักว่าสามารถจะดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ ภายในจันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

4.หลักฐานประกอบการสมัคร
-
ใบสมัครขอรับทุน ที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
-ใบรายงานผลการศึกษาจนถึงภาคต้นปีการศึกษา 2559
-สำเนาคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตที่ได้รับอนุมัติแล้ว
-สำเนาคำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (ถ้ามี)

5.การส่งใบสมัคร
5.1 ส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
5.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ส่งหลังจากวันที่กำหนดตามระบุในข้อ 5.1 ทั้งนี้การ พิจารณาตัดสินของบัณฑิตวิทยาลัย ถือเป็นการสิ้นสุด

ที่มา 
http://www.grad.ku.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ต.ค. 59 15:56 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,482 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,482 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement